Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (Bản chuẩn kiến thức)

Tính Số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền?

Bài 116(Sgk)

Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16

* Học thuộc quy tắc.

* Làm bài tập: 115,117,118,119,120 ( Sgk)

* Chuẩn bị MTBT .

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS HẢI SƠN 
TIM GIA TRI PHAN SO CUA MOT SO CHO TRUOC 
Lop 6 
BÀI CŨ 
Phát biểu quy tắc nhân một số tự nhiên với một phân số . 
1) 
Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân 
2) 
20 
.4 
:5 
:5 
.4 
80 
16 
4 
16 
Bạn An muốn tô màu hình chữ nhật này. Em hãy bày cách cho bạn An ? 
+ Chia hình chữ nhật đó làm 3 phần bằng nhau. 
+Tô màu 2 trong 3 phần đó. 
Nếu hình chữ nhật này có diện tích là 
45 cm 2 thì An đã tô màu bao nhiêu cm 2 ? 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
1. VÝ dô : 
Tóm tắt : 
 60% số học sinh thích chơi đá cầu. 
 Số học sinh thích chơi bóng bàn , 
 Số học sinh thích chơi bóngchuyền. 
 Số học sinh thích chơi đá bóng , 
Lớp 6A c ó 45 học sinh. 
T ính Số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền? 
Giải 
 45. = 30 (học sinh) 
Số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng là : 
Số học sinh lớp 6A thích chơi đá cầu là : 
45 . 60% = 
27 ( học sinh ) 
Số học sinh lớp 6A thích chơi bóng chuyền là : 
Số học sinh lớp 6A thích chơi bóng bàn là : 
= 12 ( học sinh) 
45. 
= 10 ( học sinh ) 
45 . 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
1. VÝ dô : 
2.Quy t¾c: 
Tìm : a) của 12 ? 
 b) của ? 
Ví dụ : 
 Muốn tìm của số b cho trước, ta tính b. ( m, n N, n 0 ) 
Giải 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
1. VÝ dô : 
2.Quy t¾c: 
Chú ý : K hi tính toán mà các số viết dưới dạng hỗn số , phần trăm hay số thập phân , ta nên biến đổi chúng về dạng phân số. 
Ví dụ : 
Tìm : 
của 76 cm 
62,5% của 96 tấn 
0,25 của 1 giờ 
a) 
b) 
c) 
 Muốn tìm của số b cho trước, ta tính b. ( m, n N, n 0 ) 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
Bạn An muốn tô màu hình chữ nhật này. Em hãy bày cách cho bạn An ? 
Nếu hình chữ nhật này có diện tích là 
45 cm 2 thì An đã tô màu bao nhiêu cm 2 ? 
Diện tích phần hình chữ nhật An đã tô màu là : 
 45 . = 30 (cm 2 ) 
1. VÝ dô : 
2.Quy t¾c: 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
1. VÝ dô : 
2.Quy t¾c: 
3.¸p dông : 
Bài 116(Sgk) 
Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16 
a) 84 % của 25 
b) 48 % của 50 
Ta có : 25.16% = 
Giải : 
16. 25% = 
16. = 4 
Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh . 
Tổng quát : a.b % = b.a % 
a) 25.84% = 84.25% = 84. = 21 
b) 50.48% = 48.50% = 48. = 24 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
1. VÝ dô : 
2.Quy t¾c: 
3.¸p dông : 
Haõy noái moãi oâ ôû coät traùi vôùi moät oâ ôû coät phaûi ñeå ñöôïc khaúng ñònh ñuùng 
1 . 3/7 cuûa 21 laø : 
 2 . 32% cuûa 25 laø : 
 3 . 2/5 cuûa 40 laø : 
 4 . 16/7 cuûa 63 laø : 
 5 . 9% cuûa 70 
a . 16 
c .144 
b . 9 
d. 14 
f . 6,3 
 6 . 28% cuûa 50 
h . 8 
e . 4 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
1. VÝ dô : 
2.Quy t¾c: 
3.¸p dông : 
H­íng dÉn vÒ nh µ: 
* Học thuộc quy tắc . 
* Làm bài tập : 115,117,118,119,120 ( Sgk ) 
* Chuẩn bị MTBT . 
 Muốn tìm của số b cho trước, ta tính b. ( m, n N, n 0 ) 
C¸m ¬n quý thÇy c« gi¸o cïng c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_14_tim_gia_tri_phan.ppt
Bài giảng liên quan