Bài giảng Sinh học Khối 12 - Tiết 38, Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Bản mới)

 Cá rô phi chỉ sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5,6oC đến 42oC. Khi vượt ra khoảng nhiệt độ trên thì cá rô sẽ chết. 5,6oC là điểm giới hạn dưới (Min), 42oC là điểm giới hạn trên (Max), khoảng cực thuận là khoảng giá trị của nhiệt độ mà cá rô phi phát triển thuận lợi nhất.

 Không phải tất cả sinh vật đều tồn tại và phát triển ở mọi giá trị của mỗi nhân tố sinh thái.

Sự thích nghi của sinh vật với nhiệt độ.

a. Quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman).

b. Quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi, . của cơ thể (quy tắc Anlen).

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 12 - Tiết 38, Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 38 
MÔI TRƯỜNG VÀ 
CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
Thực vật 
Động vật 
VSV 
Con người 
As,t°,CO2, O2... 
Nước 
Đất 
Môi trường trên cạn 
Môi trường nước 
Môi trường đất 
Môi 
trường 
sinh 
vật 
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
Thực vật 
Động vật 
VSV 
Con người 
As,t°,CO2, O2... 
Nước 
Đất 
Nhân 
tố 
hữu 
sinh 
Nhân 
tố 
 vô 
sinh 
II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI 
 Cá rô phi chỉ sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5,6 o C đến 42 o C . Khi vượt ra khoảng nhiệt độ trên thì cá rô sẽ chết . 5,6 o C là điểm giới hạn dưới (Min), 42 o C là điểm giới hạn trên (Max), khoảng cực thuận là khoảng giá trị của nhiệt độ mà cá rô phi phát triển thuận lợi nhất . 
 Không phải tất cả sinh vật đều tồn tại và phát triển ở mọi giá trị của mỗi nhân tố sinh thái . 
III. SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
Ph©n bè c©y rõng 
2. Sự thích nghi của sinh vật với nhiệt độ . 
a. Quy tắc về kích thước cơ thể ( quy tắc Becman ). 
b. Quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi , chi, ... của cơ thể ( quy tắc Anlen ). 
Vùng nóng 
Vùng mát 
? 
? 
Vùng nóng 
Vùng mát 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_12_tiet_38_bai_35_moi_truong_song_va.ppt