Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Chuẩn kiến thức)

Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Phép trừ phân số

Quy tắc:

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

Nhận xét: Phép trừ p/s là phép toán ngược của phép cộng p/s.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ 
CHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁT 
Kiểm tra bài cũ 
a) 
b) 
Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu 
Thực hiện phép tính : 
Phát biểu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu 
Thực hiện phép tính : 
 Trong taäp hôïp caùc 
 soá nguyeân ta coù : 
 3 – 5 = 
3 + (-5) 
COÙ THEÅ THAY 
? 
 1. Số đối : 
Ta nãi lµ sè ® èi cña ph©n sè 
 hay lµ sè ® èi cña ph©n sè 
hay hai ph©n sè vµ lµ hai sè 
® èi nhau . 
.... 
... 
.... 
? 
§ iÒn vµo chç trèng 
Th ế nào là hai số đối nhau ? 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
 1. Số đối 
* Định nghĩa : 
Ta có : 
0 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Th ế nào là hai số đối nhau ? 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Hoạt động nhóm trong 2 phút 
 1. Số đối 
* Định nghĩa : 
Ta có : 
0 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Trong tập hợp số nguyên 
 ta có : 
3 – 5 = 
3 + (- 5 ) 
Vây ta có thể thay 
 ? 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
 1. Số đối 
* Định nghĩa : 
Ta có : 
0 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Ta có thể thay 
 ! 
Vậy ta có thể thay 
 ? 
Thực hiện phép tính sau : 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
 1. Số đối 
* Định nghĩa : 
Ta có : 
0 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Ta có : 
0 
 2. Phép trừ phân số 
Muốn trừ một phân số cho môt phân số ta làm như thế nào ? 
 Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
 1. Số đối 
Định nghĩa : 
 Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Ví dụ : Tính 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Ta có : 
0 
 2. Phép trừ phân số 
 Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
 1. Số đối 
Định nghĩa : 
 Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Nhận xét : Phép trừ p/s là phép toán ngược của phép cộng p/s . 
?4 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Ta có : 
0 
 2. Phép trừ phân số 
 Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
 1. Số đối 
Định nghĩa : 
 Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Nhận xét : Phép trừ p/s là phép toán ngược của phép cộng p/s . 
Tính : 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Ta có : 
0 
 2. Phép trừ phân số 
 Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
 1. Số đối 
Định nghĩa : 
 Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Nhận xét : Phép trừ p/s là phép toán ngược của phép cộng p/s . 
Bài tập 60. Tìm x, biết : 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Ta có : 
0 
 2. Phép trừ phân số 
 Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
 1. Số đối 
Định nghĩa : 
 Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Nhận xét : Phép trừ p/s là phép toán ngược của phép cộng p/s . 
Hướng dẫn về nhà : 
- Nắm chắc Đ.nghĩa và cách tìm các số đối nhau . 
Nắm chắc quy tắc phép trừ phân số . 
Làm các bài tập : 63, 66, 68 (SGK trang 34 + 35) 
S Ố HỌC 6 
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 9: 
Ta có : 
0 
 2. Phép trừ phân số 
 Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
 1. Số đối 
Định nghĩa : 
 Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 
Kí hiệu số đối của p/s 
là 
Nhận xét : Phép trừ p/s là phép toán ngược của phép cộng p/s . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_3_bai_9_phep_tru_phan_so.ppt
Bài giảng liên quan