Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố

Số nguyên tố. Hợp số

Định nghĩa:

Số nguyên tố (SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Dấu hiệu nhận biết

a là SNT khi thoả mãn hai điều kiện sau:

+) a là số tự nhiên lớn hơn 1

+) a chỉ có hai ước

b là hợp số khi thoả mãn hai điều kiện sau:

+) b là số tự nhiên lớn hơn 1

+) b có nhiều hơn hai ước

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
	- Thế nào là ước , là bội của một số ? 
	- Nêu cách tìm ước của một số , các tìm bội của một số ? 
TIẾT 26 
§14. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. 
BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
* Định nghĩa : 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
Sè a 
C¸c ­ íc cña a 
Sè ­ íc 
2 
1; 2 
2 
3 
1; 3 
2 
4 
1; 2; 4 
3 
5 
1; 5 
2 
6 
1; 2; 3; 6 
4 
 - Số nguyên tố (SNT) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
Số nguyên tố 
2 
3 
5 
Hợp số 
4 
6 
1./ Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố(SNT ) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
Dấu hiệu nhận biết 
a là SNT khi tho ¶ mãn hai điều kiện sau : 
+) a là số tự nhiên lớn hơn 1 
+) a chỉ có hai ước 
b là hợp số khi tho ¶ mãn hai điều kiện sau : 
+) b là số tự nhiên lớn hơn 1 
+) b có nhiều hơn hai ước 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
1./ Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố(SNT ) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
So sánh 
SNT 
H ợp số 
Gi ống nhau 
Kh ác nhau 
Là số tự nhiên lớn hơn 1 
Là số tự nhiên lớn hơn 1 
Chỉ có 2 ước 
Có nhiều hơn 2 ước 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố(SNT ) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
Vận dụng 
? Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố , số nào là hợp số ? Vì sao ? 
 Số 7 là sè nguyªn tè vì nó lớn hơn 1 và chØ có hai ước số là 1 và 7. 
 Số 8 là hîp sè vì nó lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước là 1; 2; 4; 8. 
 Số 9 là hîp sè vì nó lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước là 1; 3; 9 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
Kh ác nhau 
Gi ống nhau 
H ợp số 
SNT 
So sánh 
Là số tự nhiên lớn hơn 1 
Là số tự nhiên lớn hơn 1 
Chỉ có 2 ước 
Có nhiều hơn 2 ước 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
Vận dụng 
1) Căn cứ vµo định nghĩa , hãy kiểm tra xem số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố không ? Có phải là hợp số không ? V× sao ? 
 Số 0 và số 1 không phải là SNT, không phải là hợp số vì nó không lớn hơn 1(0 < 1; 1 = 1) nên ta gọi hai số này là hai số đặc biệt . 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
So sánh 
SNT 
H ợp số 
Gi ống nhau 
Kh ác nhau 
Là số tự nhiên lớn hơn 1 
Là số tự nhiên lớn hơn 1 
Chỉ có 2 ước 
Có nhiều hơn 2 ước 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
Vận dụng 
2) Kiểm tra xem các số sau : đâu là số đặc biệt , đâu là hîp sè , đâu là sè nguyªn tè ? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Hợp 
 số 
Số 
nguyên 
 tố 
Số 
 đặc 
biệt 
 6 8 9 
0 1 
2 3 5 7 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
Chú ý: 
Số 0 và số 1 không là SNT cũng không là hợp số . 
Các SNT nhỏ hơn 10 là : 
 2; 3; 5; 7. 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố(SNT ) là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
 Các SNT nhá h¬n 100: 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
T×m c¸c SNT nhá h¬n 100? 
C¸ch lµm :   
Nhãm I;III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Nhãm II ;IV 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
- Gi ÷ l¹i sè 2, g¹ch c¸c sè lµ béi cña 2 mµ lín h¬n 2 
- Gi ÷ l¹i sè 3, g¹ch c¸c sè lµ béi cña 3 mµ lín h¬n 3 
- Gi ÷ l¹i sè 5, g¹ch c¸c sè lµ béi cña 5 mµ lín h¬n 5 
- Gi ÷ l¹i sè 7, g¹ch c¸c sè lµ béi cña 7 mµ lín h¬n 7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Nguyên lý thực hiện : 
- Không đưa vào bảng các số đặc biệt 0, 1. 
 Loại các số là hợp số . 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
1. Số nguyên tố . Hợp số 
* Định nghĩa : 
 - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số . 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Trong bảng các số nguyên tố nhỏ 100: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 
1. Tìm SNT là số chẵn ? 
Số 2 ( duy nhất ) 
2. Các SNT lớn hơn 5 có tận cùng bởi các chữ số nào ? 
1; 3; 7; 9 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
3. Tìm 2 SNT hơn kém nhau hai đơn vị ? Một đơn vị ? 
3 và 5; 5 và 7;  
2 và 3 
CỦNG CỐ 
 - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó . 
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước số . 
- Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
- Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số . 
- Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2; 3; 5; 7. 
- Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Đó là số nguyên tố chẵn duy nhất . 
HD tù häc : 
- Häc bài theo Sgk vµ vë ghi . Xem l¹i b¶ng c¸c SNT nhá h¬n 100. 
 Lµm bµi tËp 115 ® Õn 120 ( Sgk – t47) . 
TiÕt 25. § 14: Sè NGUY£N Tè . HîP Sè.B¶NG Sè NGUY£N Tè 
_ 
_ 
a 
b 
c 
d 
a 
e 
3 
2 
1 
9 
3 
0 
Trß ch¬i « ch ÷ 
Cho c¸c « ch ÷ sau 
Líp chia thµnh 4 nhãm , mçi nhãm cö 1 ®¹i diÖn tham gia trß ch¬i t×m c¸c « ch ÷ theo c¸c gîi ý. Líp chän 1 b¹n lµm th ­ ký ®Ó ghi ® iÓm cho c¸c nhãm . 
Sau khi cã hiÖu lÖnh b¾t ® Çu , nhãm nµo gi ¬ tay tr­íc sÏ giµnh ®­ îc quyÒn tr ¶ lêi . Mçi « ch ÷ ® óng ®­ îc 1 ® iÓm . 
 Nhãm nµo tr ¶ lêi ® óng ý nghÜa d·y « sè t×m ®­ îc sÏ ®­ îc th­ëng 4®iÓm 
KÕt thóc nhãm nµo nhiÒu ® iÓm nhÊt sÏ th¾ng cuéc . 
a lµ sè nguyªn tè lÎ nhá nhÊt . 
b lµ sè nguyªn tè ch½n. 
c lµ sè cã ® óng mét ­ íc . 
d lµ hîp sè lÎ nhá nhÊt . 
e kh«ng ph¶i lµ SNT, kh«ng ph¶i lµ hîp sè vµ e kh¸c 1. 
LuËt ch¬i : Thêi gian ch¬i 3phót 
C¸c gîi ý « ch ÷: 
D·y « sè võa t×m ®­ îc cho em biÕt sù kiÖn lÞch sö nµo cña d©n téc ta ? 
D·y « sè trªn lµ ngµy thµnh lËp 
 §¶ ng céng s¶n ViÖt Nam: 3 – 2 - 1930 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_14_so_nguyen_to_hop.ppt