Bài giảng Tiếng anh Lớp 7 - Unit 7: The world of work - Section B: The worker - Nguyễn Thị Tươi

* New words :

1. feed (v):

2. collect eggs (v):

3. chicken coop ( n ) :

4. buffalo shed ( n ) :

5. main crop ( n ) :

6. real (adj):

7. rest (v)

. Buffalo (n)

. Pig (n)

ppt15 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 7 - Unit 7: The world of work - Section B: The worker - Nguyễn Thị Tươi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Thursday, December 5th, 2013Welcome to our class 7ATan Binh Secondary SchoolTeacher: Nguyễn Thị Tươi1. rrafme (n)2. ckinchse (n)3. veegbatles (n)4. teclloc (v)Jumble wordsfarmer (n)chickens (n)vegetables (n)collect (v)Thu lượm, nhặt12443 Unit 7 : The world of work Section: B The worker B2– B3 ( P 77 -78 )Thursday, December 5th, 2013Period: - Unit 7: The World of Work B. The worker – B1* New words :1. feed (v):2. collect eggs (v):3. chicken coop ( n ) :4. buffalo shed ( n ) :5. main crop ( n ) : 6. real (adj):Chuồng trâuChuồng gà Thực sự 	Cho ăn Vụ mùa chínhThu lượm trứng Nghỉ ngơi7. rest (v)8. Buffalo (n)Con trâu9. Pig (n)Con lợn, con heo * Matching :1. feed (v)2. collect eggs (v)3. chicken coop (n) 4. buffalo shed (n)5. main crop (n) 6. real (adj)Thực sự142365 Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3Mr. Tuana farmerHoa’s father, Mr. Tuan is a farmer. Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3* T / F prediction1. Mr. Tuan usually starts work at 7.00 in the morning2. Mr. Tuan works in the fields with his wife.3. Mr. Tuan come back home at 4.00 in the afternoon.4. Mr. Tuan has no real vacation. Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3GuessAnswer keysFFTT6.00brother.* Questions1. What does Mr. Tuan usually do in the morning?2. What does Mr. Tuan usually do from 12 to 1.00?3. After the come back home, does Mr. Tuan clean the buffalo shed and chicken coop?4. How many times does Mr. Tuan take off a year? Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3* Answer KeyWhat does Mr. Tuan usually do in the morning? He has breakfast, then he feeds the buffalo, pigs and chickens, and collects the eggs. Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3* Questions2. What does Mr. Tuan usually do from 12 to 1.00? From 12 to 1.00, Mr. Tuan rests and eats lunch. Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3* Questions3. After the come back home, does Mr. Tuan clean the buffalo shed and chicken coop? Yes, Mr. Tuan cleans the buffalo shed and chicken coop. Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3* Questions4. How many times does Mr. Tuan take off a year? Mr. Tuan takes 4 or 5 times off a year. Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3NameHours per weekDays offVacation timeMr. JonesMr. Tuan Unit 7: The World of Work B. The worker – B2,3* Compare: 402A 3 week summer vacation844 or 5 times a yearNo real vacationHOMEWORK: - Learn the new words and the grammar by heart. - Do exercises in the workbook. - Prepare for the next lesson: Unit 8: A1 ; A2Thanks for your attendanceGoodbye Class

File đính kèm:

  • pptunit 7 B23.ppt
Bài giảng liên quan