Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Trường THPT Lương Định Của

I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP

IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Trường THPT Lương Định Của, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
VẬT LÝ 10 CB 
Ñaëng Höõu Hoaøng 
LƯƠNG ĐỊNH CỦA 
TR ƯỜ NG TRUNG HỌC PHỔ THOÂNG 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 1: Hệ thức phù hợp với phương trình trạng thái khí lí tưởng là 
A 
B. 
C. 
D. 
A. 
Câu 2 : Trong các hiện tượng sau đây thì hiện tượng nào , cả ba thông số trạng thái của một lượng khí đều thay đổi ? 
Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín 
A. 
Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp 
B. 
Không khí trong một xilanh được nung nóng , dãn nở và đẩy pittông dịch chuyển 
C. 
Cả ba hiện tượng trên 
D. 
C 
Bài 31 
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG 
BÀI 31 
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI 
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
NỘI DUNG CHÍNH  
I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG 
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP 
IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI 
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP 
IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI 
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP 
1. Quá trình đẳng áp 
 Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp . 
2. Liên hệ giữa thể tích và 
 nhiệt độ tuyệt đối 
	 Döïa vaøo phöông trình trạng thái của khí lí tưởng , hãy thieát laäp bieåu thöùc cuûa quaù trình ñaúng aùp ? 
  Từ phương trình : 
  Nếu : p 1 = p 2 thì : 
  Vậy : Trong qu á trình đẳng áp của lượng khí không đổi , thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối . 
Bài tập áp dụng 
	 Một khối khí ở nhiệt độ 127 0 C thì có thể tích 20cm 3 . Ta biến đổi đẳng áp khối khí trên đến khi nhiệt độ khối khí là 27 0 C thì thể tích khối khí là bao nhiêu ? 
Cho biết : 
 Trạng thái 1 	 p = const 	 Trạng thái 2 
	T 1 = 400K	 T 2 = 300K 
	V 1 = 20cm 3	 V 2 = ? 
	 Giải : 
 Áp dụng hệ thức : 
 Ta được : V 2 = 15 cm 3 
 Ñöôøng bieåu dieãn söï bieán thieân cuûa thể 
tích theo nhieät ñoä khi áp suất khoâng ñoåi goïi laø ñöôøng ñaúng áp . 
V 
T(K) 
p 1 
p 2 
p 1 < p 2 
Neáu p caøng lôùn ñöôøng ñaúng áp naèm caøng thaáp 
O 
3. Đường đẳng áp 
Chú ý: 
Đường biễu diễn này có đặc điểm gì ? 
Traû lôøi : Ñöôøng bieåu dieãn laø ñöôøng thaúng , neáu keùo daøi seõ ñi qua goác toaï ñoä . 
IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI 
 Từ các đường đẳng tích và đẳng áp trong các hệ tọa độ OpT và OVT ta thấy : 
 Khi T=0K thì p=0 và V=0. 
 Do đó : Ken- vin đã đưa ra một nhiệt giai mới là nhiệt giai Ken- vin . 
 Đây là điều kiện không thể thực hiện được . 
 Khi ở nhiệt độ dưới 0K thì áp suất và thể tích sẽ có giá trị âm . 
IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI 
  0K được gọi là độ không tuyệt đối . 
 Nhiệt giai KelVin là thang nhiệt độ bắt đầu từ 0K (0K=-273 0 C) . 
 Nhiệt độ tuyệt đối thấp nhất con người thực hiện được hiện nay là 10 -9 K . 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 
Nguyễn Thanh Mộng 
Trường PTTH Lương Định Của 
	 - Thế nào là quá trình đẳng áp ? 
	- Trong quá trình đẳng áp thì mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối là gì ? 
	- Nhiệt giai Kelvin là gì ? 
	- Thế nào là độ 0 tuyệt đối ? 
	 * Nhiệm vụ về nhà : Các em về nhà làm các bài tập 4, 5, 6, 7, 8 ( trang 165 & 166, sgk ) 
Trả lời : Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất của khối khí là không đổi 
Trả lời : Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định thì thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối . 
Trả lời : Nhiệt giai KelVin là thang nhiệt độ bắt đầu từ 0 K 
Trả lời : 0 K được gọi là độ 0 tuyệt đối . Đây là nhiệt độ tuyệt đối thấp nhất của khối khí . 
* Nội dung chính chính cần nắm : 
Câu 1: Đối với một lượng khí xác định , quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp ? 
A. Nhiệt độ không đổi , thể tích tăng . 
B. Nhiệt độ không đổi , thể tích giảm . 
C. Nhiệt độ tăng , thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ . 
D. Nhiệt độ giảm , thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ . 
C 
CỦNG CỐ 
Câu 2: Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp ? 
A. Đường thẳng song song với trục hoành . 
B. Đường thẳng song song với trục tung . 
C. Đường Hypebol . 
D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ . 
D 
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VÀ CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH 
Phöông trình traïng thaùi 
O 
O 
O 
V 
p 
T 
p 
V 
T 
Quá trình đẳng áp p 1 =p 2 
Quá trình đẳng tích V 1 =V 2 
Quá trình đẳng nhiệt T 1 =T 2 
 p 1 V 1 = p 2 V 2 
T 
V 
T 
p 
p 
V 
T 
V 
V 
p 
T 
p 
VÀI NÉT VỀ WILIAM THOM SON 
	- Wiliam Thomson sinh năm 1824 tại Scotland. Năm 15 tuổi đã có những bài báo khoa học đầu tiên . 
	- 22 tuổi là giáo sư trường Đại Học Glassgow được hoàng gia Anh phong tặng danh hiệu Huân Tước . Vào năm này ông đưa ra khái niệm độ 0 tuyệt đối và nhiệt giai Kelvin. 
	- 27 tuổi là viện sĩ viện hàn lâm khoa học nước Anh 
	- Ông mất năm 83 tuổi 
Wiliam Thomson 
(1824 – 1907) 
( Huân tước Kelvin) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_31_phuong_trinh_trang_thai_cua_k.ppt