Giáo án Địa lý 7 tuần 34

BÀI 57. KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU

I.Mục tiêu

1. Kiến thức

Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Tây và trung Âu

2. Kĩ năng

Sử dụng bản đồ kinh tế để phân tích và trình bày đặc điểm kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu.

3. Thái độ

 Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.

 II. Chuẩn bị

- GV: Bản đồ tự nhiên , dân cư, kinh tế của khu vực Tây và Trung Âu

- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.

 

doc8 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 7 tuần 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
h coâng nghieäp hieän ñaïi vaø truyeàn thoáng
- Neàn coâng nghieäp phaùt trieån ña daïng, naêng suaát cao nhaát Chaâu AÂu
- Nhieàu haûi caûng lôùn, quan troïng vaø hieän ñaïi
b) Noâng nghieäp
- Noâng nghieäp ñaït trình ñoä thaâm canh cao
- Chaên nuoâi chieám öu theá hôn troàng troït
- Ñoàng baèng coù neàn noâng nghieäp ña daïng, naêng suaát cao, vuøng nuùi phaùt trieån chaên nuoâi
c) Dòch vuï
- Caùc ngaønh dòch vuï phaùt trieån, chieám 2/3 toång thu nhaäp quoác daân
4. Củng cố
 	Câu 1. Nêu đặc điểm của ba miền địa hình ở Tây và Trung Âu?
	Yêu cầu hsinh làm bài tập 3 sgk
5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet
Hướng dẫn chuẩn bị bài 58
Nhận xét và đánh giá tiết học.
 IV. Rút kinh nghiệm
.
Ký duyệt:
 Vũ Thị ánh Hồng
TUẦN: 34	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 65	Người soạn: Phạm Minh Thủ
Ngày soạn: 19/04/2012
Ngày dạy: / /2012
BÀI 58. KHU VỰC NAM ÂU
Mục tiêu
Kiến thức
Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Nam Âu
2. Kĩ năng 
Sử dụng bản đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư để trình bày kiến thức về các đặc điểm của Nam Âu.
Thái độ
Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ tự nhiên, dân cư và kinh tế Bắc Âu
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Nêu đặc điểm của ba miền địa hình ở Tây và Trung Âu?
Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắc theo tiêu đề SGK
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung caàn ñaït 
Hoaït ñoäng 1
Hoûi: Quan saùt H58.1 keát hôïp SGK xaùc ñònh vò trí vaø keå teân caùc nöôùc khu vöïc Nam AÂu? 
Hoûi: Cho bieát nhöõng neùt chính cuûa ñòa hình ba baùn ñaûo khu vöïc Nam AÂu? 
- Döïa vaøo H58.1 SGK neâu teân moät soá daõy nuùi cuûa Nam AÂu? 
Hoûi: Vôùi vò trí cuûa khu vöïc, khí haäu Nam AÂu coù ñaëc ñieåm gì? Thuoäc kieåu khí haäu naøo? 
Hoûi: Phaân tích H58.2 neâu ñaëc ñieåm veà nhieät ñoä, löôïng möa cuûa khí haäu Nam AÂu? 
Hoûi: Ruùt ra ñaëc ñieåm khaùi quaùt cuûa khí haäu Nam AÂu? 
Hoûi: Phaân tích ñieàu kieän töï nhieân khu vöïc Nam AÂu coù aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi phaùt trieån kinh teá?
Hoûi: Quan saùt H58.3 cho nhaän xeùt veà chaên nuoâi ôû Hy Laïp? 
Hoûi: Taïi sao kinh teá Nam AÂu chöa phaùt trieån baèng kinh teá Baéc AÂu, Taây vaø Trung AÂu? 
(- Soá ngöôøi lao ñoäng trong noâng nghieäp.
- Trình ñoä saûn xuaát coâng nghieäp
- Nöôùc naøo coù neàn coâng nghieäp phaùt trieån nhaát) 
Giaùo vieân (löu yù) Italia coù neàn coâng nghieäp phaùt trieån töø laâu vôùi nhieàu ngaønh truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi, kinh teá phaùt trieån khoâng ñeàu giöõa mieàn Baéc vaø mieàn Nam. Coâng nghieäp vaø dòch vuï ñoùng vai troø chuû yeáu trong neàn kinh teá quoác daân
Hoûi: Nam AÂu coù nhöõng tieàm naêng gì ñeå phaùt trieån du lòch? 
Neâu moät soá ñaëc ñieåm vaø hoaït ñoäng du lòch noåi tieáng ôû caùc nöôùc Nam AÂu? 
Gv cho hsinh ñoïc ghi nhôù
- Goàm Italia, Boà Ñaøo Nha, Hy Laïp, Manta vaø Xanmarinoâ, Taây Ban Nha, Anñoâra, Moânacoâ
- Khu vöïc khoâng oån ñònh cuûa voû traùi ñaát 
- Pireâneâ, I-beâ-rich, Apennin, Anpô-Ñinarich
- Khí haäu oân hoaø, maùt meû, ñieån hình kieåu khí haäu Ñòa trung haûi
- Nhieät ñoä: thaùng 1 lôùn hôn 10oC, thaùng 7 > 24oC. Bieân ñoä nhieät naêm: 14oC
- Löôïng möa: möa nhieàu töø thaùng 10- 3, muøa möa ít töø thaùng 4-9, möa trung bình 700mm\naêm
- Muøa ñoâng coù nhieàu möa; muøa haï noùng, khoâ
- Ñòa hình chuû yeáu laø nuùi, cao nguyeân, ñoàng baèng nhoû heïp, ñaát ñai cho noâng nghieäp ít, tính chaát khoâ noùng cuûa khí haäu muøa heø baát lôïi cho saûn xuaát caây löông thöïc
- Khí haäu ñòa trung haûi phuø hôïp vôùi caùc loaïi caây hoa quaû. Taøi nguyeân khoaùng saûn ít
- Phöông thöùc chaên thaû, quy moâ, soá löôïng
- Khoaûng 20% lao ñoäng trong noâng nghieäp 
- Trình ñoä saûn xuaát coâng nghieäp chöa cao
- Italia laø nöôùc coù coâng nghieäp phaùt trieån nhaát khu vöïc
- Coù nguoàn taøi nguyeân du lòch phong phuù, nhieàu coâng trình kieán truùc, di tích lòch söû, vaên hoaù coå ñaïi, bôø bieån ñeïp
- Ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi H58.4, H58.5 SGK
1-2 hsinh ñoïc ghi nhôù
1) Khaùi quaùt töï nhieân 
a) Vò trí vaø ñòa hình
- Naèm ven bôø bieån ñòa trung haûi goàm ba baùn ñaûo: 
I-beâ-rich, Italia, Ban caêng 
- Phaàn lôùn dieän tích khu vöïc laø nuùi vaø cao nguyeân
b) Khí haäu
- Khí haäu oân hoaø, maùt meû, ñieån hình kieåu khí haäu Ñòa trung haûi
- Muøa ñoâng coù nhieàu möa; muøa haï noùng, khoâ
2) Kinh teá 
a) Noâng nghieäp
- Caây löông thöïc chöa phaùt trieån 
- Troàng caây aên quaû caän nhieät ñôùi (cam, chanh, nho, oâliu) laø ngaønh truyeàn thoáng noåi tieáng
- Chaên nuoâi coøn hình thöùc du muïc, quy moâ, saûn löôïng thaáp
- Khoaûng 20% lao ñoäng trong noâng nghieäp 
b) Coâng nghieäp
- Trình ñoä saûn xuaát coâng nghieäp chöa cao
- Italia laø nöôùc coù coâng nghieäp phaùt trieån nhaát khu vöïc
c) Du lòch
- Nam AÂu coù taøi nguyeân du lòch ñaëc saéc
- Du lòch laø nguoàn thu ngoaïi teä trong khu vöïc
4. Củng cố
 Câu 1, Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Nam Âu đối với đời sống và sản xuất?
Câu 2. Các nước Nam Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?	5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet
Hướng dẫn chuẩn bị bài 59
Hướng dẫn làm bài tập 3 sgk
Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
.. 
TUẦN: 34	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 66	Người soạn: Phạm Minh Thủ
Ngày soạn: 19/04/2012
Ngày dạy: / /2012
BÀI 59. KHU VỰC ĐÔNG ÂU
I.Mục tiêu
Kiến thức
Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu
2. Kĩ năng 
Sử dụng bản đồ kinh tế để phân tích và trình bày đặc điểm kinh tế của khu vực Đông Âu.
Thái độ
 Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ tự nhiên , dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
III.Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
2, Kiểm tra bài cũ
Câu 1, Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Nam Âu đối với đời sống và sản xuất?
Câu 2. Các nước Nam Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?
 3, Dạy bài mới.
Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắc theo tiêu đề SGK
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Baøi ghi
Hoûi: Döïa vaøo löôïc ñoà H59.1 SGK cho bieát khu vöïc Ñoâng AÂu goàm nhöõng nöôùc naøo? 
Hoûi: Quan saùt H59.1 SGK vaø kieán thöùc ñaõ hoïc cho bieát: 
- Daïng ñòa hình chuû yeáu cuûa khu vöïc? 
- Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa khí haäu, soâng ngoøi, thöïc vaät cuûa khu vöïc Ñoâng AÂu? 
 Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm, naém vöõng kieán thöùc theo baûng sau: 
- Khu vöïc Ñoâng AÂu goàm: Lieân bang Nga, Ucraina, Beâlaruùt, Lít va, Latvia, Extoânia, Moânñoâva
1) Khaùi quaùt töï nhieân 
- Khu vöïc Ñoâng AÂu goàm: Lieân bang Nga, Ucraina, Beâlaruùt, Lít va, Latvia, Extoânia, Moânñoâva
- Chieám 1/2 Chaâu AÂu 
- Caùc ñaëc ñieåm töï nhieân noåi baät 
Yeáu toá töï nhieân
Ñaëc ñieåm töï nhieân 
Ñòa hình
Chuû yeáu laø ñoàng baèng roäng lôùn, chieám 1/2 dieän tích Chaâu AÂu
Khí haäu
Khí haäu oân ñôùi luïc ñòa coù tính chaát luïc ñòa raát saâu saéc phía Ñoâng Nam
Soâng ngoøi
Ñoùng baêng vaøo muøa ñoâng, coù caùc soâng Von-ga, Ñoâng, Ñni-ep
Thöïc vaät
Thaûm thöïc vaät phaân hoaù theo khí haäu roõ reät töø Baéc xuoáng Nam
Hoûi: Quan saùt H59.2 SGK giaûi thích söï thay ñoåi töø Baéc xuoáng Nam cuûa thaûm thöïc vaät? 
Hoûi: Phaân tích löôïc ñoà H59.1 keát hôïp H55.1, H55.2 vaø noäi dung SGK, cho bieát: 
- Theá maïnh cuûa ñieàu kieän töï nhieân vaø kinh teá ôû khu vöïc Ñoâng AÂu? 
- Söï phaân boá caùc ngaønh kinh teá? 
Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm theo noäi dung caâu hoûi
- Caùc nhoùm hoaøn thaønh baûng sau
- Ñoàng reâu thuoäc khu vöïc caän voøng cöïc Baéc raát laïnh
- Röøng laù kim thuoäc khu vöïc caän oân ñôùi luïc ñòa laïnh
- Röøng hoãn giao, laù roäng thuoäc khu vöïc khí haäu aám daàn
- Thaûo nguyeân, nöûa hoang maïc phaùt trieån ôû khu vöïc thuoäc khí haäu oân ñôùi luïc ñòa saâu saéc
Traû lôøi caù nhaân theo sgk
Hsinh chia nhoùm 4 hsinh vaø thaûo luaän theo yeâu caàu cuûa gv, ñaïi ñieän nhoùm ghi keát quaû vaøo baûng. Hsinh nhaän xeùt vaø boå sung
2) Kinh teá 
Theá maïnh cuûa ñieàu kieän töï nhieân vaø 
kinh teá 
Söï phaân boá caùc ngaønh kinh teá 
1. Ñoàng baèng chieám dieän tích lôùn: 1/2 dieän tích Chaâu AÂu 
Laø cô sôû ñeå phaùt trieån noâng nghieäp theo quy moâ lôùn
2. U-crai-na coù dieän tích ñaát ñen lôùn 
Laø vöïa luùa mì, ngoâ, cuû caûi ñöôøng 
3. Röøng chieám dieän tích lôùn ôû Lieân bang Nga vaø Beâlaruùt, Baéc U-crai-na
Thuaän lôïi phaùt trieån coâng nghieäp goã, giaáy
4. Khí haäu vuøng Baéc, Nam khu vöïc khaéc nghieät
Vì quaù laïnh vaø baùn hoang maïc khoâ noùng
5. Khoaùng saûn taäp trung ôû U-crai-na, Lieân bang Nga: daàu khí, than, saét 
Thuaän lôïi phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp truyeàn thoáng: luyeän kim, khai thaùc khoaùng saûn, cô khí, hoaù chaát
6. Thaûo nguyeân vaø nguoàn löông thöïc nhieàu ôû U-crai-na, Beâlaruùt
Phaùt trieån chaên nuoâi theo quy moâ lôùn
7. Nhieàu soâng lôùn, nhoû neân taïo maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc
Khaùi thaùc, xaây döïng thuyû ñieän phuïc vuï giao thoâng, thuyû lôïi 
4. Củng cố
 	Caâu 1. Haûy phaân tích nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa khu vöïc Ñoâng Aâu ñeán söï phaùt trieån kinh teá cuûa khu vöïc?
5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet
Hướng dẫn chuẩn bị bài 60
Nhận xét và đánh giá tiết học.
 IV. Rút kinh nghiệm
.
Phong Thạnh Đông, ngày 23 tháng 04 năm 2012
Phó hiệu trưởng
Hà văn Khải

File đính kèm:

  • docĐia 7 T34.doc
Bài giảng liên quan