Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam - Nguyễn Thị Trinh

NỘI DUNG

Chủ nghĩa yêu nước

1. Yêu nước gắn với lí tưởng.

trung quân ái quốc.

2. Niềm tự hào dân tộc

3. Lòng căm thù giặc.

4. Quyết tâm chiến đấu sẵn. sàng hi sinh bảo vệ đất nước.

5. Vai trò của người trí thức đối với sự phát triển của đất nước

6. Khao khát xây dựng đất nước giầu đẹp

Chủ nghĩa nhân đạo

1. Khẳng định quyền sống của con người.

 2. Tố cáo những thế lực chà đạp con người.

3. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người.

 4. Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc.

 5. Khẳng định con người cá nhân

 

ppt20 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam - Nguyễn Thị Trinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
OÂN TAÄP VAÊN HOÏC TRUNG ÑAÏI VIEÄT NAMGV :Nguyeãn Thò TrinhTröôøng THPT DL Quang Trung1Ôn tập kiến thức về văn học trung đại2Chơi trò chơi V¨n häc viÖt namV¨n häc d©n gianV¨n häc viÕtV¨n häc trung ®¹iTõ tk X - hÕt tk XIXV¨n häc hiÖn ®¹iTõ ®Çu tk XX - hÕt tk XXX Đến hết XIV XVĐến hếtXVII XVIII Đến nửa đầu XIX Nửa cuối XIX 3. Các giai đoạn phát triển của văn học trung đại.4.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN VỀ NỘI DUNGNỘI DUNG Chủ nghĩa yêu nướcChủ nghĩa nhân đạo1. Yêu nước gắn với lí tưởng. trung quân ái quốc.2. Niềm tự hào dân tộc3. Lòng căm thù giặc. 4. Quyết tâm chiến đấu sẵn. sàng hi sinh bảo vệ đất nước.5. Vai trò của người trí thức đối với sự phát triển của đất nước6. Khao khát xây dựng đất nước giầu đẹp1. Khẳng định quyền sống của con người. 2. Tố cáo những thế lực chà đạp con người. 3. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người. 4. Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc. 5. Khẳng định con người cá nhânX Đến hết XIV XVĐến hếtXVII XVIII Đến nửa đầu XIX Nửa cuối XIX 3. Các giai đoạn phát triển của văn học trung đại.1. Yêu nước gắn với lí tưởng. trung quân ái quốc.2. Niềm tự hào dân tộc3. Lòng căm thù giặc. 4. Quyết tâm chiến đấu sẵn. sàng hi sinh bảo vệ đất nước.5. Vai trò của người trí thức đối với sự phát triển của đất nước6. Khao khát xây dựng đất nước giầu đẹp. X Đến hết XIV XVĐến hếtXVII XVIII Đến nửa đầu XIX Nửa cuối XIX 3. Các giai đoạn phát triển của văn học trung đại.1. Khẳng định quyền sống của con người. 2. Tố cáo những thế lực chà đạp con người. 3. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người. 4. Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc. 5. Khẳng định con người cá nhânTHẢ HÌNH - ĐOÁN TÁC PHẨMVỊNH KHOA THI HƯƠNGHết GiờCHAY GIẶCHết GiờVĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘCHết GiờVỊNH KHOA THI HƯƠNGCHAY GIẶCVĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘCChủ nghĩa yêu nướcTHƯƠNG VỢHết GiờBÀI CA NGẤT NGƯỞNGHết GiờTỰ TÌNHHết GiờTHƯƠNG VỢBÀI CA NGẤT NGƯỞNGTỰ TÌNHChủ nghĩa nhân đạo1234567891011121314VUI HỌC – HỌC VUIVÔTHÖÔNGNNGUYEÂDUHBINNGOÂÑAICAOOTHUAÂTHAITRUYEÂNKIEÂUÑNGUYEÂNINHCHIEÂUUHOÂXAÂNHÖÔNGNNGUYEÂKHUYEÂNRTAÂNTEÂXÖÔNGGBICANAÂTA NGÖÔNGACHUMNHTRINHITHUVNHACAOBQUATCCAÂUAXin chaân thaønh caûm ôn Quí thaày, coâ ñaõ ñeán thaêm lôùp chuùng ta.Xin chaân thaønh caûm ôn 

File đính kèm:

  • ppton_tap_van_hoc_trung_dai.ppt
Bài giảng liên quan