Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 17: Ước chung lớn nhất - Trường THCS Tân Bình

 Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Các ước của ƯC (12; 30) là 1;2;3;6

có là ước của 6 không?

Có nhận xét gì về quan hệ giữa UC(12;30) và UCLN(12;30)

NHẬN XÉT : Tất cả các UC(12;30) đều là ước của ƯCLN(12;30).

Nhận xét: tất cả các ước chung của 12 và 30 là ( 1 ; 2 ; 3 ; 6 ) đều là ước của ƯCLN (12 ; 30)

 

ppt25 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 17: Ước chung lớn nhất - Trường THCS Tân Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Năm học : 2010 - 2011 
TRƯỜNG THCS T ÂN BÌNH 
Tập thể lớp em kính chúc thầy cơ luơn vui khỏe và thành cơng trong sự nghiệp“trồng người ”. 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ lớp chúng em 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG GIỜ HỌC 
1/ Chú ý nghe giảng 
2/ Hăng hái phát biểu xây dựng bài. 
3/ Ghi bài đầy đủ 
HS1: T ì m ¦(12) ;¦(30) ; ¦C (12; 30)? 
HS2: Ph©n tÝch c¸c sè 36 ;84 vµ168 ra thõa sè nguyªn tè ? 
 ¦ (12) = {1; 2; 3; 4;6 ; 12} 
¦ (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} 
¦C (12; 30) = {1; 2; 3 ; 6} 
36 = 2 2 .3 2 
84 = 2 2 .3.7 
168 = 2 3 .3.7 
KiĨm tra bµi cị: 
B ài 17 
¦íc chung lín nhÊt 
1. 
¦ íc chung lín nhÊt : 
 c) Đ Þnh nghÜa 
 ¦ íc chung lín nhÊt cđa hai hay nhiỊu sè lµ sè lín nhÊt trong tËp hỵp c¸c ­ íc chung cđa c¸c sè ®ã. 
 ¦ (12) = {1; 2; 3; 4 ; 6 ; 12} 
 ¦ (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} 
a) VÝ Dơ : 
 ¦C (12; 30) = {1; 2; 3 ; 6} 
Ta nãi 6 lµ ­ íc chung lín nhÊt cđa 12 vµ 30 
 b) KÝ hiƯu : ­cln(12;30 ) = 6 
6 
B ài 17 : ¦ íc chung lín nhÊt 
? Các ước của ƯC (12; 30) là 1;2;3;6 
có là ước của 6 không? 
? Có nhận xét gì về quan hệ giữa ƯC (12;30) và ƯCLN (12;30) 
NHẬN XÉT : Tất cả các ƯC (12;30) đều là ước của ƯCLN (12;30) . 
 ¦ C (12; 30) = {1; 2; 3 ; 6} 
 ƯCLN(12;30) = 6 
 Ư(6)= {1; 2; 3 ; 6} 
1. ¦íc chung lín nhÊt: 
d) NhËn xÐt: t Êt c¶ c¸c ­ íc chung cđa 12 vµ 30 lµ ( 1 ; 2 ; 3 ; 6 ) ® Ịu lµ ­ íc cđa ¦CLN (12 ; 30) 
 c) Đ Þnh nghÜa. 
a/ V í d ụ : 
 b) KÝ hiƯu. 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
? Tìm ƯCLN(3;1) ; ƯCLN(19;4;1) 
ƯCLN(3;1)=1 
ƯCLN(19;4;1)=1 
? Nếu trong các số phải tìm ƯCLN có một số bằng 1 thì ƯCLN của các số đó bằng bao nhiêu ?. 
? Tìm các ước của 1 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
1. ¦íc chung lín nhÊt: 
d) NhËn xÐt: 
 c) Đ Þnh nghÜa. 
a) VÝ Dơ : 
 b) KÝ hiƯu. 
e) Chĩ ý: Sè 1 chØ cã mét ­ íc lµ 1. 
 Do ®ã víi mäi sè tù nhiªn a vµ b, ta cã: 
 ¦ CLN (a;1) = 1 
 ¦ CLN (a; b;1) = 1 
¸ p dơng : 
 T Ì m ¦CLN (1; 2006; 4008) = 
1 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
2. T ì m ¦CLN b» ng c¸ ch ph ©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguy ªn tè : 
* VÝ dơ 2: T ì m ¦CLN(36; 84; 168) 
 B ước 1 : Ph©n tÝch mçi sè ra thõa sè nguyªn tè 
36 = 2 2 . 3 2 	84 = 2 2 . 3 .7	168 = 2 3 . 3 .7 
 Bước 2 :Chän ra c¸c thõa sè nguyªn tè chung. 
 C ác thừa số nguyên tố chung là 2 và 3 
 Bước 3 : LËp tÝch c¸c thõa sè ®· chän, mçi thõa sè lÊy víi sè mị nhá nhÊt cđa nã. 
TÝch ®ã lµ ¦CLN ph¶i t ìm 
	¦CLN( 36, 84,168) = 2 2 .3 = 12 
? S ố nào là thừa số nguyên tố chung của cả ba số trên trong dạng phân tích ra thừa số nguyên tố. 
? Thừa số nguyên tố 7 c ĩ là thừa số nguyên tố chung của cả ba số trên khơng?. 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
1. ¦íc chung lín nhÊt: 
2. T ì m ¦CLN b» ng c¸ ch ph ©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguy ªn tè : 
a/ V í dụ 2: Tìm ƯCLN(36; 84;168) 
 36 =2 2 .3 2 
 84 =2 2 .3.7 
 168= 2 3 .3.7 
 Vậy ƯCLN( 36, 84,168) = 2 2 .3 = 12 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
b/Quy tắc ( sgk) 
b/Quy t¾c : Muèn t ì m ¦CLN cđa hai hay nhiỊu sè lín h¬n 1, ta thùc hiƯn ba b­íc sau . 
B­íc 1. Ph©n tÝch mçi sè ra thõa sè nguyªn tè . 
B­íc 2. Chän ra c¸c thõa sè nguyªn tè chung . 
B­íc 3. LËp tÝch c¸c thõa sè ®· chän , mçi thõa sè lÊy víi sè mị nhá nhÊt cđa nã. TÝch ® ã lµ ¦CLN ph¶i t ì m . 
Nhãm 1: T ì m ¦CLN ( 8; 9 ) 
Nh ĩm 2 : T ì m ¦CLN ( 8; 12;15 ) 
 ¦CLN (12;30 ) = 2.3 = 6 
? 1. T ì m ¦CLN ( 12; 30) 
Gi¶i 
Nh ĩm 3: T ìm Ư CLN ( 24;16; 8 ) 
T×m ¦CLN ( 8, 9 ) 
 ¦CLN (8; 9) =1 
T×m ¦CLN ( 8, 12,15 ); 
 ¦CLN (8; 12;15 ) =1 
* NÕu c¸c sè ®· cho kh«ng cã thõa sè nguyªn tè chung th ì ¦CLN cđa chĩng b»ng 1. Hai hay nhiỊu sè cã ¦CLN b»ng 1 gäi lµ c¸c sè nguyªn tè cïng nhau . 
* Trong c¸c sè ®· cho , nÕu sè nhá nhÊt lµ ­ íc cđa c¸c sè cßn l¹i th ì ¦CLN cđa c¸c sè ®· cho chÝnh lµ sè nhá nhÊt Êy . 
 ¦ CLN (24; 16; 8) =2 3 = 8 
8 vµ 9 ®­ ỵc gäi lµ hai sè nguyªn tè cïng nhau . 
8 , 12 vµ 15 ®­ ỵc gäi lµ ba sè nguyªn tè cïng nhau . 
? Hai hay nhiều số cĩ ƯCLN bằng bao nhiêu thì được gọi là hai hay nhiều số nguyên tố cùng nhau? 
Chú ý 
? Trong các số đã cho nếu số nhỏ nhất là ước của các số cịn lại thì ƯCLN của chúng bằng bao nhiêu? 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
a/ V í dụ 2 
b/ Quy tắc(sgk/55) 
c/ Ch ú ý(Sgk/55) 
1. ¦íc chung lín nhÊt: 
2. T ì m ¦CLN b» ng c¸ ch ph ©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguy ªn tè : 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
Đ Ĩ t Ì m ¦CLN cđa hai hay nhiỊu sè ta cÇn l­u ý: 
 * Tr­íc hÕt h·y xÐt xem c¸c sè cÇn t Ì m ¦CLN cã r¬i vµo mét trong ba tr­êng hỵp ® Ỉc biƯt sau hay kh«ng : 
 1) NÕu trong c¸c sè cÇn t Ì m ¦CLN cã mét sè b»ng 1 
th Ì ¦CLN cđa c¸c sè ®· cho b»ng 1. 
 2) NÕu sè nhá nhÊt trong c¸c sè cÇn t Ì m ¦CLN lµ ­ íc cđa c¸c sè cßn l¹i 
 th Ì ¦CLN cđa c¸c sè ®· cho chÝnh lµ sè nhá nhÊt Êy . 
3) NÕu c¸c sè cÇn t Ì m ¦CLN mµ kh«ng cã thõa sè nguyªn tè chung (Hay nguyªn tè cïng nhau ) 
* NÕu kh«ng r¬i vµo ba tr­êng hỵp trªn khi ®ã ta sÏ lµm theo mét trong hai c¸ch sau : 
+ C¸ch 1 : Dùa vµo ® Þnh nghÜa ¦CLN. 
+ C¸ch 2 : Dùa vµo qui t¾c t Ì m ¦CLN. 
th Ì ¦CLN cđa c¸c sè ®· cho b»ng 1. 
3.LuyƯn tËp – Cđng cè : 
3.LuyƯn tËp – Cđng cè : 
 Khoanh trßn ch ữ c¸i tr­íc c©u tr ¶ lêi ® ĩng : 
4) ¦CLN (9;10) lµ: 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 
1) ¦ CLN (289; 986; 487; 1) lµ: 
A. 1 B. 5 C. 300 D. 1000 
A. 289 B. 487 C. 986 D. 1 
2) ¦CLN (5; 100 ; 1000; 5000) lµ: 
1.¦íc chung lín nhÊt : 
2.T Ì m ƯCLN b»ng c¸ch ph©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguyªn tè : 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
Thi l àm tốn nhanh 
Th ời gian làm trong 3 phút nhĩm nào làm đúng và nhanh là nhĩm thắng cuộc. 
Nh ĩm 1 : Tìm ƯCLN(24;84;18) 
Nh ĩm 2: Tìm ƯCLN( 30;140;50) 
24= 2 3 .3 ; 84 = 2 2 .3.7 ; 18 = 2.3 2 
Vậy ƯCLN(24;84;18)=2.3= 6 
30 = 2.3.5 ; 140 = 2 2 .5.7 ; 50 = 2.5 2 
Vậy ƯCLN(30;140;50) = 2.5 = 10 
PHẦN THƯỞNG 
Nhĩm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhĩm của mình ! 
PHẦN THƯỞNG 
Nhĩm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhĩm của mình ! 
 1 gĩi kẹo 
PHẦN THƯỞNG 
Nhĩm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhĩm của mình ! 
 10000 
PHẦN THƯỞNG 
Nhĩm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhĩm của mình ! 
1 Tr àng 
vỗ tay 
PHẦN THƯỞNG 
Nhĩm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhĩm của mình ! 
1 tràng 
vỗ tay 
1 gĩi kẹo 
10 000đ 
h­íng dÉn häc ë nhµ 
Häc thuéc quy t¾c t Ì m ¦CLN, 
 c¸c chĩ ý vµ xem l¹i c¸c vÝ dơ . 
Lµm c¸c bµi tËp 140,141 SGK, 
 Bµi 176 SBT. 
Đ äc tr­íc mơc3: 
“T Ì m ­ íc chung th«ng qua 
t Ì m ¦CLN” 
B ài 17: ¦ íc chung lín nhÊt 
Giáo viên 
Vũ Thị Ngọc Bích 
Trường thcs tân bình 
Chân thành cảm ơn các thầy,cô giáo và các em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_chuong_1_bai_17_uoc_chung_lo.ppt
Bài giảng liên quan