Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Trường GDTX Nam Sách

Lực hấp dẫn

Lực nào đã làm cho trái táo rơi ?

Trái Đất hút trái táo. Trái táo có hút Trái Đất không ?

Chuyển động của Trái Đất, Mặt Trăng có phải là chuyển động theo quán tính không?

Lực nào giữ cho Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mà không văng ra xa Trái Đất ?

 Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn

Định luật.

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ hút nhau với một lực, tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Trường GDTX Nam Sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường TTGDTX Nam Sách 
KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
Caâu 1 : 
Caâu 2 : 
Phát biểu định luật III Niu – tơn ? 
 Đặc điểm của cặp lực và phản lực ? 
 Có 3 loại lực trong cơ học 
 	1 Lực hấp dẫn 
	2 Lực đàn hồi 
	3 Lực ma sát 
Baøi 11 
LÖÏC HAÁP DAÃN 
ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
I. Lực hấp dẫn 
I. Lực hấp dẫn 
Tại sao trái táo không rơi lên trời ? 
 - Lực nào đã làm cho trái táo rơi ? 
 - Trái Đất hút trái táo . Trái táo có hút Trái Đất không ? 
P 
m 
M 
P’ 
Hình ảnh mô tả chuyển động 
 của một số hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời 
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất 
Chuyển động của Trái Đất , Mặt Trăng  có phải là chuyển động theo quán tính không ? 
Lực nào giữ cho Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mà không văng ra xa Trái Đất ? 
Kết luận 
	 Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực , gọi là lực hấp dẫn 
F hd 
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất nhờ có lực hấp dẫn 
F’ hd 
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất nếu không có lực hấp dẫn 
Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất nhờ có lực hấp dẫn 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
Th í nghiệm Ca – ven – đi - xơ 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
1. Định luật . 
F hd ~ m 1 .m 2 
F hd ~ 
1 
r 2 
F hd 
F hd 
r 
m 1 
m 2 
II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 
1. Định luật . 
Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ hút nhau với một lực , tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng . 
F hd : Lực hấp dẫn giữa hai vật ( N ) 
G = 6,67 . 10 -11 Nm 2 /kg 2 : Hằng số hấp dẫn . 
m 1 , m 2 : khối lượng của hai vật ( kg ) 
r : Khoảng cách giữa hai vật ( m ) 
r >> so với kích thước 2 vật 
Trường hợp nào áp dụng được Định luật ? 
Trường hợp nào áp dụng được Định luật ? 
F hd 
F hd 
R 
m 1 
m 2 
Trường hợp nào áp dụng được Định luật ? 
III. TRỌNG LƯC LÀ TRƯỜNG HỢP 	RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN 
P 
m 
M 
g 
O 
R 
h 
Viết công thức tính độ lớn của trọng lực ? 
Viết công thức tính độ lớn của trọng lực ở phần định luật II Niu – tơn ? 
Công thức tính gia tốc rơi tự do? 
R là bán kính Trái đất 
III. TRỌNG LƯC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN 
P 
m 
M 
g 
O 
R 
h 
Khi h << R, ta có : 
Vậy gia tốc rơi tự do của các vật ở 
gần mặt đất 
là như nhau . 	 
R 
O 
1. Lùc hÊp dÉn gi÷a hai vËt chØ ®¸ ng kÓ khi c¸c vËt cã : 
 thÓ tÝch rÊt lín . 
 khèi l­îng riªng rÊt lín 
C. khèi l­îng rÊt lín . 
D. d¹ng h×nh cÇu . 
2. Gi ¸ trÞ nµo sau ®©y ® óng víi h»ng sè hÊp dÉn ? 
A. G = 6,76.10 -11 Nm2/kg2 
 B. G = 6,67.10 -11 Nm2/kg2	 
C. G = 6,76.10 -21 Nm2/kg2 
D. G = 66,7.10 -11 Nm2/kg2 
G = 6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 
M =6,0.10 24 kg, h = 0 
R = 6400 km = 64.10 5 m 
=> g = ? 
=> g  9,77 m/s 2 
Bài tập 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_11_luc_hap_dan_dinh_luat_van_vat.ppt