Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

Tỉnh (Thành phố): .

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN

TRƯỜNG TIỂU HỌC .

SỔ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)

Họ và tên học sinh: .Giới tính: .

Ngày, tháng, năm sinh: . Dân tộc: . Quốc tịch: .

Nơi sinh: . .

Quê quán: . .

Nơi ở hiện nay: .

Họ và tên bố: . . ĐT: . .Email .

Họ và tên mẹ: . ĐT: . .Email .

Họ và tên người giám hộ (nếu có): .ĐT: . .Email .

 ., ngày tháng .năm 20

 HIỆU TRƯỞNG

 (Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

doc13 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỔ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)
Họ và tên học sinh: ..
Trường:
Xã (Phường, Thị trấn):.
Huyện (TP, Quận, Thị xã):
Tỉnh (Thành phố):..
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC.. 
SỔ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)
Họ và tên học sinh: .Giới tính:..
Ngày, tháng, năm sinh: . Dân tộc: . Quốc tịch:.................................
Nơi sinh:.. .
Quê quán:. .
Nơi ở hiện nay:.  
Họ và tên bố:. . ĐT:. .Email ..
Họ và tên mẹ: . ĐT:. .Email ..
Họ và tên người giám hộ (nếu có): .ĐT:. .Email ..
 ., ngàytháng.năm 20 
 HIỆU TRƯỞNG
 (Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Năm học
Lớp
Tên trường
Số 
đăng bộ
Ngày nhập học hoặc chuyển đến trường 
20..- 20.
20..- 20.
20..- 20.
20..- 20.
20..- 20.
Họ và tên học sinh: 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20.... - 20.
Chiều cao: .  Cân nặng:  Sức khỏe:..
Số ngày nghỉ: ..Có phép:. .Không phép: .
Các môn học và hoạt động giáo dục
Môn học
Nhận xét 
Các môn học
Tiếng Việt
Toán
Tự nhiên và Xã hội/
Khoa học
Lịch sử và 
Địa lí
Ngoại ngữ
Tin học
Tiếng dân tộc
Hoạt động giáo dục
Đạo đức/
Lối sống
Âm nhạc
Mĩ thuật
Thủ công/Kĩ thuật 
Thể dục
 Trường:.. Lớp:
Sự hình thành, phát triển một số năng lực 
Tự phục vụ, tự quản
Giao tiếp, hợp tác
Tự học và giải quyết vấn đề
Sự hình thành, phát triển một số phẩm chất
Tình cảm, thái độ 
Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm 
Trung thực, kỉ luật 
Chăm học, chăm làm, thích hoạt động nghệ thuật, thể thao
Thành tích nổi bật/những điều cần khắc phục: ............................................
..
Tuyên dương khen thưởng: ........
Hoàn thành chương trình học kì I: ....................................................................................................................
 	, ngày . tháng .. năm 20.
	 Xác nhận của Hiệu trưởng 	 Giáo viên chủ nhiệm
	 	(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 	 (Kí, ghi rõ họ tên)
Họ và tên học sinh: 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CUỐI NĂM HỌC 20.... - 20. 
Chiều cao: .  Cân nặng:  Sức khỏe:
Số ngày nghỉ: ..Có phép:. .Không phép: .
Các môn học và hoạt động giáo dục:
Môn học
Nhận xét 
Các môn học
Tiếng Việt
Toán
Tự nhiên và Xã hội/
Khoa học
Lịch sử và 
Địa lí
Ngoại ngữ
Tin học
Tiếng dân tộc
Hoạt động giáo dục
Đạo đức/
Lối sống
Âm nhạc
Mĩ thuật
Thủ công/
Kĩ thuật 
Thể dục
 Trường:.. Lớp:
Sự hình thành, phát triển một số năng lực 
Tự phục vụ, tự quản
Giao tiếp, hợp tác
Tự học và giải quyết vấn đề
Sự hình thành, phát triển một số phẩm chất
Tình cảm, thái độ 
Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm 
Trung thực, kỉ luật 
Chăm học, chăm làm, thích hoạt động nghệ thuật, thể thao
Thành tích nổi bật/những điều cần khắc phục: ............................................
..
Tuyên dương khen thưởng: ........
Hoàn thành chương trình lớp học/cấp học: ......................................................................................................
 	, ngày . tháng .. năm 20.
	 Xác nhận của Hiệu trưởng 	 Giáo viên chủ nhiệm
	 	(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 	 (Kí, ghi rõ họ tên)
Họ và tên học sinh: 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20.... - 20.
Chiều cao: .  Cân nặng:  Sức khỏe:..
Số ngày nghỉ: ..Có phép:. .Không phép: .
Các môn học và hoạt động giáo dục
Môn học
Nhận xét 
Các môn học
Tiếng Việt
Toán
Tự nhiên và Xã hội/
Khoa học
Lịch sử và 
Địa lí
Ngoại ngữ
Tin học
Tiếng dân tộc
Hoạt động giáo dục
Đạo đức/
Lối sống
Âm nhạc
Mĩ thuật
Thủ công/Kĩ thuật 
Thể dục
 Trường:.. Lớp:
Sự hình thành, phát triển một số năng lực 
Tự phục vụ, tự quản
Giao tiếp, hợp tác
Tự học và giải quyết vấn đề
Sự hình thành, phát triển một số phẩm chất
Tình cảm, thái độ 
Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm 
Trung thực, kỉ luật 
Chăm học, chăm làm, thích hoạt động nghệ thuật, thể thao
Thành tích nổi bật/những điều cần khắc phục: ............................................
..
Tuyên dương khen thưởng: ........
Hoàn thành chương trình học kì I: ....................................................................................................................
 	, ngày . tháng .. năm 20.
	 Xác nhận của Hiệu trưởng 	 Giáo viên chủ nhiệm
	 	(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 	 (Kí, ghi rõ họ tên)
Họ và tên học sinh: 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CUỐI NĂM HỌC 20.... - 20. 
Chiều cao: .  Cân nặng:  Sức khỏe:
Số ngày nghỉ: ..Có phép:. .Không phép: .
Các môn học và hoạt động giáo dục:
Môn học
Nhận xét 
Các môn học
Tiếng Việt
Toán
Tự nhiên và Xã hội/
Khoa học
Lịch sử và 
Địa lí
Ngoại ngữ
Tin học
Tiếng dân tộc
Hoạt động giáo dục
Đạo đức/
Lối sống
Âm nhạc
Mĩ thuật
Thủ công/
Kĩ thuật 
Thể dục
 Trường:.. Lớp:
Sự hình thành, phát triển một số năng lực 
Tự phục vụ, tự quản
Giao tiếp, hợp tác
Tự học và giải quyết vấn đề
Sự hình thành, phát triển một số phẩm chất
Tình cảm, thái độ 
Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm 
Trung thực, kỉ luật 
Chăm học, chăm làm, thích hoạt động nghệ thuật, thể thao
Thành tích nổi bật/những điều cần khắc phục: ............................................
..
Tuyên dương khen thưởng: ........
Hoàn thành chương trình lớp học/cấp học: ......................................................................................................
 	, ngày . tháng .. năm 20.
	 Xác nhận của Hiệu trưởng 	 Giáo viên chủ nhiệm
	 	(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 	 (Kí, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn 
 Ghi Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)
Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) bao gồm các Phiếu đánh giá tổng hợp cuối học kì I và cuối năm học của học sinh trong các năm học. Khi ghi Phiếu đánh giá tổng hợp giáo viên cần nghiên cứu kĩ Công văn 5737/BGDĐT-GDTH ban hành ngày 21/8/2013 và tài liệu “Hướng dẫn đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam” của Bộ GD&ĐT. 
Trang 3, thông tin ghi như giấy khai sinh của học sinh.
Giáo viên căn cứ vào đánh giá thường xuyên được ghi ở sổ Nhật ký đánh giá 
của giáo viên để nhận xét về:
Phần Các môn học và hoạt động giáo dục
Cột ``Nhận xét’’
- Mức độ hoàn thành các bài học trong chương trình, ghi rõ mức độ hoàn thành, chưa hoàn thành của học sinh đối với các mạch kiến thức và kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục.
- Những điểm nổi bật nhất về sự tiến bộ, hứng thú học tập đối với môn học, hoạt động giáo dục của học sinh trong học kì hoặc cả năm học. 
- Những điểm nổi bật hoặc những điểm cần lưu ý từ nhận xét, đánh giá của giáo viên về Bài kiểm tra định kì của học sinh.
- Những nội dung, kĩ năng chưa hoàn thành trong môn học, hoạt động giáo dục để xác định nhiệm vụ trong thời gian tới.
 2.2. Phần Sự hình thành, phát triển một số năng lực 
 Giáo viên ghi nhận xét các biểu hiện về năng lực của học sinh, ví dụ:
- Tự phục vụ, tự quản: có ý thức tự phục vụ/chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập/ tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp
- Giao tiếp, hợp tác: có sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng /đã thắc mắc với cô giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt
- Tự học và giải quyết vấn đề: biết/bước đầu biết tự học/tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập/ biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.
 2.3. Phần Sự hình thành, phát triển một số phẩm chất 
 Giáo viên ghi nhận xét các biểu hiện về một số phẩm chất của học sinh, ví dụ:
- Tình cảm, thái độ: Yêu quý bạn bè (cha, mẹ, ông, bà, thầy, cô)/kính trọng ngưòi lớn tuổi/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện
- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm: Biết nhận lỗi/sửa lỗi/ tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm
- Trung thực, kỉ luật: nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp
- Chăm học, chăm làm, thích hoạt động nghệ thuật, thể thao: Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp; Biết làm việc phù hợp ở nhà /thích đá bóng (múa, hát, vẽ)
 Sổ tổng hợp đánh giá được nhà trường bảo quản và trả lại cho học sinh khi học sinh 
 chuyển trường, học xong chương trình tiểu học hoặc vì lí do nào đó mà phải thôi học.

File đính kèm:

  • docSo tong hop danh gia VNEN.doc
Bài giảng liên quan