Bài giảng Ngữ văn lớp 8: Ông đồ

Bố cục : 3 phần

Phần 1 : Hai khổ thơ đầu.

 Hình ảnh ông đồ thời đắc địa.

Phần 2 : Hai khổ thơ tiếp.

 Hình ảnh ông đồ thời suy tàn.

Phần 3 : Khổ thơ cuối.

 Hoài niệm của tác giả.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 19/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn lớp 8: Ông đồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ng÷ v¨n 8nhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê Giáo viên thực hiện : Phan Thị Thùy Trang- Vò §×nh Liªn (1913-1996) sèng chñ yÕu ë Hµ Néi, lµ 1 trong nh÷ng nhµ th¬ líp ®Çu tiªn cña phong trµo th¬ míi.- Th¬ «ng mang nÆng lßng th­¬ng ng­êi vµ niÒm hoµi cæ.- §©y lµ bµi th¬ tiªu biÓu nhÊt, ®­a Vò §×nh Liªn vµo vÞ trÝ xøng ®¸ng trong phong trµo Th¬ míi.Mçi n¨m hoa ®µo në	 L¹i thÊy «ng ®å giµ	 Bµy mùc tµu giÊy ®á	 Bªn phè ®«ng ng­êi qua Bao nhiªu ng­êi thuª viÕtTÊm t¾c ngîi khen tµi“Hoa tay th¶o nh÷ng nÐtNh­ ph­îng móa rång bay” ¤ng ®å vÉn ngåi ®Êy Qua ®­êng kh«ng ai hay, L¸ vµng r¬i trªn giÊy Ngoµi trêi m­a bôi bay. N¨m nay ®µo l¹i në Kh«ng thÊy «ng ®å x­a. Nh÷ng ng­êi mu«n n¨m cò Hån ë ®©u b©y giê ? ( Vũ Đình Liên )Nh­ng mçi n¨m mçi v¾ng Ng­êi thuª viÕt nay ®©u? GiÊy ®á buån kh«ng th¾m; Mùc ®äng trong nghiªn sÇu ÔNG ĐỒ Bố cục : 3 phần Phần 1 : Hai khổ thơ đầu. Hình ảnh ông đồ thời đắc địa.Phần 2 : Hai khổ thơ tiếp. Hình ảnh ông đồ thời suy tàn.Phần 3 : Khổ thơ cuối. Hoài niệm của tác giả.Mçi n¨m hoa ®µo në	 L¹i thÊy «ng ®å giµ	 Bµy mùc tµu giÊy ®á	 Bªn phè ®«ng ng­êi qua Bao nhiªu ng­êi thuª viÕtTÊm t¾c ngîi khen tµi“Hoa tay th¶o nh÷ng nÐtNh­ ph­îng móa rång bay”MỘT NÉT VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI VIỆT NAMC©y nªu, Trµng ph¸o b¸nh ch­ng xanh.ThÞt mì, d­a hµnh, c©u ®èi ®á.THỜI KỲ HƯNG THỊNH CỦA ÔNG ĐỒNh­ng mçi n¨m mçi v¾ng Ng­êi thuª viÕt nay ®©u? GiÊy ®á buån kh«ng th¾m; Mùc ®äng trong nghiªn sÇu¤ng ®å vÉn ngåi ®ÊyQua ®­êng kh«ng ai hay,L¸ vµng r¬i trªn giÊy Ngoµi trêi m­a bôi bay. N¨m nay ®µo l¹i në Kh«ng thÊy «ng ®å x­a. Nh÷ng ng­êi mu«n n¨m cò Hån ë ®©u b©y giê ? Bµi tËp cñng cèEndHai nguån c¶m høng th¬ næi bËt ë Vò §×nh Liªn lµ g× ?Lßng th­¬ng ng­êi vµ t×nh yªu thiªn nhiªn.AT×nh yªu cuéc sèng vµ tuæi trÎ01T×nh yªu ®Êt n­íc vµ nçi sÇu nh©n thÕBCLßng th­¬ng ng­êi vµ niÒm hoµi cæDQuay l¹i§­îc mäi ng­êi träng väng, t«n kÝnh v× tµi viÕt ch÷ ®Ñp.H×nh ¶nh «ng ®å ë hai khæ th¬ ®Çu hiÖn ra nh­ thÕ nµo?§­îc mäi ng­êi yªu quý v× ®øc ®é.A02BÞ mäi ng­êi quªn l·ng theo thêi gian.BCDC¶ A, B, C ®Òu saiQuay l¹iý nµo nãi ®óng nhÊt vÒ h×nh ¶nh «ng ®å ë khæ 3 vµ 4 ?¤ng ®å trë nªn c« ®¬n, l¹c lâng gi÷a con phè ®«ng ng­êi qua l¹i.A03¤ng ®å vÉn ®ang cè b¸m lÊy sù sèng, lÊy cuéc ®êi.BCDKh«ng cßn ai thuª «ng viÕt.C¶ ba ý trªn.Quay l¹iN¨m nay ®µo l¹i në – Kh«ng thÊy «ng ®å x­aNh÷ng ng­êi mu«n n¨m cò – Hån ë ®©u b©y giêTheo em dßng th¬ nµo thÓ hiÖn râ nhÊt t×nh c¶nh ®¸ng th­¬ng cña «ng ®å?Nh­ng mçi n¨m mçi v¾ng – Ng­êi thuª viÕt nay ®©uA04¤ng ®å vÉn ngåi ®Êy – Qua ®­êng kh«ng ai hayBCDQuay l¹iý A vµ BTiÕc nuèi vÒ sù tµn phai cña mét nÐt ®Ñp v¨n hãa truyÒn thèng.Dßng nµo nãi ®óng nhÊt t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ?C¶m th­¬ng vµ ngËm ngïi tr­íc c¶nh cò ng­êi x­a.A05Quay l¹i¢n hËn v× ®· thê ¬ víi t×nh c¶nh ®¸ng th­¬ng cña «ng ®å.BCDKÕt cÊu bµi th¬ gi¶n dÞ mµ chÆt chÏ, c¶nh t­îng t­¬ng ph¶n, ®Çu cuèi t­¬ng øng.§Æc s¾c nghÖ thuËt ®· lµm nªn thµnh c«ng cña bµi th¬ lµ g×?ThÓ th¬ ngò ng«n phï hîp víi viÖc diÔn t¶ t©m t­, c¶m xóc.A06Ng«n ng÷ th¬ b×nh dÞ, hµm sóc, ý t¹i ng«n ngo¹i.BCDC¶ ba yÕu tè trªnQuay l¹iXin ch©n thµnh c¶m ¬n

File đính kèm:

  • pptONG DO.ppt