Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Nguyễn Phương Dung

I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

1. Kinh tế:

Công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp: đình trệ.

Tài chính cạn kiệt.

2. Xã hội:

Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc.

 Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

Khủng hoảng trầm trọng.

II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX.

1. Mục đích:

- Dân giàu, nước mạnh.

- Đương đầu với kẻ thù.

2. Những nhà cải cách tiêu biểu:

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Nguyễn Phương Dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng 
C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê lÞch sö 
Giáo viên: Nguyễn Phương Dung 
Tiết 43 - BÀI 28 
Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối th ê ́ k i ̉ XIX 
Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 
Những nội dung chính của bài học : 
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX 
III. Kết cục của các đề nghị cải cách 
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 
1. Kinh tê ́: 
2. Xa ̃ hội : 
 Công nghiệp , nông nghiệp , thu ̉ công nghiệp : đình trê ̣. 
 Tài chính cạn kiệt . 
 Mâu thuẫn dân tộc va ̀ mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc . 
 Nhiều cuộc khởi nghĩa nô ̉ ra . 
 Thời gian 
Các cuộc khởi nghĩa 
1862 
Khởi nghĩa Nguyễn Thịnh ( Cai tổng Vàng ) ở Bắc Ninh 
9-1862 
Khởi nghĩa Nông Hùng Thạc ởTuyên Quang 
Cuối năm 1862 
Khởi nghĩa Lý Đại Xương , Hoàng Nhị Văn  ở Thái Nguyên 
1861 – 1865 
Khởi nghĩa Tạ Văn Phụng 
1866 
Khởi nghĩa tại kinh thành Huế 
Nhìn vào bảng thống kê , 
hãy chỉ trên lược đồ một 
 số cuộc khởi nghĩa lớn 
 nửa cuối thế kỉ XIX 
2 
3 
4 
1 
5 
Thái Nguyên 
Tuyên Quang 
Qu¶ng Yªn 
Bắc Ninh 
HUẾ 
Hà Nội 
AN GIANG 
Gia Đ inh 
Hµ Tiªn 
Phuù Quoác 
Hải Nam 
1. Khởi nghĩa NguyÔn ThÞnh 
2. Khởi nghĩa N«ng Hïng Th¹c 
3. Khëi nghÜa ë Th¸i Nguyªn 
4. Cuéc b¹o lo¹n cña T¹ 
V ă n Phông 
5. Khởi nghĩa kinh thµnh HuÕ 
Chó thÝch 
Phó Yªn 
Lược đô ̀ các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thê ́ ki ̉ XIX. 
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 
Trào lưu 
cải cách 
duy tân 
ra đời 
1. Kinh tê ́: 
- Công nghiệp , nông nghiệp , thu ̉ công nghiệp : đình trê ̣. 
- Tài chính cạn kiệt 
2. Xa ̃ hội : 
Khủng hoảng trầm trọng . 
 Mâu thuẫn dân tộc va ̀ mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc . 
 Nhiều cuộc khởi nghĩa nô ̉ ra . 
II. Những đê ̀ nghi ̣ cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thê ́ ki ̉ XIX. 
- Dân giàu , nước mạnh . 
- Đương đầu với ke ̉ thu ̀. 
- Trần Đình Túc . 
- Nguyễn Lô ̣ Trạch . 
- Nguyễn Huy Tê ́. 
- Nguyễn Trường Tô ̣. 
- Đinh Văn Điền . 
1. Mục đích : 
2. Những nha ̀ cải cách tiêu biểu : 
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thê ́ ki ̉ XIX 
Nội dung các bản điều trần của 
Nguyễn Trường Tộ 
Về mặt quân sự : Ông cho rằng tuy "chủ hoà" nhưng không có tư tưởng "chủ hàng" một cách nguyên tắc. Ông khuyên triều đình ưu ái người lính, biên soạn binh pháp, đào tạo sĩ quan, mua sắm tàu thuyền vũ khí, xây dựng phòng tuyến cả ở thành thị lẫn nông thôn, đề phòng quân Pháp xâm lược lan ra cả nước... 
Về mặt kinh tế: Ông quan tâm đến công, nông, thương nghiệp. Mở mang buôn bán trong nước và giao thương với nước ngoài, mời các công ty nước ngoài đến giúp ta khai thác tài lợi, sửa đổi thuế k hoá  
Về mặt ngoại giao : Ông phân tích cho tri ề u đình th â ́ y rõ c ụ c di ệ n chính trị trên toàn th ế gi ới th ờ i đó, khuyên tri ề u đình nên ngoại giao tr ự c ti ế p với chính ph ủ Pháp tìm cách ngăn ch ặ n âm mưu xâm l ược c ủ a b ọn Pháp bên này, khéo léo ch ọ n th ờ i cơ l ấy l ạ i 6 tỉnh Nam K ì , xác l â ̣ p "tư th ế làm ch ủ đón khách".... 
Về mặt kinh tế: Ông quan tâm đến công, nông, thương nghiệp. Mở mang buôn bán trong nước và giao thương với nước ngoài , mời các công ty nước ngoài đến giúp ta khai thác tài lợi, sửa đổi thuế k hoá  
 Về mặt văn hóa - giáo dục : Ông đề xuất cải cách phong tục , chủ trương coi trọng dân, sửa đổi chế độ thi cử mở mang việc học hành, thay đổi nội dung giáo dục ... 
Thời gian 
Cơ quan , người đề nghị 
Nội dung 
1868 Trần Đình Túc , Nguyễn Huy Tế Xin mở cửa biển Trà Lí 
 (Nam Định ) 
1868 Đinh Văn Điền Đẩy mạnh việc khai hoang , 
 khai mỏ , phát triển buôn bán , 
 chấn chỉnh quốc phòng 
 Viện Thương bạc Khai thương ba cửa biển Đà 
 Nẵng , Ba Lạt , Đồ Sơn 
 1863 – 1871 Nguyễn Trường Tộ Chấn chỉnh bộ máy quan lại , 
 phát triển kinh tế , tài chính , 
 quân sự , giáo dục 
 1877 – 1882 Nguyễn Lộ Trạch Chấn hưng dân khí , khai 
 thông dân trí , bảo vệ đất nước 
Bắt đầu 
H ết giờ 
Thời gian 
Cơ quan , người đề nghị 
Nội dung 
Thảo luận nhóm 
3. Nội dung: 
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX 
2. Các nhà cải cách tiêu biểu : 
1. Mục đích : 
Đổi mới vê ̀ kinh tê ́, xa ̃ hội , tài chính , ngoại giao , giáo dục  
Hãy cho biết kết cục của các cải cách trên? 
Nguyên nhân nào dẫn đến kết cục đó? 
Mặc dù không được thực hiện nhưng những cải cách trên có ý nghĩa như thế nào 
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX 
III. Kết cục của các đê ̀ nghi ̣ cải cách 
1. Kết cục : 
Những cải cách trên đều không thực hiện được . 
Vì: 
Triều đình phong kiến nh a ̀ Nguyễn bảo th u ̉, lạc hậu . 
 Các đê ̀ nghi ̣ cải cách trên còn nhiều hạn chê ́. 
2. Ý nghĩa : 
Tấn công vào tư tưởng lỗi thời , lạc hậu . 
Phản ánh trình đô ̣ nhận thức mới của người Việt Nam. 
 Góp phần cho sư ̣ ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam . 
Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thê ́ ki ̉ XIX 
II. Những đ ê ̀ ngh i ̣ cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối th ê ́ k i ̉ XIX 
1. Kinh tế 
2. Xã hội 
3. Nội dung cải cách 
1. Kết cục 
2. Ý nghĩa 
1. Mục đích 
 2. Những nha ̀ cải cách tiêu biểu 
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối th ê ́ k i ̉ XIX 
III. Kết cục của các đ ê ̀ ngh i ̣ cải cách 
1 
2 
3 
4 
5 
T ình hình nước ta nửa cuối thế kỉ XIX như thế nào ? 
 Khủng hoảng 
Nông nghiệp phát triển mạnh 
Thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển . 
Ngoại thương phát triển , nội thương đình trệ 
 Ai l à người đã dâng “ Tế cấp bát điều ” lên vua Tự Đức ? 
Nguyễn Huy Tế 
Nguyễn Trường Tộ 
Trần Đình Túc 
Nguyễn Lộ Trạch 
Nguy ễn Trường Tộ sinh năm nào ? Qu ê ở đâu ? 
LÝ do c¬ b¶n nµo khiÕn c¸c c¶i c¸ch 
 kh«ng thùc hiÖn ®­ îc ? 
1828 - Nghệ An 
1828 - Quảng Bình 
1818 - Hà Nội 
1838 - Nghệ An 
A. Ch ­a hîp thêi thÕ . 
B. RËp khu«n , m« pháng n­íc ngoµi . 
C. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt 
D. Tri ều đình bảo thủ , cự tuyệt , đối lập với mọi 
 sự thay đổi . 
Nh ững tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX 
có ý nghĩa lịch sử như thế nào ? 
Gây được tiếng vang lớn . 
Phản ánh trình độ nhận thức mới của  người Việt Nam. 
Chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân  đầu thế kỉ XX. 
Tất cả các câu trên đều đúng . 
u 
n 
g 
C 
h 
u 
g 
v 
à 
n 
g 
n 
R 
ô 
A 
B 
A 
D 
D 
Trß Ch¬i 
Hướng dẫn học bài ở nha ̀: 
Häc bµi vµ tr ¶ lêi c©u hái SGK. 
Làm bài t ậ p trong vơ ̉ Bài t â ̣p Lịch sư ̉ 
 ChuÈn bÞ t­ liÖu vÒ Thăng Long Hµ Néi 
 tõ 1802 ® Õn 1884 . 
C¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh 
Xin Ch©n Thµnh C¶m ¬n 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_28_trao_luu_cai_cach_duy_tan.ppt
Bài giảng liên quan