Bài tập trắc nghiệm Đại số Lớp 6 - Trường THCS Hồ Tùng Mậu

Caâu 1: Số tự nhiên x để (x-47).30 = 0 là số .?

47

 30

 Tất cả mọi số tự nhiên.

 Không có số tự nhiên nào.

Bài 1: Số tự nhiên x để

(x-47).30 = 0 là số

47

30

Tất cả mọi số tự nhiên.

 Không có số tự nhiên nào.

 Số tự nhiên x để

(x-47).30 = 0 là số

47

30

Tất cả mọi số tự nhiên.

 Không có số tự nhiên nào.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm Đại số Lớp 6 - Trường THCS Hồ Tùng Mậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Caâu 1: Số tự nhiên x để (x-47).30 = 0 là số ..? 
47 
 30 
 Tất cả mọi số tự nhiên . 
 Không có số tự nhiên nào . 
A 
B 
C 
D 
Nh¸y chuét vµo « em chän 
B ài 1: Số tự nhiên x để 
(x-47).30 = 0 là số 
47 
30 
Tất cả mọi số tự nhiên . 
 Không có số tự nhiên nào . 
Hoµn toµn chÝnh x¸c 
Chuùc möøng! 
C©u 2 
Nh¸y chuét vµo ®©y 
Số tự nhiên x để 
(x-47).30 = 0 là số 
47 
30 
Tất cả mọi số tự nhiên . 
 Không có số tự nhiên nào . 
Raát tieác , em laøm 
sai roài ! 
EC 
Caâu 1 : Số tự nhiên x để 
(x-47).30 = 0 là số 
47 
30 
Tất cả mọi số tự nhiên . 
 Không có số tự nhiên nào . 
Raát tieác , 
em laøm sai roài ! 
EC 
Số tự nhiên x để 
(x-47).30 = 0 là số 
47 
30 
Tất cả mọi số tự nhiên . 
 Không có số tự nhiên nào . 
Raát tieác , 
em laøm sai roài ! 
Caâu 2: 
(3+x) 4 = 20 
x = 20 : 4 ( böôùc 1) 
x = 5 – 3 ( bước 2) 
x = 2 ( böôùc 3) 
Baøi taäp naøy  
A 
B 
D 
C 
Sai ôû böôùc 1 
Sai ôû böôùc 2 
Sai ôû böôùc 3 
Laøm ñuùng 
Nháy 
 chuột 
vào ô 
 em chọn 
Caâu 2: 
(3+x) 4 = 20 
x = 20 : 4 ( böôùc 1) 
x = 5 – 3 ( b ướ c 2) 
x = 2 ( böôùc 3) 
Baøi taäp naøy  
A 
B 
D 
C 
Sai ôû böôùc 1 
Sai ôû böôùc 2 
Sai ôû böôùc 3 
Laøm ñuùng 
Ñuùng roài ! 
C©u 3 
Chuùc möøng! 
Làm tiếp 
Caâu 2: 
(3+x) 4 = 20 
x = 20 : 4 ( böôùc 1) 
x = 5 – 3 ( buoâc 2) 
x = 2 ( böôùc 3) 
Baøi taäp naøy  
A 
B 
D 
C 
Sai ôû böôùc 1 
Sai ôû böôùc 2 
Sai ôû böôùc 3 
Laøm ñuùng 
Nh áy 
 chuột 
 vào câu 
 em chọn 
Sai r ồi , hãy làm lại ! 
Caâu 2: 
(3+x) 4 = 20 
x = 20 : 4 ( böôùc 1) 
x = 5 – 3 ( buoâc 2) 
x = 2 ( böôùc 3) 
Baøi taäp naøy  
A 
B 
D 
C 
Sai ôû böôùc 1 
Sai ôû böôùc 2 
Sai ôû böôùc 3 
Laøm ñuùng 
Nh áy 
 chuột 
 vào câu 
 em chọn 
Sai r ồi , hãy làm lại ! 
Caâu 2: 
(3+x) 4 = 20 
x = 20 : 4 ( böôùc 1) 
x = 5 – 3 ( buoâc 2) 
x = 2 ( böôùc 3) 
Baøi taäp naøy  
A 
B 
D 
C 
Sai ôû böôùc 1 
Sai ôû böôùc 2 
Sai ôû böôùc 3 
Laøm ñuùng 
Nh áy 
 chuột 
 vào câu 
 em chọn 
Sai r ồi , hãy làm lại ! 
Caâu 3: Tìm số t ự nhiên x, biết 
2 x (7.2 2 – 27) = 16 
Giải bài trên ta có kết quả : 
A 
B 
D 
C 
x = 0 
X = 1 
x = 4 
X = 16 
Ñuùng roài ! Hoan hô 
Chuùc möøng! 
Caâu 3: Tìm số t ự nhiên x, biết 
2 x (7.2 2 – 27) = 16 
Giải bài trên ta có kết quả : 
A 
B 
D 
C 
x = 0 
X = 1 
x = 4 
X = 16 

File đính kèm:

  • pptbai_tap_trac_nghiem_dai_so_lop_6_truong_thcs_ho_tung_mau.ppt
Bài giảng liên quan