Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Ba cống hiến vĩ đại của Các-mác và Ăng-ghen

II. Đọc- hiểu chi tiết:

1. Phần 1: Thông báo thời điểm C. Mác qua đời và nhận định tổng quát về C. Mác.

Thời điểm:

 - Thời gian: 3 giờ kém 15 phút, chiều ngày 14 tháng 3

 -Không gian: trong phòng ở, trên chiếc ghế bành

 - Mác qua đời: (Qua cách dùng từ)

 + Ngừng suy nghĩ

 + Ngủ thiếp đi, giấc ngủ nghìn thu.

 Nghệ thuật: Nói giảm, nói tránh.

thời gian, không gian ở đây là bình thường. Trong cái bình thường ấy là một vĩ nhân (= cái khác thường, cái phi thường). Đây là 1 hình thức đòn bẩy tạo ra tầm vóc cho sự nhấn mạnh.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Ba cống hiến vĩ đại của Các-mác và Ăng-ghen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜCác Mác và Ăng- Ghen một tình bạn vĩ đại và cảm độngBA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC (Ăng- ghen)Hãy nêu những hiểu biết của em về C. Mác và Ăng-ghen? CHÂN DUNG ENGELSI. Tiểu dẫn: 1. Tác giả Ăng- ghen:Phri- đrích Ăng- ghen (1820- 1895) là nhà triết học người Đức, nhà lí luận, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản đồng thời là người bạn, người đồng chí thân thiết của C. Mác. CHÂN DUNG CÁC MÁC2. Các Mác:C. Mác (1818- 1883) là nhà triết học, nhà lí luận chính trị vĩ đại người Đức, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, “Người thầy của giai cấp vô sản thế giới”Hãy nêu hoàn cảnh ra đời của văn bản? Và cho biết văn bản được viết bằng thể loại gì? Bài điếu văn có nét gì khác so với các bài điếu văn trong văn học trung đại?3. Hoàn cảnh ra đời:Bài điếu văn được Ăng- ghen viết sau thời điểm C.Mác qua đời và đọc tại lễ an táng của C. Mác (1883)4. Thể loại:- Văn tế (điếu văn)- Viết bằng văn xuôi chính luận (Văn tế hiện đại)5. Đọc và xác định bố cục - P3: Cßn l¹i: Bµy tá t×nh c¶m tiÕc th­¬ng v« h¹n vµ kh¼ng ®Þnh sù bÊt diÖt cña tªn tuæi vµ sù nghiÖp cña C. M¸c.b. Bố cục: 3 phần- P1: Tõ ®ÇuvÜ nh©n Êy g©y ra: Th«ng b¸o thêi ®iÓm C.M¸c qua ®êi vµ nhËn ®Þnh kh¸i qu¸t vÒ sù cèng hiÕn vÜ ®¹i cña C.M¸c.- P2: Gièng nh­ §¸c-uyndï cho ng­êi ®ã kh«ng lµm g× thªm n÷a: §¸nh gi¸ nh÷ng cèng hiÕn to lín cña C. M¸c ®èi víi sù ph¸t triÓn nh©n lo¹i.a. Đọc: Giọng đọc chậm, hơi buồn nhưng trang nghiêm, dứt khoát, mạnh mẽ.Bố cục bài điếu văn được chia làm mấy phần? Hãy đặt tiêu đề cho mỗi phần?II. Đọc- hiểu chi tiết:1. Phần 1: Thông báo thời điểm C. Mác qua đời và nhận định tổng quát về C. Mác. * Thời điểm: - Thời gian: 3 giờ kém 15 phút, chiều ngày 14 tháng 3 -Không gian: trong phòng ở, trên chiếc ghế bành - Mác qua đời: (Qua cách dùng từ) 	+ Ngừng suy nghĩ	+ Ngủ thiếp đi, giấc ngủ nghìn thu. Nghệ thuật: Nói giảm, nói tránh.thời gian, không gian ở đây là bình thường. Trong cái bình thường ấy là một vĩ nhân (= cái khác thường, cái phi thường). Đây là 1 hình thức đòn bẩy tạo ra tầm vóc cho sự nhấn mạnh. Hãy phân tích thời gian, không gian liên quan đến sự ra đi của C. Mác?Ăng- Ghen nhận định: C. Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại? Em hãy giải thích nhận định trên?*Tầm vóc nhân loại của Mác được khẳng định: con người đó- ra đi. Là một tổn thất lớn (Không sao lường hết được) - Đối với giai cấp vô sản - Đối với khoa học lịch sử Là nỗi trống vắng ghê gớm - Đối với toàn nhân loại. * Nhận định khái quát : Mác là “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại” Tính chất cách mạng: mới mẽ và sáng tạo của tư tưởng Mác. Sự vượt trội về tính chất, phẩm chất so với thời đại.* Nghệ thuật lập luận theo kiểu kết cấu trùng điệp, tăng tiến nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của C. Mác đồng thời thể hiện sự kính trọng và thương tiếc được nhân lên nhiều lần.Bước đầu thấy được vai trò quan trọng của C. Mác đối với lịch sử phát triển của nhân loại đồng thời cũng bộc lộ sâu sắc niềm yêu mến và thương tiếc C. Mác của người ở lại.Hãy nhận xét cách lập luận của Ăng- Ghen khi nói về sự ra đi của C. Mác?Phần 2. Những cống hiến vĩ đại của C.Mác:Các tổ thảo luận theo nhóma. Cống hiến thứ nhất: Nhóm 1: Ở cống hiến thứ 1 bàn về vấn đề gì? Hãy nêu nội dung của cống hiến thứ nhất?Nhóm 2: Nhận xét mối quan hệ của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong cống hiến thứ nhất?Nhóm 3: Giải thích vì sao cống hiến thứ nhất là vĩ đại? Nhận xét cách trình bày và đánh giá của tác giả?a1 Nhóm 1:“Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người”Hình thức, thể chế nhà nước, pháp luật, tôn giáo, văn học, nghệ thuật. Bản chất của quy luật: Cơ sở hạ tầngKiến trúc thượng tầngKinh tế và sinh hoạt trực tiếp.* Nội dung của cống hiến thứ 1:a2 Nhóm 2:Quyết định Cơ sở hạ tầngKiến trúc thượng tầng* Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng:Có trướcẢnh hưởng trở lạiCó sau→ Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng.a3 Nhóm 3:* Giải thích và nhận xét cách đánh giá của tác giả:- Cống hiến thứ nhất mới mẽ, quan trọng đến mức vĩ đại vì: nó làm đảo lộn và phá sản tất cả các cách giải thích về lịch sử- xã hội trước đó và đương thời → hạt nhân CNDVLSCách trình bày: so sánh tương đồngTrong KHTN (Sinh học): Đác Uyn tìm ra quy luật tiến hóa phát triển của thế giới hữu cơ.Trong KHXH (Lịch sử, triết học) C. Mác tìm ra quy luật phát triển của loài người.→ cách đánh giá đơn giản, dễ hiểu, cơ bảnLiên hệCống hiến thứ nhất của C. Mác đang được đất nước ta vận dụng như thế nào trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước?Em có quan niệm như thế nào về một tình bạn đẹp?Củng cố Câu 1: Văn bản “Ba cống hiến của C. Mác ra đời trong hoàn cảnh nào dưới đây?a. Khi C. Mác và Ăng- ghen gặp nhau tại Luân Đôn. b. Bài viết ra đời khi Các Mác sống những ngày cuối cùng của mình trên giường bệnh. c. Năm 1883, C. Mác mất, Ăng- ghen làm bài điếu văn này và đọc trước mộ C. Mác. Câu 2: Phần 1 bài điếu văn “Ba cống hiến vĩ đại của Mác” thể hiện nội dung gì? Bày tỏ thương tiếc vô hạn của Ăng- ghen trước sự ra đi của C. Mác.b. Sự ra đi của C. Mác là một mất mát to lớn đối với nhân loại.c. Cả 2 ý trên.Câu 3: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có quan hệ với nhau như thế nào?Quan hệ 1 chiềub. Quan hệ biện chứngc. Quan hệ đối lậpd. Cả 3 ý trên đều saiKính chúc quý thầy, cô giáo mạnh khỏe và thành đạt

File đính kèm:

  • pptBa_cong_hien_vi_dai_cua_Cac_Mac_Angghen.ppt