Ngoại khoá Hiểm hoạ từ vi sinh vật

1.Vius(ph¸t hiÖn n¨m 1892)

2. Bacterio phage

3.Viroid

4.prion

Virus

Phát hiện lần đầu tiên năm 1982 do công của Ivanopxki trên bệnh khảm thuốc lá

Cho đến nay đã có nhiều hiểu biết về virus

đặc điểm cấu tạo của virus

Virus có cấu tạo rất đơn giản chỉ bao gồm vỏ protein và lõi axit nucleic

đời sống của virus

Sống lí sinh bắt buộc gây bệnh trên cơ thể sinh vật trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm trên cơ thể người

Bệnh AIDS do virus HIV gây nên

Bệnh Sars do virus Sars gây nên

Bệnh cúm gà do virus H5N1, H5N9

 Các loại bệnh ung thư

Bệnh dại, bệnh sởi, bại liệt .

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngoại khoá Hiểm hoạ từ vi sinh vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ngoại khoá: hiểm hoạ từ vi sinh vật 
Các vi sinh vật chưa có cấu tạo tế bào 
1.Vius(phát hiện năm 1892) 
2. Bacterio phage 
3.Viroid 
4.prion 
Virus 
Phát hiện lần đ ầu ti ên năm 1982 do cô ng của Ivanopxki tr ên bệnh kh ảm thuốc lá 
Cho đ ến nay đã có nhiều hiểu biết về virus 
đ ặc đ iểm cấu tạo của virus 
Virus có cấu tạo rất đơn gi ản chỉ bao gồm vỏ protein và lõi axit nucleic 
Theo dõi hì nh sau 
đ ời sống của virus 
Sống lí sinh bắt buộc gây bệnh tr ên cơ thể sinh vật trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm tr ên cơ thể ng ư ời 
Bệnh AIDS do virus HIV gây nên 
Bệnh Sars do virus Sars gây nên 
Bệnh cúm gà do virus H5N1, H5N9 
 Các loại bệnh ung th ư 
Bệnh dại, bệnh sởi , bại liệt . 
Bạn hãy cho biết bệnh AIDS lây nhiễm qua nh ữ ng con đư ờng nào? 
Nh ữ ng con đư ờng lây nhiễm HIV/ AIDS: 
Hãy chọn nh ữ ng ý đ úng 
Truyền máu 
Hôn nhau 
ăn chung 
Đư ờng quan hệ tì nh dục 
Học cùng một lớp 
Đư ờng mẹ truyền sang con 
7. Dùng chung bàn ch ải đá nh ră ng 
8. Dùng chung dao cạo râu 
9. Muỗi truyền 
10. Sử dụng chung bơm kim ti êm 
Nh ữ ng đ iều cần tr á nh : 
Kh ô ng sử dụng chung bơm kim ti êm 
Kh ô ng quan hệ tì nh dục bừa bãi 
Kh ô ng truyền máu khi chưa kiểm tra máu 
II/ Bệnh Sars : 
Vius Sars : 
Th ô ng qua nh ữ ng hiểu biết của các em hãy cho biết tác nh ân trung gian truyền bệnh Sars 
Hởu qu ả từ căn bệnh này là gì 
Thế giới đã có nh ữ ng cố gắ ng gì để chống lạu căn bệnh này? 

File đính kèm:

  • pptngoai_khoa_hiem_hoa_tu_vi_sinh_vat.ppt
Bài giảng liên quan