Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 45: Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng)

Những người trong gia đình cụ c tổ.

Nét riêng:

Trong cách

thể hiện

Điểm chung :

Tất cả đều tỏ ra vui sướng ,

 hạnh phúc đến cực điểm bởi

đây là cơ hội để mỗi người

 thỏa mãn ý nguyện của mình.

bản chất : đểu giả, háo danh, vì lợi mà quên đi tình ruột thịt đạo đức bị suy thoái nghiêm trọng.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 45: Đọc văn: Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TiÕt 45 (§äc v¨n) H¹nh phĩc cđa mét tang gia TrÝch “ Sè ®á” – Vị Träng Phơng I. Tìm hiểu chung1. Tác giả(1912- 1939)- V¨n phong: tiÕng c­êi mØa mai, ch©m biÕm.Së tr­êng: TiĨu thuyÕt , phãng sù MƯnh danh lµ «ng vua phãng sù B¾c k×Giơng tố Vũ Trọng PhụngVũ Trọng Phụng 2.TiĨu thuyÕt Sè ®áXuÊt xøTãm t¾tXu©n tãc ®áV« häcV« l¹iTinh qu¸iH¹ l­u vØa hÌPhã §oan¤ng V¨n minh & ¢u ho¸ Doctor Xu©nCè HångCè TỉNhµ c¶i c¸ch x· héiGi¸o s­ quÇn vỵtAnh hïng cøu quècC« TuyÕtCè vÊn b¸o Gâ mâSinh viªn tr­êng thuècCon rĨ cơ Cè Hång3.§o¹n trÝchVÞ trÝ: Ch­¬ng XV cđa tiĨu thuyÕt “ Sè §á”II. §äc- hiĨu v¨n b¶nphimc.Gi¸ trÞ cđa t¸c phÈm“ Hạnh phúc của một tang gia” Niềm vui sướngNỗi đau, buồnÝ nghĩaH¹nh phĩc > Vạch trần bản chất xấu xa, bỉ ổi của những hạng người vì đồng tiền.xin chân thành cảm ơn quý thầy cơ và các em!

File đính kèm:

  • ppttiet_45.ppt