Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số (Bản chuẩn kiến thức)

Cũng làm như hai phân số, hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức.

Các bước thực hiện phép nhân hai phân thức:

Bước 1: Nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu

Bước 2: Rút gọn kết quả( nếu có)

Qui tắc:

Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau

Tính chất:

a) Giao hoán:

b) Kết hợp:

) Phân phối đối với phép cộng:

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh ! 
Thaùng 11 naêm 2009 
Kiểm tra bài cũ : 
- Nêu quy tắc rút gọn phân thức . 
- Áp dụng rút gọn phân thức : 
?1:Cho hai phân thức : 
Cũng làm như hai phân số , hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức . 
Tiết 32: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
B­íc 1: Nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu 
B­íc 2: Rót gän kÕt qu ¶( nÕu cã ) 
B­íc 1: Nh©n tö víi tö vµ nh©n mÉu víi mÉu 
B­íc 2: Rót gän kÕt qu ¶( nÕu cã ) 
C¸c b­íc thùc hiÖn phÐp nh©n hai ph©n thøc : 
d 
Qui tắc : 
Muốn nhân hai phân thức , ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau : 
Làm tính nhân phân thức : 
?2 
?3. 
?2 
?3 
Tính chất : 
a) Giao hoán : 
b) Kết hợp : 
c) Phân phối đối với phép cộng : 
Tính nhanh : 
Trò chơi toán học : TÌM TÊN NHÀ TOÁN HỌC 
Vòng 1. Thực hiện các phép tính sau : 
M 
Ê 
I 
H 
T 
N 
Ă 
V 
Ê 	 
L 
1 
66x 2 y 3 
5 
X+1 
6 
5x 2 
1 
3 
4xy 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
30 
7xy 
x +3 
30 
7xy 
5 
3x 2 y 
Vòng 2. Lật các ô số : 
Giáo sư Lê Văn Thiêm là một tài năng toán học xuất sắc, tầm cỡ quốc tế, là người có công đầu đặt nền móng xây dựng và phát triển nền toàn học Việt nam. 
Ông sinh ngày 29 tháng 3 năm 1918 tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh , trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. 
Năm 1939 , ông thi đỗ thứ nhì trong kỳ thi kết thúc lớp P.C.B ( Lý - Hoá - Sinh ) và được cấp học bổng sang Pháp du học tại trường đại học sư phạm Paris (école Normale Supérieure). 
Ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học ở Đức năm 1944 về giải tích phức , Luận án Tiến sĩ Quốc gia ở Pháp năm 1948 và cũng là người Việt Nam đầu tiên được mời làm giáo sư toán học và cơ học tại Đại học Tổng hợp Zurich , Thụy Sĩ vào năm 1949 . 
Ông mất ngày 3 tháng 7 năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh . 
Tiểu sử 
HƯỚNG DẪN BÀI 40 
Cách 1 . Dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
Cách 2 . Thực hiện theo thứ tự phép toán trong ngoặc trước , ngoài ngoặc sau 
YÊU CẦU VỀ NHÀ 
 Học thuộc qui tắc nhân hai phân thức , và các tính chất của phép nhân phân thức . 
 BTVN : 38;39; 40 ; 41 (SGK). 
Chúc các em học tốt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_8_chuong_2_bai_7_phep_nhan_cac_pha.ppt