Bài giảng môn Sinh học Lớp 10 - Bài 16: Hô hấp tế bào (Bản đẹp)

Bản chất của hô hấp tế bào

Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử

Phân tử glucôzơ được phân giải từ từ qua các giai đoạn

Tốc độ của quá trình hô hấp tuỳ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào

Chu trình crep

Quan sát hình, tham khảo SGK chu trình crep và hoàn thành nội dung PHT số 2?

Các giai đoạn của quá trình hô hấp

Số phân tử ATP được giải phóng từ 2 giai đoạn trên đã mang hết năng lượng của glucozơ chưa?

 

ppt37 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học Lớp 10 - Bài 16: Hô hấp tế bào (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng 
Các 
Thầy 
cô 
Và 
Các 
em 
ễ số 5 
ô chủ đề 
ô số 1 
ô số 2 
ô số 3 
ô số 4 
ô số 5 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
HẾT GIỜ ! 
11 
12 
13 
14 
15 
1. Bào quan diễn ra hô hấp trong tế bào là gì? 
ti thể 
t 
h 
ể 
i 
t 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
HẾT GIỜ ! 
11 
12 
13 
14 
15 
2. Qu á trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản gọi là qu á trình gì ? 
dị hoá 
d 
ị 
h 
ó 
a 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
HẾT GIỜ ! 
11 
12 
13 
14 
15 
3. Năng lượng đư ợc cơ thể sử dụng trực tiếp trong phân tử nào ? 
atp 
a 
t 
p 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
HẾT GIỜ ! 
11 
12 
13 
14 
15 
glucôzơ 
4. Chất gì là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào và cơ thể sống ? 
g 
l 
u 
c 
ô 
z 
ơ 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
HẾT GIỜ ! 
11 
12 
13 
14 
15 
5. Trong khoang của ti thể chứa chất gì? 
chất nền 
c 
h 
ấ 
t 
n 
ề 
n 
h 
ễ số 5 
ô chủ đề 
a 
d 
ị 
ó 
h 
h 
ô 
ấ 
h 
p 
ể 
t 
i 
h 
t 
n 
ấ 
t 
ề 
n 
c 
h 
ơ 
u 
c 
z 
ô 
g 
l 
t 
a 
p 
ô số 5 
ô số 4 
ô số 3 
ô số 2 
ô số 1 
bài 16: hô hấp tế bào 
Khái niệm hô hấp tế bào 
Hô hấp tế bào là gì? 
Quan sát hình , tham khảo SGK và tr ả lời câu hỏi ? 
Thí nghiệm về hô hấp tế bào 
 Em hãy quan sát và n êu hiện tượng ở ống nghiệm 3? 
Qua hiện tượng đ ó chứng minh đ iều gì về hô hấp ? 
co 2 
3 
 Em hãy quan sát và nêu hiện tượng ? Thí nghiệm này 
cho biết đ iều gì? 
Có hút O 2 trong không khí 
Nhiệt kế 
Bỡnh thủy 
tinh 
Mựn cưa 
Tế bào sống 
 Em hãy quan sát và cho biết cột thuỷ ngân trong 
nhiệt kế tăng lên chứng minh đ iều gì khi hô hấp tế 
bào xảy ra ? 
Hô hấp toả nhiệt 
Hô hấp tế bào là gì? 
 Là quỏ trỡnh chuyển đổi năng lượng trong tế bào sống . 
Trong đú cỏc phõn tử cacbohidrat bị phõn giải 
đến CO 2 v à H 2 O đồng thời giải phúng năng lượng 
( nhiệt và ATP) 
 Đ ịa đ iểm : Diễn ra ở Ti thể 
 
Mào 
Màng trong 
Màng ngoài 
Chất nền 
ADN 
Chất nền 
Màng ngoài 
Màng trong 
Mào 
ADN 
En zim 
Hô hấp 
2. Phương trình tổng quát của hô hấp tế bào 
CO 2 + H 2 O + 
năng lượng ( ATP và nhiệt ) 
6 
6 
C 6 H 12 O 6 + O 2 
6 
 
Đư ờng phân 
Glucôz ơ 
Các giai đoạn của qu á trình hô hấp 
2 axit 
piruvic 
Chuỗi chuyền 
electron 
3. Bản chất của hô hấp tế bào 
Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử 
Phân tử glucôz ơ đư ợc phân giải từ từ qua các giai đoạn 
Tốc độ của qu á trình hô hấp tuỳ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào 
 
Các giai đoạn chính của qu á trình hô hấp 
Quan sát hình và mô tả các giai đoạn của hô hấp tế bào ? 
Đư ờng phân 
Glucôz ơ 
Các giai đoạn của qu á trình hô hấp 
2 axit 
piruvic 
Chuỗi chuyền 
electron 
Đư ờng phân 
Quan sát hình và tham khảo SGK nêu diễn biến của giai đoạn đư ờng phân theo nội dung PHT số1? 
Axit Piruvic (3 cacbon ) 
Axit Piruvic (3 cacbon ) 
ATP 
2ATP 
2ATP 
ATP 
NAD + 
ADP 
ADP 
NADH 
NADH 
NAD + 
Glucoõzụ(6 cacbon ) 
Đ ịa đ iểm 
Nguyên liệu 
Diễn biến 
Kết qu ả 
Đư ờng phân 
Tế bào 
 chất 
Glucôz ơ 
 Glucôz ơ bũ bieỏn ủoồi ( caực LK bũ phaự v ỡ ) 
- 2 axit piruvic 
- 2 ATP. 
2 NADH 
Đư ờng phân 
 
 Em hãy hoàn thành nội dung của giai đoạn đư ờng phân (4 phút ) 
Chu trình crep 
Quan sát hình , tham khảo SGK chu trình crep và hoàn thành nội dung PHT số 2? 
2 Axeõtyl – CoA (2 cacbon ) 
4 CO 2 
2 ADP 
2 atp 
 6 nad + 
6 nadh 
2 fad + 
 2 fadh 2 
Chu trình 
crep 
2 axit piruvic 
2 CO 2 + 2 NADH 
 Em hãy hoàn thành nội dung của giai đoạn chu trình crep (5 phút ) 
Đ ịa đ iểm 
Nguyên liệu 
Diễn biến 
Kết qu ả 
Chu trình crep 
Chất nền 
 ti thể 
 Ph õn tử Axờtyl-CoA bị oxi hoỏ hoàn toàn 
- 4 CO 2 
- 2 phaõn tửỷ ATP. 
 6NADH 
 2FADH 2 
2 phân tử 
Axetyl-CoA 
Chu trình Crep 
 
 - 2 Axit piruvic qua giai đoạn trung gian tạo 2 ptử Axêtyl - CoA + 2 CO 2 +2 NADH 
Đư ờng phân 
Glucôz ơ 
Các giai đoạn của qu á trình hô hấp 
2 axit 
piruvic 
Chuỗi chuyền 
electron 
Số phân tử ATP đư ợc giải phóng từ 2 giai đoạn trên đã mang hết năng lượng của glucoz ơ chưa? 
Chuỗi chuyền electron hô hấp  
Đ ịa đ iểm 
Nguyên liệu 
Diễn biến 
Kết qu ả 
Chuỗi chuyền electron 
Màng 
trong 
 ti thể 
10 NADH 
2 FADH 2 
- Electron chuyeồn tửứ NADH vaứ FADH 2 tụựi O 2 thoõng qua moọt chuoói caực phaỷn ửựng oõxi hoaự khửỷ khaực nhau . 
 - Năng lượng đư ợc giải 
 phóng từ qu á trình oxi 
 hoá NADH và FADH 2 
 để tổng hợp ATP 
- 6 H 2 O 
- 34 ATP 
Tại sao năng lượng trong glucôz ơ lại phải chuyển đ ổi sang ATP cơ thể mới sử dụng đư ợc? 
Tham khảo SGK thảo luận và hoàn thành PHT số 3 
trong (5 phút ) 
 
II. Caực giai ủoaùn chớnh cuỷa hoõ haỏp teỏ baứo . 
Đ ịa đ iểm 
NGUYEÂN LIEÄU 
DIEÃN BIEÁN 
Kết qu ả 
 Teỏ baứo chaỏt 
Glucozơ 
 Glucozụ bũ bieỏn ủoồi ( caực LK bũ phaự vụừ ) 
- 2 axit piruvic 
- 2 ATP. 
- 2 NADH 
 Chaỏt neàn cuỷa ti theồ 
2 Phaõn tửỷ Axetyl-CoA 
 - 2 axit piruvic qua giai ủoaùn trung gian taùo 2 phaõn tửỷ Axetyl CoA + 2CO 2 + 2NADH. 
 Phân tử Axêtyl - CoA 
bị oxi hoá hoàn toàn 
- 4 CO 2 
- 2 ATP. 
- 6 NADH vaứ 2 FADH 2 
 Maứng ti theồ 
 10 NADH vaứ 2 FADH 2 
- Electron chuyeồn tửứ NADH vaứ FADH 2 tụựi O 2 thoõng qua moọt chuoói caực phaỷn ửựng oõxi hoaự khửỷ khaực nhau . 
 - Naờng lửụùng ủửụùc giaỷi phoựng tửứ quaự trỡnh oõxi hoaự phaõn tửỷ NADH vaứ FADH 2 toồng hụùp ATP. 
- 6 H 2 O 
- 34 ATP 
 ẹệễỉNG PHAÂN 
CHU TRèNH CREP 
CHUOÃI CHUYEÀN ELECTROÂN HOÂ HAÁP 
Glucụzơ (6C) 
2 AxitPiruvic (3C) 
2 Axờtyl-CoA(2C) 
4Cacbonoxit (1C) 
2ATP 
 2NADH 
2ATP 
+ 6NAD h 
+ 2FADH 2 
+2NAD h 
38ATP, 6 H 2 O 
2 co 2 
Củng cố 
Câu 1: Phân biệt hô hấp với qu á trình đ ốt cháy ? 
Trong hô hấp năng lượng đư ợc giải phóng từ từ qua các giai đoạn 
Hô hấp cần có enzim xúc tác 
Đ ốt cháy năng lượng đư ợc giải phóng từ từ qua các giai đoạn 
A và B E. A và C 
Câu 2: Bản chất của hô hấp tế bào là gì? 
Là qu á trình tổng hợp glucôz ơ 
Là qu á trình tổng hợp CO 2 
Là qu á trình phân giải từ từ glucôz ơ trong tế bào 
A và B 
A. 2 axit piruvic 
B. 2 ATP 
C. 2 NADH 
D. 2 FADH 2 
E. A, B và C 
Câu 3: Sản phẩm của qu á trình đư ờng phân là gì? 
Câu 4: Sản phẩm của chu trình Crep là? 
4 CO 2 , 8 NADH, 2 FADH 2 , 2 ATP 
4 CO 2 , 6 NADH, 2 FADH 2 , 2 ATP 
6 CO 2 , 8 NADH, 2 FADH 2 , 2 ATP 
6 CO 2 , 8 NADH, 2 FADH 2 , 2 ATP 
Câu 5: Chuỗi chuyền electron hô hấp là? 
Là qu á trình oxi hoá NADH và FADH 2 
Qu á trình này tạo ra H 2 O 
Năng lượng giải phóng rất ít trong giai đoạn này 
Năng lượng giải phóng rất nhiều trong giai đoạn này 
A, B và D 
Dặn dò 
 Đ ọc tóm tắt SGK 
 Làm bài tập về nh à 
 Chuẩn bị bài mới 
cảm ơn thầy cô và các em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_sinh_hoc_lop_10_bai_16_ho_hap_te_bao_ban_dep.ppt