Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Chú ý: - Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số.

 -Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.

Nhận xét: Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng thu được cùng một kết quả.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Hỏi : 
 Trong các số sau số nào là số nguyên tố : 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 
Trả lời : 2; 3; 5; 7; 11; 13 
BÀI 15:PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? 
Ví dụ : Viết số 300 dưới dạng một tích của nhiều thừa số lớn hơn 1, với mỗi thừa số lại làm như vậy ( nếu có thể ). 
300 
6 50 
2 3 
2 25 
5 5 
Vậy 300 = 6 . 50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5 
Tích các thừa số nguyên tố 
BÀI 15:PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? 
 Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố . 
Ví dụ : Phân tích 18 ra thừa số nguyên tố là : 18 = 2 . 3 . 3 
Chú ý: - Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số . 
 - Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố . 
BÀI 15:PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 
I/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ? 
II/ Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố 
VD: Phân tích 300 ra thừa số nguyên tố 
300 
150 
75 
 25 
5 
2 
2 
3 
5 
5 
1 
300 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5 
= 2 2 . 3 . 5 2 
Nhận xét : Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng thu được cùng một kết quả . 
BÀI 15:PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 
II/ Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố 
 ? Phân tích 420 ra thừa số nguyên tố ? 
420 
105 
2 
35 
210 
7 
1 
3 
5 
2 
7 
Vậy 420 = 2 2 . 3 . 5 . 7 
VUI ĐỂ HỌC! 
Phân tích 60 ra thừa số nguyên tố ? 
60 2 
30 2 
15 3 60= 2 2 . 3 . 5 
5 5 
1 
Phân tích 84 ra thừa số nguyên tố ? 
84 2 
42 2 
21 3 84= 2 2 . 3 . 7 
7 7 
1 
Phân tích 285 ra thừa số nguyên tố ? 
285 3 
 95 5 
19 19 285= 3 . 5 . 19 
 1 
Phân tích 1035 ra thừa số nguyên tố ? 
1035 3 
345 3 
115 5 1035 = 3 2 . 5 . 23 
23 23 
1 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_15_phan_tich_mot_so.ppt
Bài giảng liên quan