Bài giảng Tiếng Anh 7 - Unit 13: Aactivities and seasons

SEASONS:

Summer

Winter

Spring

 

ppt27 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 7 - Unit 13: Aactivities and seasons, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TO OUR CLASS 	Thursday, March 14th 2013Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSPeriod 79:Lesson 1: A1+A2+A3 1. NEW WORDS:Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2+A3Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2+A3 1. NEW WORDS:Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2 1. NEW WORDS:Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2Season(n):mùaspring (n):mùa xuânsummer(n) Mùa hè- fall (n) : (= autumn(BE ) mùa thuwinter (n):mùa đôngweather (n) : thời tiếtwarm (adj): ấm áp220C cool (adj): mát mẻUnit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSPeriod 79Lesson 1: A1+A21. NEW WORDS: weather (n) thời tiết season (n) mùa spring (n) mùa xuân summer (n) mùa hạ, hè fall (n) mùa thu winter (n) mùa đông warm (adj.) ấm áp cool (adj.) mát mẻCopy the new words into your notebooksHot Cold Warm Cool Summer Winter Spring Fall SEASONS:WEATHER:* Match the seasons with the weathersHow many seasons are there?fall (n)autumn (n)spring (n)summer (n)winter (n)1234Name the seasonsUnit 13 : ACTIVITIES AND SEASONSLesson 1: A1+A2I. NEW WORDS2. Listen and repeat.2. Listen and repeat.It is hot in the summera)2 Listen and repeatIt is cold in the winter.b)It is warm in the spring.c)2 Listen and repeat.It is cool in the falld)What is the weather like in the summer?- It is hot in the summer - It is hot.Example:3. GRAMMAR NOTES:*Ask and answer about the weather. What is the weather like in the + mùa?- It is + adj.- It is + adj + in the + mùa.=> Hỏi đáp về thời tiết....như thế nào.....summer / hotwinter / coldfall / coolspring / warm-What’s the weather like in the________?-It’s _______ .summerhot4. Practice :asking and answering about the weather.3.Listen and repeat.Then ask and anwer the question3.Listen and repeat.Then ask and anwer the question*. GRAMMAR NOTES:* Model sentences:a) - What weather do you like ? - I like cool weather.b) - What weather does she like ? - She likes cool weather.*. GRAMMAR NOTES:What weather + do/does+ S +like ?S + like/s .* Dùng hỏi/ đáp người nào đó thích thời tiết như thế nào.* Practice:1.I/hot.2.She/cool.3.They/cold.4.Mai/warm.Eg: - What weather do you like ? - I like hot weather.	5. CONSOLIDATION:1. What is the weather like in the summer? It is hot / warm / cool / cold.2. What weather do you like ? I like hot weather.weather (n)thời tiếtseason (n)mùaspring (n)mùa xuânsummer (n)mùa hạ, hèfall (n)mùa thuwinter (n)mùa đôngwarm (adj.)ấmcool (adj.)mát1. Vocabulary:2. Grammar:3. Fill in the blanks with the suitable words:1- It’s hot in the __________.2- It’s ______ in the winter.3- It’s cool in the __________.4- It’s ________in the spring.warmcoldfallsummerGoodbye. See you againThanks for your atendance!

File đính kèm:

  • pptBai giang du thi vong tinh mon Tieng Anh lop 7.ppt