Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (Chuẩn kiến thức)

I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT.

Qúa trình xâm nhiễm và nhân lên của Virut gồm những giai đoạn nào?

Gồm 5 giai đoạn:

Hấp phụ

Xâm nhập

Sinh tổng hợp

Lắp ráp

Phóng thích.

1) Giai đọan hấp phụ:

Phago bám một cách đặc hiệu lên thụ thể của TB chủ.

2) Giai đọan xâm nhập:

Đưa cả vỏ vào TBCcởi vỏ để giải phóng axit nucleic

Enzim lizozim phá hủy thành TB để bơm axit nucleic vào, vỏ để ngoài.

3) Giai đọan sinh tổng hợp:

Bộ gen của phago điều khiển bộ máy di truyền của TB chủtổng hợp axit nucleic, vỏ Protein và các thành phần khác.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO CÁC EM HỌC SINH! 
BÀI 30: 
Sự nhân lên của 
virut trong tế bào chủ 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
II. HIV VÀ AIDS 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
Qúa trình xâm nhiễm và nhân lên của V irut gồm những giai đoạn nào ? 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
Gồm 5 giai đoạn : 
Hấp phụ 
Xâm nhập 
Sinh tổng hợp 
Lắp ráp 
Phóng thích . 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
1) Giai đọan hấp phụ : 
- Phago bám một cách đặc hiệu lên thụ thể của TB chủ . 
I. CHU TRÌNH NÂN LÊN CỦA VIRUT. 
2) Giai đọan xâm nhập : 
Phago xâm nhập vào TB chủ bằng cách nào ? 
Bao đuôi của phago co lại đẩy bộ gen của phago chui vào trong TB chủ . 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
2) Giai đọan xâm nhập : 
Virut động vật 
Phago 
Sự xâm nhập của virut động vật có gì khác với phago ? 
Đưa cả vỏ vào TBC cởi vỏ để giải phóng axit nucleic 
Enzim lizozim phá hủy thành TB để bơm axit nucleic vào , vỏ để ngoài . 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
3) Giai đọan sinh tổng hợp : 
Trong giai đoạn này phago đã tổng hợp những chất nào ? 
Bộ gen của phago điều khiển bộ máy di truyền của TB chủ t ổng hợp axit nucleic, vỏ Protein và các thành phần khác . 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
4) Giai đọan lắp ráp : 
Quá trình lắp ráp được diễn ra như thế nào ? 
Vỏ capsit bao lấy lõi axit nucleic, các bộ phận như đĩa gốc , đuôi gắn với nhau  phago hoàn chỉnh . 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
5) Giai đọan giải phóng : 
Giai đoạn này phago thực hiện hoạt động gì ? 
Phago ồ ạt phá vỡ vỏ TB chủ để chui ra ngoài . 
Vì sao virut có thể phá vỡ thành TB chủ ? 
I. CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT. 
Virut độc 
Virut ôn hòa 
Sự khác nhau cơ bản của virut độc và virut ôn hòa là gì ? 
Virut phát triển làm tan TB  chu trình sinh tan 
Khi AND của virut gắn vào NST của TB chủ mà TB chủ vẫn hoạt động bình thường  CT tiềm tan 
II. HIV/AIDS 
1.Kh¸i niÖm vÒ HIV: 
 HIV lµ g×? 
HIV lµ virut g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ng­êi 
Ng­êi bÞ nhiÔm HIV sÏ cã biÓu hiÖn triÖu chøng nh ­ thÕ nµo ? 
 HIV g©y nªn bÖnh AIDS, víi biÓu hiÖn : Sèt kÐo dµi , sót c©n , tiªu ch¶y,viªm da ... 
 HIV gây nhiễm và phá huỷ một số tế bào của hệ thống miễn dịch 
 mất khả năng miễn dịch của cơ thể ( bệnh AIDS) 
 Các vsv khác lợi dụng cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công 
( vsv cơ hội ) 
 Cơ thể dễ nhiễm các bệnh do vsv cơ hội gây nên ( bệnh cơ hội ) 
M¸u 
T×nh dôc 
MÑ truyÒn sang con 
2. C¸c con ®­ êng l©y truyÒn HIV: 
 HIV l©y truyÒn qua nh÷ng con ®­ êng nµo ? 
3. Ba giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh : 
§ äc sgk vµ cho biÕt c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh vµ ® Æc ® iÓm tõng giai ®o¹n? 
3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh 
Giai ®o¹n 
Thêi gian 
kÐo dµi 
§ Æc ® iÓm 
1. S¬ nhiÔm 
2. Kh«ng triÖu chøng 
3. BiÓu hiÖn triÖu chøng AIDS 
2 tuÇn -3 th¸ng 
Kh«ng cã triÖu chøng 
1-10 n¨m 
Sè l­îng tÕ bµo 
Limph « T4 gi¶m dÇn 
Sau 1 ® Õn 10 n¨m 
XuÊt hiÖn c¸c bÖnh c¬ héi : sèt,tiªu ch¶y , sót c©n , ung th ­  chÕt 
4. BiÖn ph¸p phßng ngõa ? 
 HiÓu biÕt vÒ HIV/AIDS 
 Sèng lµnh m¹nh 
Lo¹i trõ tÖ n¹n x· héi 
VÖ sinh y tÕ 
H·y ®­a ra mét sè biÖn ph¸p phßng ngõa HIV/AIDS? 
Câu 1 . Phagơ bám lên bề mặt TB chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của TB chủ diễn ra ở giai đoạn nào ? 
 A. Giai đoạn hấp phụ . 
 B. Giai đoạn xâm nhập . 
 C. Giai đoạn tổng hợp . 
 D. Giai đoạn lắp ráp . 
CỦNG CỐ 
Hãy khoanh tròn vào những câu trả lời đúng : 
Câu 2 . Sự hình thành ADN và protein của phagơ diễn ra ở giai đoạn 
 A. hấp phụ . 
 B. xâm nhập . 
 C. sinh tổng hợp . 
 D. lắp ráp . 
Câu 3 . Axit nucleic của virut HIV là gì ? 
 A. ADN. 
 B. Hai sợi đơn ARN 
 C. Một sợi ARN . 
 D. ADN và ARN. 
Câu 4. Loại tế bào mà virut HIV tấn công là : 
 A. tế bào sinh dục . 
 B. tế bào sinh dưỡng . 
 C. hồng cầu . 
 D. tế bào limpho T. 
CÁM ƠN SỰ THEO DÕI 
CỦA QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_30_su_nhan_len_cua_virut_trong.ppt