Bài giảng Tiết 10 - Bài 8: Khoan dung (tiết 1)

Tình huống:

 Trong giờ tập thể dục giữa giờ, bạn Thái rủ em ở lại lấy trộm máy tính của bạn Hậu mới mua

- Em sẽ làm gì?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: mercy | Ngày: 18/08/2015 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 10 - Bài 8: Khoan dung (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT DẠY MOÂN: GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7.Giaùo vieân thöïc hieän: Đàm Thị Mỹ Huyền. Naêm hoïc: 2008– 2009.Ñaùnh keû chaïy ñi, khoâng ai ñaùnh ngöôøi chaïy laïi.	Tieát 10; Baøi 8: KHOAN DUNGTình huống: Trong giờ tập thể dục giữa giờ, bạn Thái rủ em ở lại lấy trộm máy tính của bạn Hậu mới mua- Em sẽ làm gì?THAÛO LUAÄN THEO NHOÙMNhoùm 1: Vì sao caàn phaûi bieát laéng nghe yù kieán cuûa ngöôøi khaùc? Nhoùm 2: Khi baïn coù khuyeát ñieåm ta neân xöû söï nhö theá naøo? Nhoùm 3: Phaûi laøm gì khi coù söï hieåu laàm, baát hoøa hoaëc xung ñoät trong taäp theå? Nhoùm 4: Laøm theá naøo ñeå coù theå hôïp taùc nhieàu hôn vôùi caùc baïn trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï ôû lôùp, tröôøng? Câu 1: Vì có như vậy mới không hiểu lầm, không gây sự bất hòa, không đối xử nghiệt ngã với nhau. Tin tưởng và thông cảm với nhau, sống chân thành, cởi mở hơn → Đây chính là bước đầu tiến tới lòng khoan dungCâu 2:Tìm nguyên nhân, giải thích, thuyết phục, góp ý với bạnTha thứ thông cảm với bạnKhông định kiếnCâu 3: Nhẹ nhàng tìm hiểu rõ sự việc và bình tĩnh giải quyết sự việc. Luôn chân thành, cởi mở, hòa đồng với mọi người. Tránh thái độ cộc cằn, thô lỗ Câu 4: Tin vào bạn, chân thành, cởi mở với bạn, lắng nghe ý kiến, chấp nhận ý kiến đúng, góp ý chân thành, không ghen ghét, định kiến. Đoàn kết thân ái với bạnEm ñoàng yù vôùi nhöõng yù kieán naøo sau ñaây? 	Neân tha thöù cho loãi nhoû cuûa baïn. 	Neân boû qua moïi loãi laàm cuûa ngöôøi baïn 	thaân cuûa mình. 	Khoâng neân chaáp nhaän taát caû moïi yù 	kieán, quan ñieåm cuûa ngöôøi khaùc.	Sau khi chieán thaéng quaân Minh, Leâ Lôïi ñaõ ra leänh tha cho 10 vaïn quaân ñòch ñöôïc an toaøn trôû veà vôùi queâ höông xöù sôû, laïi coøn cung caáp cho thuyeàn, ngöïa, löông thöïc vaø söûa sang ñöôøng saù ñeå cho chuùng ruùt veà nöôùc. Quaân Minh heát söùc caûm ñoäng, keùo ñeán dinh Boà Ñeà ñeå laïy taï nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cuûa nghóa quaân Lam SônTheo em, vieäc laøm cuûa Leâ Lôïi coù yù nghóa gì?Ca dao, tuïc ngöõ noùi veà chuû ñeà khoan dung:Moät ñieàu nhòn chín ñieàu laønh.*Nhöõng ngöôøi ñöùc haïnh thuaän hoøaÑi ñaâu cuõng ñöôïc ngöôøi ta toân suøng.	Nhöõng haønh vi naøo sau ñaây theå hieän loøng khoan dung?a. 	Boû qua loãi nhoû cho baïn.b. 	Tìm caùch che giaáu khuyeát ñieåm cuûa baïn.c. 	Nhöôøng nhòn baïn beø vaø em nhoû.d. 	Maéng nhieác ngöôøi khaùc naëng lôøi khi khoâng vöøa yù.e. 	OÂn toàn thuyeát phuïc, goùp yù giuùp baïn söûa chöõa 	khuyeát 	ñieåm.f.	Hay cheâ bai ngöôøi khaùc.g. 	Chaêm chuù laéng nghe ñeå hieåu moïi ngöôøi.h. 	Hay traû ñuõa ngöôøi khaùc.i. 	Ñoå loãi cho ngöôøi khaùc.TÌNH HUOÁNG: “Haèng vaø Lan ngoài caïnh nhau trong lôùp. Moät laàn, Haèng voâ yù laøm daây möïc ra vôû cuûa Lan. Lan noåi caùu, maéng Haèng vaø coá yù vaåy möïc vaøo aùo Haèng.”“Ngöôøi baïn toát nhaát cuûa toâi chính laø ngöôøi bieát tha thöù vaø chæ baûo cho toâi bieát loãi laàm” T.GREGORIOLôøi hay yù ñeïpKÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ. MAÏNH KHOEÛ, ÑAÏT NHIEÀU THAØNH QUAÛ TOÁT TRONG SÖÏ NGHIEÄP GIAÙO DUÏC. CHUÙC CAÙC EM HOÏC SINH CHAÊM, NGOAN, VUI, KHOEÛ, HOÏC TAÄP TOÁT.

File đính kèm:

  • pptkhoan dung 7.ppt
Bài giảng liên quan