Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản chuẩn kiến thức)

Cộng hai phân thức cùng mẫuthức

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức ,

Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên

mẫu thức

Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau

Muốn cộng hai phân thức cómấu thức khác nhau

 Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức

 có cùng mẫu thức vừa tìm được

bài1 : Chọn đáp án đúng ;

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu ta thường làm như sau

1/ Cộng tử thức với nhau

2/ Cộng tử thức với tử thức , mẫu thức với mẫu thức

3/ Cộng các tử thức với nhau , giữ nguyên mẫu thức rồi rút gọn phân thức vừa tìm được

4/ Cộng tử thức với tử thức , rút gọn phân thức vừa tìm được

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ : 
1/ Nêu quy tắc quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 
 áp dụng quy đồng mẫu các phân thức sau 
2/ a, Tính 
 và 
b, Viết công thức tổng quát các tính chất cơ bản của phép cộng phân số? 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
 1 / Cộng hai phân thức cùng mẫu 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
mẫu thức 
* Ví dụ 1: Cộng hai phân thức 
= 
= 
= 
?1 : Thực hiện phép cộng 
a/ 
b/ 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
 1 / Cộng hai phân thức cùng mẫuthức 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
mẫu thức 
* Ví dụ 1: Cộng hai phân thức 
= 
= 
= 
2/ Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
+ 
* Quy tắc 
 Muốn cộng hai phân thức cómấu thức khác nhau 
 Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức 
 có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Bài giải 
2x -2 = 2 ( x -2) ; x 2 - 1 = ( x -1) (x+1) 
MTC = 2 ( x-1) (x+1) 
+ 
= 
+ 
= 
+ 
?2 : Làm tính cộng : 
thực hiện phép cộng 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
 1 / Cộng hai phân thức cùng mẫuthức 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
mẫu thức 
* Ví dụ 1: Cộng hai phân thức 
= 
= 
= 
2/ Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
* Quy tắc 
 Muốn cộng hai phân thức cómấu thức khác nhau 
 Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức 
 có cùng mẫu thức vừa tìm được 
?2 : Làm tính cộng : 
 1/ T/c giao hoán : 
 2/ T/c kết hợp : 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
 1 / Cộng hai phân thức cùng mẫuthức 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
mẫu thức 
* Ví dụ 1: Cộng hai phân thức 
= 
= 
= 
2/ Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
* Quy tắc 
 Muốn cộng hai phân thức cómấu thức khác nhau 
 Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức 
 có cùng mẫu thức vừa tìm được 
?2 : Làm tính cộng : 
 1/ T/c giao hoán : 
 2/ T/c kết hợp : 
A 
B 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
 1 / Cộng hai phân thức cùng mẫuthức 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
mẫu thức 
* Ví dụ 1: Cộng hai phân thức 
= 
= 
= 
2/ Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
* Quy tắc 
 Muốn cộng hai phân thức cómấu thức khác nhau 
 Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức 
 có cùng mẫu thức vừa tìm được 
?2 : Làm tính cộng : 
 1/ T/c giao hoán : 
 2/ T/c kết hợp : 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Chú ý : Phép cộng các phân thức cũng có 
 các tính chất sau : 
?4 á p dụng các tính chất trên đây của phép cộng 
 các phân thức để làm phép tính sau: 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
 1 / Cộng hai phân thức cùng mẫuthức 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
mẫu thức 
* Ví dụ 1: Cộng hai phân thức 
= 
= 
= 
2/ Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
* Quy tắc 
 Muốn cộng hai phân thức cómấu thức khác nhau 
 Ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức 
 có cùng mẫu thức vừa tìm được 
?2 : Làm tính cộng : 
 1/ T/c giao hoán : 
 2/ T/c kết hợp : 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
Chú ý : Phép cộng các phân thức cũng có 
 các tính chất sau : 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
bài1 : Chọn đáp án đúng ; 
Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu ta thường làm như sau 
1/ Cộng tử thức với nhau 
2/ Cộng tử thức với tử thức , mẫu thức với mẫu thức 
3/ Cộng các tử thức với nhau , giữ nguyên mẫu thức rồi rút gọn phân thức vừa tìm được 
4/ Cộng tử thức với tử thức , rút gọn phân thức vừa tìm được 
Đ 
Đ5 : 
Phép cộng các phân thức đại số 
Bài 2 :Điền đa thức thích hợp vào ô trống 
.... 
MTC = 
..... 
A= 
5.( ) +3.( ) - 5x - 2 
... 
... 
.............. 
5x -10 +3x +6 + 2 -5x 
A= 
(x+2)(x-2) 
......... 
A= 
(x+2)(x-2) 
......... 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt