Bài giảng Mĩ thuật 8 Bài 11: Thường thức mỹ thuật một số tác giả tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975

TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM :

-Trần Văn Cẩn : ‘’Tác nước đồng Chiêm’’

-Nguyễn Sáng : ‘’ Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ‘’ -Bi Xun Phi: ‘’Phố cổ’’

 

pptx22 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 8 Bài 11: Thường thức mỹ thuật một số tác giả tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT 8GV : Lê Thị Thu Thảo1Câu hỏi :Nêu một số tên họa sỹ Việt Nam ở giai đoạn 1954- 1975 mà em biết ?Kể một vài tác phẩm nổi tiếng của họa sỹ Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 ?2* Kiểm tra bài cũ: MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)Tranh Một buổi cày của Lưu Cơng Nhân MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)Tranh Giặc đốt làng tơi của họa sĩ Nguyễn Sáng4 MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)Tranh ĐỒI CỌ của LƯƠNG XUÂN NHỊ56Tranh DU KÍCH TẬP BẮN của NGUYỄN ĐỖ CUNG MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)- Tiểu sử họa sĩ: Năm sinh,năm mất: Quê quán :. Tốt nghiệp:. Thành tựu CM:.. Khen thưởng:..7- Tác phẩm tiêu biểu:Nội dung:Hình thức: * Thảo luận nhóm :Bài 11 : Thường thức mỹ thuật MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC GIẢ ,TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975 8TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM :-Trần Văn Cẩn : ‘’Tác nước đồng Chiêm’’-Nguyễn Sáng : ‘’ Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ‘’ -Bùi Xuân Phái: ‘’Phố cổ’’Sinh tại : Kiến An –Hải Phòng .Tốt nghiệp : Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn họcTham gia : Hội văn hóa cứu quốc, vẽ tranh, dạy học .TP tiêu biểu: “Tát nước đồng chiêm” (sơn mài)-1958. 9 I/ HỌA SĨ TRẦN VĂN CẨN(1910-1994)1/ Tiểu sử:TÁT NƯỚC ĐỒNG CHIÊM (1958) của–TRẦN VĂN CẨN10TP TIÊU BIỂU: “TÁT NƯỚC ĐỒNG CHIÊM”(SƠN MÀI)-1958.+ Nội dung : Ca ngợi cuộc sống lao động tập thể của người nông dân .+ Màu sắc : Mạnh mẽ nổi bật trên nền đen.11Sinh tại : Mỹ Tho –Tiền GiangTốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học.Tham gia : Các chiến dịch Biên giới, Điện Biên,Vẽ tranh và vẽ mẫu tiền cho cách mạng.TP tiêu biểu: “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (sơn mài). 12II/ HỌA SĨ NGUYỄN SÁNG (1923-1988)1/ Tiểu sử:KẾT NẠP ĐẢNG Ở ĐIỆN BIÊN PHU Û(SƠN MÀI) –NGUYỄN SÁNG132/ Bức tranh: “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (sơn mài)+ Nội dung : Ca ngợi lý tưởng cao đẹp của người cách mạng .+ Màu sắc : gam màu nâu vàng đơn giản mà hiệu quả.14III/ HỌA SĨ BÙI XUÂN PHÁI(1920-1988)Sinh tại : Quốc Oai – Hà TâyTốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học.Tham gia : Tham gia kháng chiến,dạy học ,vẽ tranh.TP tiêu biểu: “Phố cổ” (sơn dầu). 151/ Tiểu sử:PHỐ CỔ – TRANH SƠN DẦU- BÙI XUÂN PHÁI1617182/ Tranh : “Phố cổ” (sơn dầu)+ Nội dung : Vẻ đẹp của thủ đô qua những thăng trầm lịch sử .+ Màu sắc : Màu đằm thắm sâu lắng tạo thời gian trong tranh .19ĐIỂM CHUNG- Tốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương .- Được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.- Tham gia kháng chiến và vẽ tranh.- Đều là những họa sĩ yêu nước.20ĐIỂM RIÊNG- Phong cách và đề tài sáng tác. 12345678CNGUYỄNĐỨGNÙN1 - T¸c gi¶ của bøc tranh B×nh minh trªn n«ng trang (13 ch÷ )NAPHANKẾ2 - T¸c gi¶ bøc tranh Nhí mét chiỊu T©y B¾c	 ( 8 ch÷ )3 – Nh©n d©n ta th­êng chiÕn ®Êu ®Ĩ b¶o vƯ ( 5 ch÷ )TỔQUỐC4 – Ng­êi vÏ nhiỊu vµ thµnh c«ng nhÊt vỊ tranh Phè cỉ	 (13 ch÷ )PHÁINBÙIXUÂ5 - T¸c gi¶ bøc tranh VỊ n«ng th«n s¶n xuÊt	 (11 ch÷)CÂUHNGƠMIN6 - T¸c gi¶ bøc tranh Con ®äc bÇm nghe	 (10 ch÷ )CẨNNTRẦNVĂ7 – Bøc tranh kh¾c gç của §inh Träng Khang	 ( 5 ch÷ ) MẸCON8 – Tªn gäi của nh÷ng ng­êi vÏ tranh	 ( 5 ch÷ ) HOẠSĨĐẾQUỐCMĨCho b¹n trµng ph¸o tayEm rÊt th«ng minh10 ®iĨmHoan h« b¹n nµo9 ®iĨmEm giái l¾m10 ®iĨm12345678DẶN DỊ:Học bài cũ.Chuẩn bị bài mới: Bài 12 :Trình bày bìa sách.-Về nhà đọc trước nội dung bài mới, sưu tầm một số mẫu bìa sách.

File đính kèm:

  • pptxbai 11 lop 8.pptx