Luyện từ và câu: Ôn tập

Lập bảng thống kê các từ đã học ở những tiết Mở rộng

vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới( hoặc tình yêu cuộc sống).

 

ppt10 trang | Chia sẻ: dung1611 | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện từ và câu: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
* Em haõy cho bieát traïng ngöõ laø gì? * Trạng ngữ trả lời cho các caâu hỏi gì? Luyện từ và câu: Thöù saùu, ngaøy thaùng naêm 201 1. OÂn luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. * HS boác thaêm ñoïc baøi traû lôøi caâu hoûi SGK 2/ Laäp baûng thoáng keâ caùc töø ñaõ hoïc ôû nhöõng tieát Môû roäng voán töø trong chuû ñieåm Khaùm phaù theá giôùi( hoaëc tình yeâu cuoäc soáng). Tình yeâu cuoäc soáng. 3. Giaûi nghóa moät trong soá caùc töø vöøa thoáng keâ ôû baøi taäp 2. Ñaët caâu vôùi töø aáy. * Töø goùp vui: goùp theâm laøm cho moïi ngöôøi theâm vui. *Ñaët caâu: Hoaït caûnh kòch “ ÔÛ Vöông quoác Töông lai” do lôùp em daøn döïng ñaõ thöïc söï goùp vui cho ñeâm lieân hoan vaên ngheä cuûa tröôøng. Thöù saùu, ngaøy thaùng naêm 201 Luyeän töø vaø caâu *Traïng ngöõ chæ nôi choán coù yù nghóa gì trong caâu? *Traïng ngöõ chæ nôi choán trong caâu traû lôøi cho caâu hoûi naøo? Thöù saùu, ngaøy thaùng naêm 201 Luyeän töø vaø caâu Kyø sau: Theâm traïng ngöõ chæ thôøi gian cho caâu. 

File đính kèm:

  • pptCT L4 BAI ON TAP Tiet 2 .ppt
Bài giảng liên quan