Bài giảng Công nghệ 6 - Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

 Hãy nhập vào bán kính của hình tròn là một số chẵn R.

Tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình tròn.

Là một tương tác mà chương trình tạm dừng

 để yêu cầu người dùng nhập dữ liệu.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Ngày: 19/03/2016 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ 6 - Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu KiÓu d÷ liÖu v¨n b¶n kh«ng sö dông phÐp to¸n: +KiÓu d÷ liÖu v¨n b¶n sö dông phÐp to¸n nèi x©u: &H·y gi¶i thÝch vÒ kÕt qu¶ cña hai c«ng thøc ®­îc sö dông trong Excel ë c¸c h×nh bªn.  Ng«n ng÷ lËp tr×nh th­êng ph©n chia d÷ liÖu thµnh c¸c kiÓu vµ ®Þnh nghÜa c¸c phÐp to¸n t­¬ng øng trªn mçi kiÓu d÷ liÖu. BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu C¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Þnh nghÜa s½n mét sè kiÓu d÷ liÖu c¬ b¶n th­êng dïng sau:Sè nguyªnVÝ dô: sè häc sinh, sè quyÓn s¸ch,Sè thùcVÝ dô: ®iÓm TB m«n v¨n, chu vi ®­êng trßn,VÝ dô: ‘CHAO CAC BAN’, ‘8A1’, ‘5/ 9/ 2008’, lµ d·y c¸c kÝ tù lÊy tõ b¶ng ch÷ c¸i cña ng«n ng÷ lËp tr×nh.X©u kÝ tù Ngoµi c¸c kiÓu trªn, mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ cßn ®Þnh nghÜa thªm nhiÒu kiÓu d÷ liÖu kh¸c.BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖuBµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu Mét sè kiÓu d÷ liÖu c¬ b¶ncña ng«n ng÷ lËp tr×nh PascalTªn kiÓuPh¹m vi gi¸ trÞintegerSè nguyªn trong kho¶ng -215 ®Õn 215 -1realSè thùc cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi trong kho¶ng 2,9 x 10-39 ®Õn 1,7 x 1038 vµ sè 0charMét kÝ tù trong b¶ng ch÷ c¸istringX©u kÝ tù, tèi ®a gåm 255 kÝ tùBµi to¸n: BiÕt b¸n kÝnh cña h×nh trßn lµ mét sè ch½n R. TÝnh chu vi (CV) vµ diÖn tÝch (S) cña h×nh trßn.Hãy lựa chọn kiểu dữ liệu thích hợp trong Pascal cho R, CV và S. R:CV, S:kiÓu integerkiÓu realBµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sèTrong ng«n ng÷ lËp tr×nh cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp to¸n sè häc kh«ng nhØ?Trong mäi ng«n ng÷ lËp tr×nh ®Òu cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n sè häc céng, trõ, nh©n vµ chia víi c¸c sè nguyªn vµ sè thùc. BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sèC¸c phÐp to¸n sè häc trong PascalKÝ hiÖuTªn phÐp to¸nKiÓu d÷ liÖu+CéngSè nguyªn, sè thùc–Trõ Sè nguyªn, sè thùc*Nh©nSè nguyªn, sè thùc/ChiaSè nguyªn, sè thùcmodChia lÊy phÇn d­Sè nguyªndivChia lÊy phÇn nguyªnSè nguyªn7 mod 3 = -5 Mod 3 = 7 div 3 = -5 Div 3 = VÝ dô 1:1 -2 2 -1BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sèVÝ dô 2:C¸ch viÕt biÓu thøc sè häc trong PascalTrong to¸n häcTrong Pascal15a – 30b + 12(X2 + 2X +5) - 4XY 15*a - 30*b + 12 (X*X + 2*X + 5) – 4*X*Y (X+5)/(a+3) – y/(b+5)*(X+2)*(X+2) Quy t¾c tÝnh biÓu thøc sè häc C¸c phÐp to¸n trong ngoÆc ®­îc thùc hiÖn tr­íc tiªn.Trong d·y c¸c phÐp to¸n kh«ng cã dÊu ngoÆc, c¸c phÐp to¸n ®­îc * / mod div thùc hiÖn tr­íc.D·y c¸c phÐp to¸n cã cïng møc ®é ­u tiªn th× thùc hiÖn lÇn l­ît tõ tr¸i sang ph¶i.Trong c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, khi viÕt c¸c biÓu thøc to¸n chØ sö dông dÊu ( )BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nhC¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cho phÐp sö dông phÐp to¸n so s¸nh ®Ó so s¸nh c¸c d÷ liÖu (sè, biÓu thøc, ...).KÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh chØ cã thÓ lµ ®óng hoÆc sai.KÝ hiÖu c¸c phÐp to¸n vµ phÐp so s¸nh cã thÓ kh¸c nhau, tuú theo quy ®Þnh cña tõng ng«n ng÷ lËp tr×nh.VÝ dô 1:BiÓu thøc so s¸nhKÕt qu¶7 = 7 §óng Sai 10+1 > 7*2 §óng hay Sai phô thuéc vµo gi¸ trÞ cô thÓ cña X8 - X Kh¸c Lín h¬n>>=Lín h¬n hoÆc b»ngB¶ng kÝ hiÖu c¸c phÐp to¸n so s¸nh trong PascalVÝ dô 2:BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnh Lµ qu¸ tr×nh trao ®æi d÷ liÖu hai chiÒu gi÷a con ng­êi vµ m¸y tÝnh khi thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh.* Con ng­êi: thùc hiÖn kiÓm tra, ®iÒu chØnh, bæ sung* M¸y tÝnh: ®­a th«ng b¸o, kÕt qu¶, gîi ýT­¬ng t¸c gi÷a ng­êi - m¸y lµ do ng­êi lËp tr×nh t¹o ra vµ th­êng thùc hiÖn nhê c¸c thiÕt bÞ chuét, bµn phÝm, mµn h×nh.BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnhBµi to¸n: H·y nhËp vµo b¸n kÝnh cña h×nh trßn lµ mét sè ch½n R. TÝnh chu vi (CV) vµ diÖn tÝch (S) cña h×nh trßn.a. NhËp d÷ liÖu Lµ mét t­¬ng t¸c mµ ch­¬ng tr×nh t¹m dõng ®Ó yªu cÇu ng­êi dïng nhËp d÷ liÖu.VÝ dô:C©u lÖnh yªu cÇu b¸n kÝnh tõ bµn phÝm trong Pascal Write(‘Ban hay nhap R =’ );Readln(R);KÕt qu¶Ban hay nhap R =Gâ b¸n kÝnh vµ nhÊn Ho¹t ®éng tiÕp theo cña ch­¬ng tr×nh sÏ tuú thuéc vµo d÷ liÖu ®­îc nhËp.BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnha. NhËp d÷ liÖub. Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸n Lµ yªu cÇu ®Çu tiªn vµ quan träng ®èi víi mäi ch­¬ng tr×nh.C©u lÖnh th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh CV vµ S h×nh trßn.VÝ dô:Writeln(‘Chu vi hinh tron la: ’,CV );Writeln(‘Dien tich hinh tron la: ’, S);KÕt qu¶Chu vi hinh tron la: 37.68Dien tich hinh tron la: 113.04BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnha. NhËp d÷ liÖub. Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸nc. C¸c th«ng b¸o trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nhTh«ng b¸o d¹ng hép tho¹icho phÐp ng­êi dïng tuú chän.VÝ dô: Hép tho¹i sau cã thÓ xuÊt hiÖn khi ng­êi dïng thùc hiÖn thao t¸c kÕt thóc ch­¬ng tr×nh.BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnha. NhËp d÷ liÖub. Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸nc. C¸c th«ng b¸o trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nhTh«ng b¸o d¹ng hép tho¹iTh«ng b¸o t¹m ngõng trong mét kho¶ng thêi gian VÝ dô:Trong ch­¬ng tr×nh Pascal cã c¸c c©u lÖnh sau:Writeln(‘Cac ban cho 2 giay nhe’);Delay(2000);KÕt qu¶Cac ban cho 2 giay nheCh­¬ng tr×nh t¹m ngõng 2 gi©y råi thùc hiÖn tiÕpBµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnha. NhËp d÷ liÖub. Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸nc. C¸c th«ng b¸o trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nhTh«ng b¸o d¹ng hép tho¹iTh«ng b¸o t¹m ngõng trong mét kho¶ng thêi gian Th«ng b¸o t¹m ngõng cho ®Õn khi ng­êi dïng nhÊn phÝmVÝ dô:Trong ch­¬ng tr×nh Pascal cã c¸c c©u lÖnh sau:Writeln(‘Hay nhan Enter de tiep tuc! ’);Read;KÕt qu¶Hay nhan Enter de tiep tuc!-Ch­¬ng tr×nh t¹m ngõng chê ng­êi dïng nhÊn phÝm Enter råi thùc hiÖn tiÕpCã thÓ dïng Readln thay cho Read.BµI 3: Ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liÖu1. D÷ liÖu vµ kiÓu d÷ liÖu 2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè3. C¸c phÐp so s¸nh4. Giao tiÕp ng­êi – m¸y tÝnha. NhËp d÷ liÖub. Th«ng b¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸nc. C¸c th«ng b¸o trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nhTh«ng b¸o d¹ng hép tho¹iTh«ng b¸o t¹m ngõng trong mét kho¶ng thêi gian Th«ng b¸o t¹m ngõng cho ®Õn khi ng­êi dïng nhÊn phÝmGhi nhí!Ng«n ng÷ lËp tr×nh ph©n chia d÷ liÖu thµnh c¸c kiÓu vµ ®Þnh nghÜa c¸c phÐp to¸n t­¬ng øng trªn mçi kiÓu d÷ liÖu. Giao tiÕp (t­¬ng t¸c ng­êi - m¸y) lµ qu¸ tr×nh trao ®æi d÷ liÖu hai chiÒu gi÷a ng­êi vµ m¸y tÝnh.

File đính kèm:

  • pptTin hoc 8 bai 3 Chuong trinh may tinh va du lieu.ppt