Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

I. Loại hình ngôn ngữ:

a. Khái niệm loại hình ngôn ngữ:

Là một cách phân loại ngôn ngữ dựa trên những đặc điểm cơ bản nhất của ngôn ngữ đó như: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp

b. Có hai loại hình ngôn ngữ quen thuộc:

Loại hình ngôn ngữ đơn lập, ví dụ: tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Thái

Loại hình ngôn ngữ hòa kết, ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga

ppt13 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiếng Việt: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Tiếng Việt ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtI. Loại hình ngôn ngữ:? Các em hãy đọc phần I trong SGK và cho biết khái niệm về loại hình ngôn ngữ?a. Khái niệm loại hình ngôn ngữ:Là một cách phân loại ngôn ngữ dựa trên những đặc điểm cơ bản nhất của ngôn ngữ đó như: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp? Có mấy loại hình ngôn ngữ quen thuộc? Lấy ví dụ những ngôn ngữ cụ thể cho mỗi loại hình ngôn ngữ ấy?b. Có hai loại hình ngôn ngữ quen thuộc:- Loại hình ngôn ngữ đơn lập, ví dụ: tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Thái- Loại hình ngôn ngữ hòa kết, ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng NgaBAÛNG SO SAÙNHÑôn laäpHoøa keátTöøTaùch rôøi Toâi laøLaøm vieäc – ngöôøi laøm vieäcCoù söï noái töøI am = I’mWork - workerPhaùt aâmÑoäc laäpTröôøng hoïcCoù aâm gioùSchool Caùch vieátTaùch rôøiMua saémCoù khi noái lieànShoppinh§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtII. Đặc điểm loại hình tiếng Việt:1. Tìm hiểu ngữ liệu:Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lí chói qua tim (Tố Hữu - Từ ấy) a. Ngữ liệu 1:Yêu cầu: Em hãy nhận xét về số tiếng, cách đọc và cách viết hai câu thơ trên?-> Tiếng (âm tiết) là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa trong tiếng Việt. Các tiếng trong tiếng Việt tách rời nhau cả về cách đọc và cách viết, không có hiện tượng luyến giữa các tiếng.§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtII. Đặc điểm loại hình tiếng Việt:1. Tìm hiểu ngữ liệu:Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lí chói qua tim (Tố Hữu - Từ ấy)a. Ngữ liệu 1:-> Tiếng (âm tiết) là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa trong tiếng Việt. Các tiếng trong tiếng Việt tách rời nhau cả về cách đọc và cách viết, không có hiện tượng luyến giữa các tiếng. -> Tiếng có thể là từ đơn và còn là yếu tố cấu tạo từ ghép, từ láyYêu cầu: Các em hãy bỏ bất cứ một tiếng nào trong hai câu thơ trên, sau đó nhận xét về cấu trúc ngữ pháp và ý nghĩa của câu?=> Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp, là đơn vị nhỏ nhất dùng để tạo câu.§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtII. Đặc điểm loại hình tiếng Việt:1. Tìm hiểu ngữ liệu:a. Ngữ liệu 1:b. Ngữ liệu 2:- TIẾNG VIỆT:“Anh ấy đã cho tôi một cuốn sách.(1) Tôi cũng cho anh ấy hai cuốn sách.(2)”- TIẾNG ANH:“He gave me a book.(1) I gave him two books too.(2)”Nhận xét các từ in đậm, đỏ- “Anh ấy đã cho tôi một cuốn sách.(1) Tôi cũng cho anh ấy hai cuốn sách.(2)”- “He gave me a book.(1) I gave him two books too.(2)”Tiếng ViệtTiếng AnhNgôn ngữTiêu chíVề vai trò ngữ phápVề hình tháiCó sự thay đổi:Ví dụ: Anh ấy(1) là chủ ngữ. Anh ấy(2) là bổ ngữ.Không có sự biến đổi giữa các từ đỏ, đậmCó sự thay đổi:Ví dụ: He ở câu (1) là chủ ngữ. Ở câu (2) nó đã trở thành him giữ vai trò là bổ ngữ.Có sự thay đổi hình thái các từ đỏ, đậm giữa câu (1) và câu (2):- Thay đổi vai trò ngữ pháp: he -> him, me -> I- Thay đổi từ số ít thành số nhiều: book -> books§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtII. Đặc điểm loại hình tiếng Việt:1. Tìm hiểu ngữ liệu:a. Ngữ liệu 1:b. Ngữ liệu 2:Cho hai câu tiếng Việt và tiếng Anh có nghĩa tương đương nhau:TIẾNG VIỆT:“Anh ấy đã cho tôi một cuốn sách.(1) Tôi cũng cho anh ấy hai cuốn sách.(2)”TIẾNG ANH:“He gave me a book.(1) I gave him two books too.(2)”-> Từ tiếng Việt không có sự biến đổi hình thái. §Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtII. Đặc điểm loại hình tiếng Việt:1. Tìm hiểu ngữ liệu:b. Ngữ liệu 2:a. Ngữ liệu 1:c. Ngữ liệu 3:Cho một câu thường dùng trong giao tiếp:Tôi mời bạn đi chơi.Yêu cầu: Các em hãy đổi trật tự một số từ trong ngữ liệu trên và nhận xét ý nghĩa của những câu vừa được tạo bằng cách đổi trật tự ấy? Bạn mời tôi đi chơi. - Đi chơi tôi mời bạn. - Mời bạn tôi đi chơi. Toâi ñi môøi baïn chôi- Tôi chơi mời bạn đi.- Thay đổi trật tự từ trong câu sẽ làm thay đổi ý nghĩa ngữ pháp. Biện pháp chủ yếu để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau.Yêu cầu: Cho một số hư từ không, sẽ, đã, nhé Hãy thêm một trong những hư từ ấy vào vị trí thích hợp trong ngữ liệu trên, sau đó nhận xét ý nghĩa và cấu trúc ngữ pháp của các câu vừa tạo ra?Tôi mời bạn đi chơi.không sẽđãTôi mời bạn đi chơi nhé?- Thêm hoặc thay đổi hư từ thì ý nghĩa ngữ pháp của câu sẽ thay đổi. Hư từ có vai trò quan trọng trong tiếng Việt§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtII. Đặc điểm loại hình tiếng Việt:1. Tìm hiểu ngữ liệu:2. Kết luận:Yêu cầu: Từ việc phân tích những ngữ liệu và từ những nhận xét ở trên, các em hãy khái quát lại những đặc điểm cơ bản của tiếng Việt.a. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Tiếng có thể là từ, cũng có thể là nhân tố để cấu tạo từ.b. Trong tiếng Việt, từ không biến đổi hình thái.c. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp của tiếng Việt là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.GHI NHỚ:SGKI. Loại hình ngôn ngữ:TiÕng ViÖt thuéc lo¹i h×nh ng«n ng÷ ®¬n lËpTiÕng (©m tiÕt) lµ®¬n vÞ c¬ së ®Ó t¹o tõt¹o c©u.Tõ kh«ng biÕn ®æi h×nh th¸i.ý nghÜa ng÷ ph¸p thÓ hiÖn chñ yÕunhê ph­¬ng thøc trËt tù tõ vµ h­ tõ.§Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖt - TiÕt 1: LÝ thuyÕtBAØI TAÄP Phaùp chaïy, Nhaät haøng, vua Baûo Ñaïi thoaùi vò. Daân ta ñaõ ñaùnh ñoå caùc xieàng xích gaàn 100 naêm nay ñeå xaây döïng neân nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp. Daân ta laïi ñaùnh ñoå cheá ñoä quaân chuû maáy möôi theá kyû qua maø laäp neân cheá ñoä Daân chuû Coäng hoøa. *Yeâu caàu: Xaùc ñònh hö töø trong ñoaïn vaên treân. CAÙC HÖ TÖØ ÑAÕ SÖÛ DUÏNG Phaùp chaïy, Nhaät haøng, vua Baûo Ñaïi thoaùi vò. Daân ta ñaõ ñaùnh ñoå caùc xieàng xích gaàn 100 naêm nay ñeå xaây döïng neân nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp. Daân ta laïi ñaùnh ñoå cheá ñoä quaân chuû maáy möôi theá kyû qua maø laäp neân cheá ñoä Daân chuû Coäng hoøa.

File đính kèm:

  • pptDAC_DIEM_LOAI_HINH_TIENG_VIET.ppt
Bài giảng liên quan