Bài giảng Mĩ thuật 6 Bài 29 – tiết 29: Thường thức mỹ thuật sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Hiểu về nền văn minh cổ đại Ai Cập, Hi lạp, La Mã.

2. Kỹ năng: Tìm hiểu đặc điểm của nền mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại

3. Thái độ: Trân trọng những giái trị sáng tạo của người xưa.

 

ppt41 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 13/09/2019 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6 Bài 29 – tiết 29: Thường thức mỹ thuật sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bµi: 29 – TiÕt: 29Thường thức mỹ thuậtSƠ LƯỢC MỸ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KỲ CỔ ĐẠIMỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức: Hiểu về nền văn minh cổ đại Ai Cập, Hi lạp, La Mã.2. Kỹ năng: Tìm hiểu đặc điểm của nền mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại3. Thái độ: Trân trọng những giái trị sáng tạo của người xưa.Câu hỏi 1: Em có biết 7 kỳ quan của thế giới thời kỳ cổ đại là những kỳ quan nào không?Kim tự tháp Giza | Vườn treo Babylon | Tượng thần Zeus ở Olympia | Đền Artemis. Lăng mộ của Mausolus | Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes | Hải đăng AlexandriaKhu lăng mộ Giza (Ai Cập Khoảng 3000 năm Tr CN)Vườn treo Babylon (I-rắc ngày nay Khoảng TK III Tr CN)Tượng thần Zeus ở Olympia (Hi Lạp ngày nay TK V tr CN) Đền Artemis (Thổ Nhĩ Kì ngày nay TK IV Tr CN)Lăng mộ của Mausolus Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes (Hi Lap Hải đăng Alexandria (Ai Cập)I. SƠ LƯỢC MỸ THUẬT AI CẬP CỔ ĐẠI.Câu hỏi 2: Em biết gì về đất nước Ai Cập?	Ai CËp ë vïng §«ng B¾c ch©u Phi, n»m däc theo l­u vùc s«ng Nin (c¸ch ®©y 5000 n¨m).	VÒ khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn sím, nhÊt lµ To¸n häc, Thiªn v¨n häc, c¸c thµnh tù vÒ thuû lîi, ph¸t minh ra ®ång hå n­íc, ®ång hå mÆt trêi vµ nh÷ng bÝ quyÕt x©y dùng Kim tù th¸p...	VÒ T«n gi¸o: thê nhiÒu thÇn (®a thÇn gi¸o) vµ tin ë sù bÊt diÖt cña linh hån.Câu hỏi 3; Nền mỹ thuật Ai Cập cổ đại có những loại hình nào phát triển?Kiến trúc, điêu khắc, hội họa.Câu hỏi 3: Kiến trúc Ai Cập cổ đại có gì đặc biệt?Kim tự tháp Cheops Địa điểm: Giza, Ai CaäpKim tự tháp Cheops là công trình cao nhất thế giới từ năm ~ 2570 TCN đến năm ~ 1300 Chieàu cao tính đến mái 138,8 m (455,2ft) (Nguyeân thủy: 146,6 m (480,9 ft)caïnh ñaùy 225m1. Kiến trúcXây dựng những Kim Tự Tháp đồ sộ và những ngôi đền lộng lẫy§Òn Hatshepsut§Òn Karnak (TK 13 tCN)§Òn Abu - Simbel2. Điêu khắcTạc những tượng đá khổng lộ và nhiều tượng chân dungTượng Nhân sư (Xphanh) cao 20m, dài 60m. Nefertiti nữ hoàng Ai Cập - thế kỷ 14 trước Công nguyên Hatshepsut (1504-1482 TCN) Nữ hoàng Ai CậpViên thư lại3. Hội họa	Chủ yếu là tranh vẽ trên các công trình kiến trúc.Kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập cổ đại đạt đến trình độ rất cao họ còn tạc nhiều tượng với mục đích để cho linh hồn người chết cư ngụCâu hỏi 4: Hội họa Ai Cập cổ đại phát triển như thế nào?Tranh t­êng (TK 15 tCN)II. MỸ THUẬT HI LẠP CỔ ĐẠI.Câu hỏi 5: Em biết gì về đất nước Hi Lạp? Ở châu Âu, hướng nh×n ra §Þa Trung H¶i, ®èi diÖn víi c¸c quèc gia næi tiÕng vïng TiÓu Á vµ B¾c Phi. Là cái nôi của phong trào Ôlimpic, đất nước có nhiều dân tộc, nổi tiếng với nhiều chuyện thần thoạiCâu hỏi 6: Kiến trúc Hi Lạp có gì đặc biệt? 1. Kiến trúc	Các công trình kiến trúc lớn với nhiều kiểu cột độc đáo, thanh nhã, khỏe khoắn.Đền Pác-tê-nôngCét Corinthian:Cét Lonic:Cét Doric	Điện Parthénon là một ngôi 	đền điển hình của Hy Lạp với 	hai hành lang bên ngoài, diện 	tích hình chữ nhật, chu vi bên 	ngoài gồm 46 cột thẳng đứng, 	kiểu Doric (đầu cột là một bệ 	vuông, đỡ lấy mái, dưới chân không bệ). Điện có kích thước là 69,51 m - 30,87 m, rất hùng vĩ. Trang trí điêu khắc ngôi đền nầy là điêu khắc gia cổ đại Phidias, nổi tiếng bậc thầy. Bên trong chia làm hai gian có vách ngăn, gian ngoài được gọi là Hécatompédon là gian thờ tượng nữ thần Athena (nữ thần khôn ngoan và trí tuệ), tương truyền bằng ngà và vàng cao 12 m và gian trong gọi là Parthenon chỗ cư ngụ các nữ đồng trinh và cũng là kho chứa vật thánh linh và châu báu của thành phố. 2. Điêu khắcCâu hỏi 7: Yếu tố nào giúp người Hi Lạp cổ đại tạc được những bức tượng đẹp, sống động, gợi cảm? Họ đã tìm ra “Tỷ lệ vàng” của cơ thể người. Tác phẩm điêu khắc của Hi Lạp ít phụ thuộc vào công trình kiến trúc.Tượng và phù điêu có tỷ lệ cân đối, hài hòa, sống động:Tượng người ném đĩa của Mi-rông, tượng Đô-ri-pho của Pô-li-clet, tượng Thần Dớt của Phi-đi-atTượng thần Vệ nữNgười ném đĩa của Mi-rôngTượng thần Chiến thắng3. Hội họa và đồ gốmCâu hỏi 8: Em có nhận xét gì về hình dáng và họa tiết trang trí trên đồ gốmTác phẩm hội họa mang tính trang tr1 cao. Đồ gốm tạo dáng đọc đáo, cân đối, họa tiết trang trí tinh tế, sinh độngBinh ®ùng ®ång xuChiÕc vß b¹ch tuécLä n­íc hoa h×nh s­ töTranh t­êng h×nh c¸ heo (t¹i cung ®iÖn Knossos)Polyphemus bÞ mïAnh hïng Perseus vµ quñ MedusaIII.MỸ THUẬT LA Mà CỔ ĐẠICâu hỏi 9: Em biết gì về đất nước La Mã? Đế quốc hùng mạnh thời cổ đại, đã xâm chiếm nhiều nước trong đó có Hi Lạp nhưng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh Hi Lạp. Sau khoảng 500 năm phát triển thì nền văn minh La Mã có nhiều nét đặc sắc mà chưa thấy ở những nền văn minh trước đó.Câu hỏi 10: Kiến trúc La Mã tiêu biểu là loại công trình nào? Đấu trường Cô-li-dêNhà tắm Ca-ra-ca-laKiến trúc đô thị phát triển mạnh.Đấu trường Cô-li-dê, nhà tắm Ca-ra-ca-la.1. Kieán truùc1. Kiến trúcCâu hỏi 11: Vì sao thể loại tượng đài kỵ sĩ ở La Mã lại phát triển mạnh? tôn vinh những chiến công của các hoàng đế và chiến binh La Mã 2. Điêu khắc và hội họaĐiêu khắc: tượng đài kỵ sĩ phát triển mạnhTượng hoàng đế Mắc-ô-ren trên lưng ngựaHội họa: Thể loại tranh tường phát triển, khởi xướng lối vẽ hiện thực. Em h·y lùa chän vµ ®iÒn dÊu (x) vµo nh÷ng c©u ®óng hoÆc sai trong c¸c c©u sau ®©y. Gi¶i thÝchxxc©u hái tr¾c nghiÖm§iÒn dÊu (x) vµo c¸c cét ®óng, sai t­¬ng øng1. T­îng Nh©n s­ cã m×nh s­ tö n»m, ®Çu ng­êi.2. NghÖ thuËt ­íp x¸c lµ cña ng­êi Hy L¹p .3. Mçi mét Kim Tù Th¸p lµ mét ng«i mé.4. Ng­êi Ai CËp ®· x©y dùng ®Òn Parthenon .5. ThÕ vËn héi Olypic ®Çu tiªn ®­îc tæ chøc ë thµnh phè Aten (Hy L¹p).6. Kim tù th¸p cã khèi h×nh trô .7. T­îng ®µi kþ sÜ ph¸t triÓn m¹nh nhÊt ë Hi L¹p.8. KiÕn tróc Hi L¹p cã nhiÒu kiÓu cét ®éc ®¸o.9. §Êu tr­êng C«-li-dª lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc cña La M·10. Trong b¶y kú quan cña thÕ giíi cæ ®¹i cã KTT ë Ai CËp.®sxxxxxxxxxxVÒ nhµ c¸c em tiÕp tôc t×m hiÓu vµ s­u tÇm tµi liÖu vÒ mü thuËt Ai CËp, Hy L¹p, La M· cæ ®¹i.ChuÈn bÞ chän ®Ò tµi vµ ®å dïng ®Ó häc Bµi 30: VÏ tranh ®Ò tµi “ThÓ thao - V¨n nghÖ”taïm bieät, heïn gaëp laïi

File đính kèm:

  • pptBai 29 Tiet 29.ppt