Bài giảng Tiếng anh Lớp 7 - Unit 6: After school - B: Let's go - Nguyễn Thị Tươi

New words

an) assignment(n)=

 homework

= bài tập về nhà

too many:

quá nhiều

come on:

Đi nào

New words

(an) assignment(n)

homework = bài tập về nhà

too many:

quá nhiều

- come on:

Đi nào

 

ppt24 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 7 - Unit 6: After school - B: Let's go - Nguyễn Thị Tươi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Tan Binh secondary school 7A4Teacher: Nguyen Thi TuoiWelcome to our classKIM'S GAMEKIM’S GAMELuật chơi:-Hs được chia làm 2 đội.-Hs quan sát tranh trong 15 giây.-Nhớ lại và viết các cụm động từ chỉ hành động trong các tranh bằng tiếng anh(T/g viết là 20 giây)-Đội nào viết được nhiều động từ đúng hơn sẽ chiến thắngplay catch123456789101112131415123456Activities after school01234567891011121314151617181920Activities after school play soccergo fishing play gamesgo swimmingplay basketballwatch T.V123456UNIT 6:After School B: Let’s go! PERIOD 36: B1Saturday, November 9th, 2013- (an) assignment(n)= homework:New words= bài tập về nhà - too many: quá nhiều - come on:Đi nàoUNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GO- (an) assignment(n)= homework = bài tập về nhà - too many: quá nhiều - come on:Đi nàoUNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GONew words MatchingAB- (an) assignment(n)- too many: Bài tập về nhà Quá nhiều - come onĐi nàoUNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GOHoaLanNamBaB1.Listen.Then practice in groups of four. Statementsa. Nam wants to go to the movies. b. There good movies on at the moment.c. Lan wants to listen to some music at her house.d. Hoa too many assignments.e. Today isGuessAnswers TTFFFaren’t anyhasSaturdaySundayare some doesn’t have True/ False Statements PredictionBa: What should we do this evening?Nam: What about going to the movies?Lan: There aren’t any good movies on at the moment. Let’s go to my house. We can listen to some music.Hoa: I’m sorry, Lan. I can’t come. I have too many assignments.Nam: Hoa! It is Sunday tomorrow. Why don’t you relax? Ba: Come on. Let’s go to Lan’s house.Lan: Are you going to come, Hoa? It’ll be fun.Hoa: OK. I’ll come. Thanks.Nam: Great! Now you’re learning to relax.Listen. Then practice in groups of four. Answer the questions:What does Nam want to do? b. Why doesn’t Lan want to go to the movies? c. What does Lan want to do? d. Why doesn’t Hoa want to go to Lan’s house? e. What day is it? He wants to go to the movies.Lan doesn’t want to go to the movies because there aren’t any good movies on at the moment.She wants to listen to some music at her house.Hoa doesn’t want to go to Lan’s house because she has too many assignments.It is Saturday. Ba: What should we do this evening?Nam:Lan: There aren’t any good movies on at the moment. . We can listen to some music.Hoa: I’m sorry, Lan. I can’t come. I have too many assignments.Nam: Hoa! It is Sunday tomorrow. Ba: Come on. Let’s go to Lan’s house.Lan: Are you going to come, Hoa? It’ll be fun.Hoa: OK. I’ll come. Thanks.Nam: Great! Now you’re learning to relax.Read. Then find out suggestion sentences.What about going to the movies?What about going to the movies?Let’s go to my houseLet’s go to my houseWhy don’t you relax? Why don’t you relax? Make suggestionsPlay soccerGo swimmingGo fishing What about + V- ing + ...? Let’s + V-inf. + .....Why don’t you + V-inf.+...?What about. .?Let’s Why don’t you.?Example:play basketballplay basketballplaying basketballPlay basketballUNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GOWhat about  ? playing soccer Let’s ...Why don’t you ...? play soccer play soccer UNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GOWhy don’t you .? go fishing Let’s ...What about ? go fishing going fishing UNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GOLet’s ..go swimmingWhat about  ? go swimminggoing swimmingWhy don’t you... ..? UNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GO New words Structuresassignment:too many :come on: What about + V- ing +...? Let’s + V-inf. + .....Why don’t you + V-inf.+...? Answer:a. Nam wants to go to the movies . b. Lan doesn’t want to go to the movies because there aren’t any good movie on at the moment . c. Lan wants to go to her house and listen to music . d. Hoa doesn’t want to Lan’s house because she has too many assignments. e. It is Saturday . UNIT 6: AFTER SCHOOL – Section B: LET’S GOHOMEWORK 1.Learn the new words by heart.2. Write 5 sentences with: Let’s + V-inf. +; What about + V-ing?; Why don’t you + V-inf. +? .3. Prepare Unit 6 – B2 / P 65.THANK YOU FOR ATTENTION!the endGOOD BYE!

File đính kèm:

  • pptunit 6 B1 english 7.ppt
Bài giảng liên quan