Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm

1. Tác giả

a. Cuộc đời

Vũ Trọng Phụng (1912- 1939) sinh tại Hà Nội quê Mỹ Hào-Hưng Yên sinh trong một gia đình nghèo bố mất sớm. cả cuộc đời sống trong nghèo khổ, ông bị mắc bệnh lao chết khi mới 27 tuổi

b. Con người

Vũ Trọng Phụng là đứa con hiếu thảo

- Học ít sớm lăn lộn với đời để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân

- Là nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại

 

ppt18 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIAI. Vài nét về tác giả, tác phẩm1. Tác giảa. Cuộc đờiVũ Trọng Phụng (1912- 1939) sinh tại Hà Nội quê Mỹ Hào-Hưng Yên sinh trong một gia đình nghèo bố mất sớm. cả cuộc đời sống trong nghèo khổ, ông bị mắc bệnh lao chết khi mới 27 tuổib. Con người- Vũ Trọng Phụng là đứa con hiếu thảo- Học ít sớm lăn lộn với đời để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân- Là nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đạic. Sự nghiệp sáng tác- Vũ Trọng Phụng để lại một số lượng tác phẩm khá lớn- Thành công nhất là phóng sự, tiểu thuyết: Số đỏ, Cạm bẫy tình, Cơm thầy cơm cô, Giông tố- Số đỏ là một trong những cuốn sách ghê gớm có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học- Số đỏ là tiểu thuyết có một không hai trong nền văn học Việt Nam2. Tác phẩm số đỏ:- Tác phẩm kể về cuộc đời gặp toàn vận may của xuân tóc đỏ Qua sự tiến thân của xuân, tác giả tạo ra tiếng cười mĩa mai châm biếm lừa bịp dâm ô đểu cáng của xã hội thượng lưuTừ một tên “ma cà rồng”, trèo me hái sấu -> nhặt ban quần vợt -> Sinh viên trường thuốc; đốc tờ Xuân; Giáo sư quần vợt; Thi sỹ xuân; Anh hùng cứu quốc* Xuân tóc đỏ+ mâu thuẫn trào phúng+ tình huống trào phúng + chân dung trào phúng* Nghệ thuật trào phúng:-> Tiếng cười đả kích => Bản chất giả dối vô nhân đạo của xã hội thượng lưu.II. Đọc hiểu văn bản1. Nhan đề: Tang gia > Ngoân ngöõ loän xoän, voâ vaên hoùa. d. Söï xuaát hieän cuûa Xuaân toùc ñoû “Hai chieác xe, coù sö chuøa baø banh, coù voøng hoa caâu ñoái.”-> Xuaát hieän ñuùng luùc taïo ra baát ngôø, goùp phaàn ñaåy nieàm vui leân cao hôn.-> Laøm ñaùm tang theâm long troïng hôn -> “Ngöôøi naèm trong quan taøi mæm cöôøi gaät guø caùi ñaàu” * Vôùi thuû phaùp töông phaûn traøo phuùng, maøn haøi kòch ñaõ phoâ baøy moät xaõ hoäi giaû doái, voâ vaên hoùa4. Ñoaïn haï huyeät - Caäu Tuù Taân: Ñaïo dieãn hình- OÂng Phaùn moïc söøng: Khoùc laû ngöôøi ñi  giuùi vaøo tay Xuaân tôø naêm ñoàng. - Xuaân toùc ñoû: Ñôõ oâng Phaùn vaø nhaän tôø tieàn->Caûnh ñaùm tang haøi höôùc laøm baät ra tieáng cöôøi ñaû kích.->Hình aûnh thaät sinh ñoäng thaáy ñöôïc baûn chaát cuûa con ngöôøi III. Toång Keáta. Ngheä thuaät: Traøo phuùng, dùng các thủ pháp cường điệu, nói ngược, mỉa maib. Noäi dung: Pheâ phaùn xaõ hoäi döông thôøi, loá laêng ñoài baïi, voâ vaên hoùa.

File đính kèm:

  • ppthanh_phuc_mot_tang_gia.ppt
Bài giảng liên quan