Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 29: Cấu trúc các loại virut (Bản đẹp)

I.Khái niệm:

Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu hiển vi, sống kí sinh nội bào bắt buộc.

II.CẤU TẠO

Cấu tạo gồm

Lõi: là AND hoặc ARN là hệ gen của Virut

Vỏ (capsit) : là Prôtêinđược cấu tạo từ các đơn vị hình thái gọi là capsôme

II.HÌNH THÁI

Dựa vào sự sắp xếp của capsome, hình thái của virut gồm 3 dạng chủ yếu

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 29: Cấu trúc các loại virut (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
M«n : Sinh häc 10 
Tr­êng THPT Trưng Vương 
LỚP 10s4 
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« ®Õn dù giê th¨m líp 
Năm học : 2014 - 2015 
Bµi 29 :CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Chương :III 
VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Bµi 29: 
Lá thuốc lá 
bị bệnh 
Dịch nghiền lọc qua màng lọc vi khuẩn 
Cây bị 
bệnh 
Không 
phát 
triển 
Thí nghiệm năm 1892, của Ivanopxki nhà sinh học người Nga 
Thí nghiệm phát hiện ra virut . 
Môi trường thạch 
Không thấy khuẩn lạc 
Qua thí nghiệm trên em có nhận xét về kích thước và cấu tạo phương thức sống của virut ? 
Gọi mầm bệnh là 
virut 
- Có kích thước siêu hiển vi. 
- Kí sinh nội bào bắt buộc . 
I. Khái niệm : 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
II. CẤU TẠO 
Từ những nhận xét trên hãy cho biết virut là gì ? 
 Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào , có kích thước siêu hiển vi, sống kí sinh nội bào bắt buộc . 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Vá(capsit) Pr«tªin 
Lâi ( h ệ gen) Axit nuclªic 
Nuclª«capsit 
II.CẤU TẠO 
Virut được cấu tạo bởi những phần nào ? 
Cấu tạo gồm 
Lõi : là AND hoặc ARN là hệ gen của Virut 
Vỏ ( capsit ) : là Prôtêinđược cấu tạo từ các đơn vị hình thái gọi là capsôme 
Nuclêôcapsit 
 AND 
ARN 
P rôtêin 
( Capsôme ) 
Vá(capsit) Pr«tªin 
Lâi (bé gen) Axit nuclªic 
Gai licoprotein 
Lớp vỏ bọc ngoài 
Vi rót trÇn 
Vi rut cã vá ngoµi 
Có mấy loại virut?Khác nhau ở điểm nào ? 
Virut trần 
vỏ ngoài do lipit và 
 protein 
 tạo thành 
virut có vỏ ngoài 
+ líp lipit kÐp vµ pr«tªin . 
+ Tr ên vỏ có gai glycôprôtêin 
- Vá ngoài : 
( Ở một số loại virut ): 
Lâi 
Capsit 
Gai glyc«pr«tªin 
Vá ngoµi 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Virut viªm n·o 
Virut d¹i 
Virut HIV 
Phage T2 
VR kh¶m thuèc l¸ 
h×nh th¸I 1 sè lo¹i virut 
Virut bại liệt 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Dựa vào sự sắp xếp của capsome , hình thái của virut được chia thành mấy dạng chủ yếu ? 
IKhái niệm . 
II.Cấu tạo . 
III.Hình thái . 
Dựa vào sự sắp xếp của capsome , hình thái của virut gồm 3 dạng chủ yếu: 
Cấu trúc xoắn 
Cấu trúc khối 
Cấu trúc hỗn hîp 
Virut kh¶m thuèc l¸ 
Virut b¹i liÖt 
Phage T2 
Virut HIV 
Khèi ®a diÖn 
Khèi cÇu 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
I.Khái niệm 
I.CẤU TẠO 
II.HÌNH THÁI 
- Capsôme sắp sếp theo 
chiều xoắn của axitnuclêic 
- Capsôme sắp sếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều . 
- Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn 
- Virut cúm - Virut sởi 
- Virut bại liệt, 
- Virut HIV. 
- Phagơ T2 
II.HÌNH THÁI 
Xoắn 
Khối 
Hỗn hợp 
D¹ng cÊu tróc 
Đại diện 
Đặc điểm 
Các dạng 
ThÝ nghiÖm cña Franken vµ Conrat 
Axit nucleic qui định 
đặc điểm của virut 
Đóng vai trß quyÕt ® Þnh chủng virut là thµnh phÇn nµo , axit nuclªic hay vá Pr«tªin ? 
Nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt , Franken vµ Conrat ®· tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh ­ thÕ nµo ? 
Tại sao virut phân lập được không phải là virut chủng B? 
Ph¶i ch¨ng virut lµ sinh vËt g©y bÖnh cã kÝch th­íc nhá nhÊt ? Cßn cã t¸c nh©n g©y bÖnh nµo cã kÝch th­íc nhá h¬n virut hay kh«ng ? 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Viroit 
Viroit (ARN) 
Bệnh củ khoai tây hình thoi 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
Prion 
Pr ôtêin b×nh th­êng 
Prôtêin ®éc 
BiÕn ®æi cÊu tróc 
C¬ chÕ g©y bÖnh 
Xo¾n α 
Xo¾n  
Bệnh bò điên 
Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 
Caâu 1: Ñieàu naøo sau ñaây chöa ñuùng khi noùi veà virut? 
 Laø daïng soáng ñôn giaûn nhaát. 
 Chöa coù caáu taïo teá baøo. 
Caáu taïo töø hai thaønh phaàn cô baûn laø proâteâin vaø axit nucleâic. 
Coù kích thöôùc lôùn 
C 
D 
B 
A 
D 
CỦNG CỐ 
Caâu 2: Virut traàn laø virut : 
Chæ coù voû lipit 
Chæ coù voû capsit 
Khoâng coù caùc lôùp voû boïc. 
Coù voû lipit vaø voû capsit. 
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 
A 
B 
C 
D 
B 
Caâu 3: Nucleâoâcapsit laø: 
 Phöùc hôïp goàm voû capsit vaø axit nucleâic 
 Caùc lôùp voû capsit cuûa virut. 
 Boä gen chöùa ADN cuûa virut. 
 Boä gen chöùa ARN cuûa virut. 
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 
A 
B 
C 
D 
A 
Caâu 4: Virut naøo kí sinh ôû ngöôøi? 
 Phagô, virut baïi lieät. 
HIV, virut vieâm gan B. 
 Phagô. 
 Virut khaûm thuoác laù. 
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 
A 
B 
C 
D 
A 
Bµi tËp vÒ nhµ 
 Lµm c¸c bµi tËp trong SGK 
 §äc tr­íc bµi 30: Sù nh©n lªn cña Virut trong tÕ bµo 
XIN CẢM ƠN 
CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_10_bai_29_cau_truc_cac_loai_virut_ba.ppt
Bài giảng liên quan