Bài thuyết trình Sinh học Lớp 10 - Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

NỘI DUNG:

Khái niệm v sinh vật

Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Các loại môi trường cơ bản

Các kiểu dinh dưỡng

Hô hấp và lên men

Hô hấp

Lên men

 

pptx16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Sinh học Lớp 10 - Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
1 Trần Trung Chính 
2 Bùi Thị Huyền b 
3 Lương Thị Yến 
5 Lê Thị Bích Hồng 
4 Phùng Thị Thuý Hiên 
6 Lê Thị Minh Hằng 
7 Nguyễn Thị Hiển 
8 Phan Văn Thanh 
9 Phùng Thị Lan 
10 Nguyễn Thuỳ Linh 
11 Phạm Thuỳ Linh 
12 Đỗ Thị Mừng 
13 Nguyễn Thị Thơm 
14 Nguyễn Huy Đức 
Tổ 1 
SINH HỌC 10 
BÀI 22 
DINH DƯỠNG 
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT 
 VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VSV 
NỘI DUNG: 
Khái niệm v sinh vật 
Môi trường và các kiểu dinh dưỡng 
Các loại môi trường cơ bản 
Các kiểu dinh dưỡng 
III. Hô hấp và lên men 
Hô hấp 
Lên men 
I. KHÁI NIỆM VI SINH VẬT 
1. Khái niệm vi sinh vật 
Thế nào là vi sinh vật? 
VSV là: 
- Những cơ thể nhỏ bé , chỉ quan sát được dưới kính hiển vi. 
- Thường là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một số là tập hợp đơn bào . 
I. KHÁI NIỆM VI SINH VẬT 
1. Khái niệm vi sinh vật 
2. Đặc điểm chung của VSV 
Gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau. 
Hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh. 
Sinh trưởng và sinh sản nhanh . 
Phân bố rộng . 
II. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG 
Các loại môi trường cơ bản 
Môi trường là gì? 
Trong tự nhiên VSV phân bố ở những loại môi trường nào? 
Trong phòng thí nghiệm VSV có thể sống trong mấy loại môi trường? Đó là những môi trường nào? 
II. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG 
Các loại môi trường cơ bản 
* Trong tự nhiên : VSV có mặt ở khắp nơi , trong các môi trường và điều kiện sinh thái rất đa dạng. 
* Môi trường phòng thí nghiệm : có 3 loại. 
Môi trường dùng chất tự nhiên: gồm các chất tự nhiên. 
Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã biết thành phần hóa học và số lượng . 
Môi trường bán tổng hợp: gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học. 
2. Các kiểu dinh dưỡng 
Kiểu dinh dưỡng là gì? 
Các tiêu chí cơ bản phân chia kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật là gì? 
Dựa vào các tiêu chí đó phân chia sinh vật làm mấy kiểu? Đó là những kiểu nào? 
* Tieâu chí phaân loaïi kieåu dinh döôõng : 
	 	 CO 2 : 
	- Nguoàn cacbon 
	 Chaát höõu cô : 
	 AÙnh saùng : 
	- Nguoàn naêng löôïng 
	 Chaát hoùa hoïc : 
Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật 
Nhóm vi sinh vật 
Nguồn năng lượng 
Nguồn cacbon 
Đại diện 
Vsv quang tự dưỡng 
Ánh sáng 
Vsv quang dị dưỡng 
Ánh sáng 
Vsv hóa tự dưỡng 
Vsv hóa dị dưỡng 
CHC hoặc CVC 
CHC hoặc CVC 
CO2 
CHC 
CO2 
CHC 
VK lam, tảo lam,VK lam chưa lưu hỳnh màu tía hoăc lục. 
VK không chứa S màu tía và màu lục 
VK nitrat hóa,VK OXH lưu huỳnh 
Nấm, ĐVNS, VK không quang hợp 
III. HÔ HẤP VÀ LÊN MEN 
1. Hô hấp 
Dựa vào nhu cầu oxi hãy cho biết: Có mấy dạng hô hấp? phân biệt các dạng hô hấp đó của VSV? 
Hô hấp hiếu khí 
Hô hấp kị khí 
Khái niệm 
Chất nhận điện tử cuối cùng 
Sản phẩm tạo thành 
Là quá trình ôxi hóa các phân tử hữu cơ 
Là quá trình phân giải cacbon hidrat để thu năng lượng cho tế bào 
Ôxi phân tử 
+ Phân tử vô cơ (không phải là ôxi phân tử). 
+ NO - 3 , SO 2- 4 
CO 2 , H 2 O , năng lượng 
SP trung gian 
Năng lượng 
2. Lên men 
- Là quá trình chuyển hóa kị khí trong tế bào chất 
- Chất cho và nhận điện tử: các phân tử hữu cơ. 
Sản phẩm tạo thành : rượu, acid lactic, acid acetic  
Một số sản phẩm lên men thường gặp  
CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ CÔ ĐÃ LẮNG NGHE 

File đính kèm:

  • pptxbai_thuyet_trinh_sinh_hoc_lop_10_bai_22_dinh_duong_chuyen_ho.pptx