Chương trình Đường lên đỉnh Olympya - Trường THCS xã Quân Chu

Phần 1 : Khởi động

Là hệ thống câc câu hỏi trắc nghiệm và tự luận dễ áp dụng kiến thức đã học

* Phần 2 : Tăng tốc

Là những câu hỏi yêu cầu học sinh tư duy ở mức cao , và nhanh chí

Phần 3 : Về đích

Gồm 2 câu hỏi về phần phân số , luỹ thừa yêu cầu học sinh tư duy ở mức sâu hơn phần 2

 

ppt35 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương trình Đường lên đỉnh Olympya - Trường THCS xã Quân Chu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chµo mõng c¸c thµy c« gi¸o vµ c¸c em tham dù trß ch¬i : 
®­êng lªn ®Ønh olympya 
Tr­êng THCS x· Qu©n Chu 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Trò chơi gồm hai đội chơi dành cho học sinh lớp 6 và 7 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Mục đích : 
Nhằm kiểm tra lại kiến thức , về số tự nhiên , phân số , tam giác của học sinh lớp 6, 7 
Kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải toán 
Rèn kỹ năng giải toán , rèn sự tư duy và phản xạ nhanh của học sinh 
Đây là hình thức học mà chơi , chơi mà học nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Trò chơi gồm 3 phần : 
Phần 1 : Khởi động 
Là hệ thống câc câu hỏi trắc nghiệm và tự luận dễ áp dụng kiến thức đã học 
* Phần 2 : Tăng tốc 
Là những câu hỏi yêu cầu học sinh tư duy ở mức cao , và nhanh chí 
Phần 3 : Về đích 
Gồm 2 câu hỏi về phần phân số , luỹ thừa yêu cầu học sinh tư duy ở mức sâu hơn phần 2 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Khëi ® éng 
Cã 6 « ® éi ch¬i trø¬c ®­ îc chän mét trong 6 « , trong ® ã cã 5 « mµ mçi « nµy cã mét c©u hái cßn mét « kh«ng cã c©u hái ®­ îc gäi lµ « tr¾ng , nÕu mµ chän vµo « nµy th ì mÊt quyÒn tr ¶ lêi vµ chuyÓn quyÒn ch¬i cho ® éi b¹n . Mçi c©u tr ¶ lêi ® óng ®­ îc 10 ® iÓm . 
Mçi c©u hái chØ ®­ îc suy nghÜ vµ tr ¶ lêi trong vßng 2 phót 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Khëi ® éng 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 1: 
Chän c©u tr ¶ lêi ® óng trong c¸c c©u sau 
NÕu tæng cña hai sè chia hÕt cho 4 vµ mét trong hai sè chia hÕt cho 4 th ì sè ® ã chia hÕt cho 4 
NÕu mçi sè h¹ng cña tæng kh«ng chia hÕt cho 3 tæng ® ã kh«ng chia hÕt cho 3 
NÕu mét thõa sè trong tÝch chia hÕt cho 6 th ì tæng ® ã chia hÕt cho 6 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Đáp án a và c là đúng 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C âu 2 : 
TÝnh tæng c¸c sè nguyªn x tho ¶ m·n . 
-20 < x <20 
-15 < x< 14 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Tæng c¸c sè x lµ 0 .v× x {-19;-18.....18;19}, nªn mçi sè x ® Òu cã sè ® èi cña nã b) Tæng cña c¸c sè x lµ : -15 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 4 
TÝnh gi ¸ trÞ cña biÓu thøc : 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
KÕt qu ¶ : 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 5 : 
TÝnh gi ¸ trÞ cña biÓu thøc sau : 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 6: 
TÝnh gi ¸ trÞ cña biÓu thøc : 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Q = 0 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Tăng tốc 
1 
2 
3 
4 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Tăng tốc 
PhÇn nµy cã 4 c©u hái ,® éi nµo bÊm chu«ng nhanh ®­ îc quyÒn tr ¶ lêi tr­íc . Mçi c©u tr ¶ lêi ® óng ®­ îc 50 ® iÓm 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 1 
TÝnh tæng S : 
 biÕt : 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
S= 1540 vì : 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
S= 1520 vì : 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
S= 1520 vì : 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C âu 2 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
 ® ¸p ¸n 
C¸c tam gi¸c ® Òu lµ : ONM 
C¸c tam gi¸c c©n lµ : ABD; AEC; OKP; MKO; NOP 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 3 
Võa gµ võa chã 
Bã l¹i cho trßn 
Ba m­¬i s¸u con 
Mét tr ăm ch©n ch½n 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Cã 22 con gµ vµ 14 con chã 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 4 
T«i nghÜ mét sè cã ba ch ữ sè 
NÕu t«i bít ®i 7 th ì ®­ îc sè chia hÕt cho 7 
NÕu bít ®i 8 th ì ®­ îc sè chia hÕt cho 8 
NÕu bít ®i 9 th ì ®­ îc sè chia hÕt cho 9 
Hái sè t«i nghÜ lµ sè nµo ? 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Gäi sè ph¶i t×m lµ aTa cã  
Mµ a cã 3 ch ÷ sè nªn a =504 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
 VÒ ® Ých 
1 
2 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
VÒ ® Ých 
PhÇn nµy cã hai c©u hái mçi ® éi ®­ îc chän mét c©u . Mçi c©u tr ¶ lêi ® óng lµ 100 ® iÓm 
Thêi gian suy nghÜ ®Ó tr ¶ lêi mçi c©u lµ 1 phót 
® éi nµo tr ¶ lêi sai ® éi cßn l¹i d­îc quyÒn tr ¶ lêi 
NÕu ® éi cßn l¹i tr ¶ lêi sai bÞ trõ 50 ® iÓm , nÕu tr ¶ lêi ® óng ®­ îc céng 50 ® iÓm tõ sè ® iÓm cña ® éi kia 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C©u 1 
So s¸nh hai biÓu thøc A vµ B 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
A >B vì : 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
C ©u 2 
Cã chia hÕt cho 59 kh«ng ? 
Đáp án 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 
Chóc mõng ® éi th¾ng cuéc 
Nguyễn Thị Phương Lan TTk8 

File đính kèm:

  • pptchuong_trinh_duong_len_dinh_olympya_truong_thcs_xa_quan_chu.ppt
Bài giảng liên quan