Bài giảng Vật lí 9 - Tiết 52, Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

- Vật kính ( là một thấu kính hội tụ)

-Buồng tối

Ngoài ra, một số máy ảnh còn có chỗ đặt phim

 

ppt20 trang | Chia sẻ: nbgiang88 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí 9 - Tiết 52, Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ HAIVAÄT LYÙ 9GV : TRAÀN THÒ NHÖÏTKiểm tra bàiCÂU 1:Neâu ñaëc ñieåm aûnh taïo bôûi thaáu kính phaân kì ?Trả lời:Vaät saùng ñaët ôû moïi vò trí tröôùc thaáu kính phaân kì luoân cho aûnh aûo, nhoû hôn vaät vaø luoân naèm trong khoaûng tieâu cöï cuûa thaáu kính.Kieåm tra baøiCaâu 2Haõy veõ aûnh cuûa AB qua thaáu kính hoäi tuï ( nhö hình veõ )A’F’B’OBFA Nhu caàu cuoäc soáng muoán ghi laïi hình aûnh cuûa vaät thì ta phaûi duøng duïng cuï gì?MOÄT SOÁ LOAÏI MAÙY AÛNHMOÄT SOÁ LOAÏI MAÙY AÛNHVaäy maùy aûnh coù caáu taïo vaø aûnh treân phim nhö theá naøo ? Thứ ngày  tháng  năm 2011 Tiết 52 - Bài 47SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNHNội dungI/ Cấu tạo của máy ảnh :- Vật kính.-Buồng tối.Ngoài ra, một số máy ảnh còn có chỗ đặt phim. Quan saùt caáu taïo maùy aûnh PhimBuoàng toáiVaät kính Nêu cấu tạo của máy ảnh ViÖc sö dông vi m¹ch trong c¸c m¸y ¶nh ®· cho ra ®êi mét lo¹i m¸y ¶nh rÊt hiÖn ®¹i lµ m¸y ¶nh kü thuËt sè. Nh­ng dï m¸y ¶nh cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc mét bé phËn quang häc rÊt quan träng ®ã lµ vËt kÝnhThứ  ngày  tháng năm 2011 Tiết 52 - Bài 47SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNHNội dungI/ Cấu tạo của máy ảnh :- Vật kính ( là một thấu kính hội tụ)-Buồng tốiNgoài ra, một số máy ảnh còn có chỗ đặt phimII/ Ảnh của một vật trên phim :1. Trả lời các câu hỏi : Ñaët moät vaät tröôùc maùy aûnh sao cho aûnh cuûa vaät hieän roõ treân taám kính môø (ñoùng vai troø cuûa phim)C1: AÛnh treân taám kính môø (ñoùng vai troø cuûa phim) laø aûnh thaät hay aûnh aûo, cuøng chieàu hay ngöôïc chieàu vôùi vaät? Lôùn hay nhoû hôn vaät ?C1 : -AÛnh thaät - ngöôïc chieàu - nhoû hôn vaät .C2: Hieän töôïng naøo em quan saùt ñöôïc chöùng toû vaät kính cuûa maùy aûnh laø moät thaáu kính hoäi tuï ?C2 :Ta thu ñöôïc aûnh cuûa vaät treân phim (aûnh thaät). Chöùng toû vaät kính phaûi laø TKHT.2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh :Nhận xét: Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật. Vật kính là thấu kính hội tụ.A’F’B’2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh:C3: Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của vật kính. Trong hình này AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ.PQOAB200 cm5 cmHình 47.4 Cách vẽ :+Từ B vẽ tia tới đến quang tâm, tia ló truyền thẳng cắt phim PQ tại B’ là ảnh của B .+ Từ B vẽ tia tới BI // trục chính cho tia ló IB’. Tia ló cắt trục chính tại tiêu điểm F .+ Từ B’ hạ đường vuông góc với trục chính tại A’, nối A’B’ta được ảnh của AB tạo bởi vật kính .I A’B’O ABO (g-g) =>C4: Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật và để khẳng định những nhận xét của em trong C1.2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnhA’B’ABOA’OA140Gỉai:Xét hai tam giác vuông A’B’O và ABO BOA = B’OA’ (đđ) =>A’F’B’PQOAB5 cm=>A’B’140AB200 cmHình 47.45200Có :Từ nhận xét của C1 và C4 em rút ra kết luận gì về ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh ?Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.Thứ  ngày tháng  năm 2011 Tiết 52 - Bài 47SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNHNội dungI/ Cấu tạo của máy ảnh :- Vật kính-Buồng tốiNgoài ra, một số máy ảnh còn có chỗ đặt phimII/ Ảnh của một vật trên phim :1. Trả lời các câu hỏi :2.Vẽ ảnh của một vật trước máy ảnh 3. Kết luận : Ảnh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vậtIII/ Vận dụng :Nhận xét: Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật. Vật kính là thấu kính hội tụ.Vật kínhC?B?A?Buồng tốiChỗ đặt phim III/ Vận dụng:C5. Tìm hiểu máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim A’B’O ABO(g-g) => C6: Một người cao 1,6m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi người ấy trên phim cao bao nhiêu xentimet?III.Vận dụng :A’F’B’PQOAB1,6 m?BOA = B’OA’ (đđ) Ảnh A’B’của người đó trên phim có chiều cao là:=>3m6cmTrả lời:Xét hai tam giác vuông A’B’O và ABOCó:Thứ  ngày  tháng  năm 2011 Tiết 52 - Bài 47SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNHNội dungI/ Cấu tạo của máy ảnh :- Vật kính-Buồng tốiNgoài ra, một số máy ảnh còn có chỗ đặt phimII/ Ảnh của một vật trên phim :1. Trả lời các câu hỏi :* Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.* Ả nh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật2.Vẽ ảnh của một vật trước máy ảnh 3. Kết luận : Ảnh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vậtIII/ Vận dụng :*** Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.GHI NHÔÙ*** Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.***Ả nh trên phim là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật. + Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù , caùch veõ aûnh treân phim trong maùy aûnh + Ñoïc phaàn coù theå em chöa bieát . + Laøm BT trong saùch BT + Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh trang 125 SGK.COÂNG VIEÄC VEÀ NHAØBÀI TẬP TẠI LỚPBµi tËp 1:¶nh trªn phim lµ ¶nh cã tÝnh chÊt g×?A. Nhá h¬n vËt, lµ ¶nh ¶o, ng­îc chiÒu víi vËt. B. Nhá h¬n vËt, lµ ¶nh thËt, cïng chiÒu víi vËt. C. Nhá h¬n vËt, lµ ¶nh thËt, ng­îc chiÒu víi vËt. D. Lín h¬n vËt, lµ ¶nh thËt, ng­îc chiÒu víi vËt .1) Neáu laáy thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 30cm laøm vaät kính cuûa maùy aûnh thì2) Neáu buoàng toái cuûa maùy aûnh khoâng ñoùng kín thì3) Neáu maùy aûnh khoâng ñöôïc laép phim thì4) Neáu laáy thaáu kính phaân kyø laøm vaät kính maùy aûnh thìA. khoâng taïo ñöôïc aûnh thaät treân phim.B. khoâng ghi laïi ñöôïc hình aûnh muoán chuïp.C. maùy aûnh seõ raát coàng keành.D. phim seõ bò loä saùng vaø hoûngBÀI TẬP TẠI LỚPBài tập 2 : Hãy ghép mỗi phần 1) ; 2); 3); 4) với mỗi phần A.; B.; C.; D. để thành một câu có nội dung đúng.Bµi häc kÕt thóc 

File đính kèm:

  • pptBai 53Su tao anh trenphim trong may anh.ppt