Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle, Mariotle (Bản mới)

TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI

- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T

- Khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái

- Trong các đẳng quá trình: 2 thông số trạng thái thay đổi còn 1 thông số không thay đổi.

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

Tìm phương án thí nghiệm xác định

mối quan hệ

giữa áp suất và thể tích của cùng

một lượng khí!

 

ppt29 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle, Mariotle (Bản mới), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kính chào quý thầy cô! 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1.Vì sao chất khí có thể gây áp suất lên thành bình chứa? 
Các phân tử khí chuyển động,va chạm với thành bình gây ra áp suất. 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
1.Áp suất của chất khí có thể phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
Áp suất của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ(T) và thể tích(V). 
BÀI 29. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT,ĐỊNH LUẬT 
 BÔILƠ-MARIỐT 
I.TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI 
TRẠNG THÁI . 
- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T 
- Khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái 
- Trong các đẳng quá trình: 2 thông số trạng thái thay đổi còn 1 thông số không thay đổi. 
I.TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI 
Mối quan hệ giữa áp suất p và thể tích V ? 
V  : p 
II.QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT 
  Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt. 
Tìm phương án thí nghiệm xác định 
mối quan hệ 
giữa áp suất và thể tích của cùng 
một lượng khí! 
 1 .Đặt vấn đề 
 2 .Thí nghiệm: 
	  Một lượng khí xác định. 
	  Dụng cụ đo thể tích lượng khí 
  Dụng cụ đo áp suất lượng khí 
III. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 
Thể tích V(cm 3 ) 
Áp suất p(10 5 Pa) 
pV 
30 
1 
30 
25 
1,2 
30 
20 
1,5 
30 
15 
2 
30 
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
Thể tích V(cm 3 ) 
Áp suất p(10 5 Pa) 
pV 
30 
25 
20 
15 
Robert Boyle, 1627-1691 laø nhaø vaät lyù hoïc ngöôøi Anh. 
Mariotte, 1620-1684 laø nhaø vaät lyù hoïc ngöôøi Phaùp 
	 3 .Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 
 	 Trong quá trình đẳng nhiệt của 1 lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích 
p ~ 1/V hay pV = const 
 Nếu gọi p 1 , V 1 là áp suất và thể tích của 1 lượng khí ở trạng thái 1 
  Nếu gọi p 2 , V 2 là áp suất và thể tích của 1 lượng khí ở trạng thái 2 
 Thì theo định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ta có: 
 p 1 V 1 = p 2 V 2 =  
III. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 
IV. ÑÖÔØNG ÑAÚNG NHIEÄT 
 Ñöôøng bieåu dieãn söï bieán thieân cuûa aùp suaát theo theå tích khi nhieät ñoä khoâng ñoåi. 
 P 
 T 
 Ñöôøng ñaúng nhieät 
 O V 
 P 
 T 2 > T 1 
 O V 
 ÖÙng vôùi caùc nhieät ñoä khaùc nhau cuûa cuøng moät löôïng khí coù caùc ñöôøng ñaúng nhieät khaùc nhau. 
IV. ÑÖÔØNG ÑAÚNG NHIEÄT 
T 1 
T 2 
Củng cố 
Caâu 1: Trong caùc ñaïi löôïng sau ñaây, ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng phaûi laø thoâng soá traïng thaùi cuûa moät löôïng khí? 
	A. Theå tích	B. AÙp suaát 
	C. Nhieät ñoä tuyeät ñoái	D. Khoái löôïng 
Củng cố 
Caâu 2: Trong caùc heä thöùc sau ñaây heä thöùc naøo khoâng phuø hôïp vôùi ñònh luaät BOÂI-LÔ-MA-RI-OÂT? 
	A. p~ 	 
	C. V~ 	D. p 1 V 1 =p 2 V 2 
B. p~ V 
Củng cố 
Câu 3: Dưới áp suất pa, một lượng khí có thể tích 10 lít. Tinh thể tích của lượng khí này khi áp suất 
1,25. pa. Biết nhiệt độ được giữ không đổi.	 
Giai: Theo định luật Bôilơ-Mariốt 
XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY COÂ. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_29_qua_trinh_dang_nhiet_dinh_lua.ppt