Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 2 - Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu (Bản mới)

Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 30C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 50C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C ?

Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm như sau:

 - Tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối (giá trị tuyệt đối lớn trừ giá trị tuyệt đối nhỏ).

 - Đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 2 - Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu (Bản mới), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng cỏc thầy cụ giỏo 
đến dự giờ toán 6 
? Thực hiện phép tính : 
(-17) + (-28) = 
(+35) + (+55) = 
1. ? Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu ? 
Kiểm tra bài cũ : 
2 ? Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là -3 o C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 5 o C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đ ó là bao nhiêu độ C ? 
2. Thực hiện phép tính : 
(-17) + (-28) = 
-45 
(+35) + (+55) = 
90 
1. Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu ? 
+) Cộng hai số nguyên dương thực hiện cộng nh ư cộng hai số tự nhiên khác không . 
+) Cộng hai số nguyên âm: Ta cộng hai gi á trị tuyệt đ ối của chúng rồi đ ặt dấu "-'' trước kết qu ả. 
Kiểm tra bài cũ : 
Kiểm tra bài cũ : 
2 ? Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là -3 o C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 5 o C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đ ó là bao nhiêu độ C ? 
( - 3) + ( - 5) = - ( 3 + 5) = - 8 
Vậy : Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh buổi chiều hôm đ ó là: - 8 o C 
Nhiệt độ giảm 5 o C có nghĩa là tăng - 5 o C 
Ta có : 
Giải : 
2 ? Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là , buổi chiều cùng ngày đã giảm 5 o C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đ ó là bao nhiêu độ C ? 
- 3 o C 
3 o C 
 ( + 3) + ( -5 ) = ? 
Tiết 45: 
Cộng hai số nguyên khác dấu 
-5 
Ví dụ : 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là 3 0 C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 5 0 C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đ ó là bao nhiêu độ C ? 
(+3) + (-5) = -2 
Nhiệt kế chỉ bao nhiêu độ C? 
(+3) + (-5) = -2 
-5 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
Ví dụ : 
Nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh vào buổi sáng là 3 0 C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 5 0 C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ư ớp lạnh chiều hôm đ ó là bao nhiêu độ C ? 
?1 
Tìm và so sánh các kết qu ả: 
(-3) + (+3) và (+3) + (-3) 
?1 
Tìm và so sánh các kết qu ả: 
(-3) + (+3) và (+3) + (-3) 
0 
- 2 
-1 
2 
1 
3 
4 
- 4 
- 3 
+3 
 - 3 
0 
- 3 
 +3 
(-3) + (+3) = (+3) + (-3) = 0 
 3 + (-6) = (-2) + (+4) = 
 |-6| - |3| = | +4| - |-2| = 
Hoạt đ ộng nhóm : (4’) 
Tìm và nhận xét kết qu ả bằng cách đ iền vào dấu “” của : 
a) 3 + (-6) và |-6| - |3| b) (-2) + (+4) và |+4| - |-2| 
Nhận xét : 
Nhận xét : 
?2 
3 
-3 
2 
2 
 Hai kết qu ả trên là hai số đ ối nhau . 
 Hai kết qu ả trên bằng nhau . 
 3 + (-6) = ...(| - 6| - |3| ) 
 a) 3 + (-6) = - 3 b) (-2) + (+4) = 2 
 (|-6| - |3| ) = 3 (|+4| - |-2|) = 2 
Nhận xét : Hai kết qu ả trên Nhận xét : Hai kết qu ả trên 
là hai số đ ối nhau . bằng nhau 
? 2 
Trong dấu ngoặc ta đã thực hiện phép tính nào ? 
= - 3 
- 
- 
Từ kết qu ả trên hãy đ iền dấu (+) hoặc (-) vào chỗ “” để đư ợc kết qu ả đ úng : 
 Hai số nguyên đ ối nhau có tổng bằng 0. 
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đ ối nhau ta làm nh ư sau : 
	- Tìm hiệu hai gi á trị tuyệt đ ối ( gi á trị tuyệt đ ối lớn trừ gi á trị tuyệt đ ối nhỏ ). 
	- Đ ặt trước kết qu ả tìm đư ợc dấu của số có gi á trị tuyệt đ ối lớn hơn . 
* Quy tắc SGK Tr.76 
Ai đ úng – ai sai ? 
Tính : 1763 + (-2) =? 
Tính : 26 + (-6) =? 
 Bài làm của Toàn 
26 + (-6) =+ (26 - 6) 
 = +20 
Đáp án: Toàn đ úng 
 Bài làm của HOA 
26 + (-6) = - (26 - 6) 
 = - 20 
Bạn sai rồi ! 
Bài tập 1 
(-38) + 27	b) 273 + (-123) 
? 3 
Tính 
Bài tập 2: 
	Cho các số ( * 15) và ( * 7), trong đó * chỉ dấu + hoặc dấu - . Hãy đ iền dấu thích hợp vào * để: 
 ( * 15) + ( * 7) = +8 
 ( * 15) + ( * 7) = -8 
 ( * 15) + ( * 7) = -22 
 ( + 15) + ( - 7) = +8 
b. ( - 15) + ( + 7) = -8 
c. ( - 15) + ( - 7) = -22 
Bài tập 3 . Điền số vào ô trống : 
a 
26 
-75 
80 
- 73 
- 18 
b 
-6 
50 
- 220 
- 12 
a + b 
- 73 
20 
 6 
0 
- 140 
- 25 
a/ (-81) + | - 81 | = -162 
b/ (-75) + 36 = 39 
c/(-12) + (-13) > (-12) + (- 15) 
d/(-2008) + 8 < (-2008) + 0 
Bài tập 4: Cho biết các kết quả sau đúng hay sai? 
S 
S 
Đ 
s 
Bài tập 4 . So sánh : 
a) 1763 + ( - 2) 
và 
1763 
b) ( - 105) + 5 
và 
và 
- 105 
c) ( - 29) + ( - 11) 
- 29 
> 
< 
< 
Hãy phát biểu hai quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và cộng hai số nguyên khác dấu ? So sánh ? 
Cộng hai số nguyên cùng dấu : 
Cộng hai số nguyên khác dấu : 
+ Tìm tổng hai gi á trị tuyệt đ ối 
+ Tìm hiệu hai gi á trị tuyệt đ ối 
 ( Số lớn trừ số nhỏ ) 
+ Đ ặt trước kết qu ả dấu chung 
+ Đ ặt trước kết qu ả dấu của số có 
 gi á trị tuyệt đ ối lớn hơn . 
Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu , ta cộng hai gi á trị tuyệt đ ối của chúng rồi đ ặt dấu chung trước kết qu ả. 
 + Hai số nguyên đ ối nhau có tổng bằng 0 
 + Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đ ối nhau , ta tìm hiệu hai gi á trị tuyệt đ ối của chúng ( số lớn trừ số nhỏ ) rồi đ ặt trước kết qu ả tìm đư ợc dấu của số có gi á trị tuyệt đ ối lớn hơn . 
1.Học thuộc: Các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu 
 Hướng dẫn về nh à 
2. Làm bài tập số : 27; 29; 30; 34 
3. Ôn lại tính chất của phép cộng các số tự nhiên 
4. Chuẩn bị bài và làm BT tốt để giờ sau “ Luyên tập ” 
Hướng dẫn bài 34 . Tính gi á trị của biểu thức : 
a) 
x 
+ ( - 16) 
- 4 
biết x = 
 ( ) 
= 
Cảm ơn các thầy cô và các em học sinh ! 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_2_bai_5_cong_hai_so_nguye.ppt