Câu lạc bộ học sinh khá giỏi THCS

Có 3 vật làm bằng ba chất đồng , nhôm , kẽm có thể tích bằng

Nhau nhúng chìm trong nước . Hỏi lực đẩy Ac Si mét lên vật nào lớn hơn ?

 

ppt51 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu lạc bộ học sinh khá giỏi THCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
rong cáctừ sautừ nàolà tính từ?A. Chăm chỉB. Cắt xénC. Dạy dỗD. Dìu dắtA. Chăm chỉ6s9s12s24s27s21s18s15s30sB¾t §µuLĨNH VỰC HOÁ HỌCChiÒu 30 tÕt An sang nhµ B×nh ch¬i thÊy B×nh ®ang ngåi tr«ng nåi b¸nh ch­ng An hái B×nh: “Nhµ b¹n ®un than µ? Than gÇy hay than bÐo? ” B×nh tr¶ lêi: “than gÇy!”An nãi: “Nhµ tí còng luéc b¸nh nh­ng ®un b»ng cñi nghiÕn nhanh h¬n nhµ b¹n nhiÒu! ” . B¹n Êy nãi ®óng hay sai ? V× sao? Vµ nhµ b¹n nµo luéc b¸nh nhanh h¬n?§¸p ¸n: V× than gÇy chøa h¬n 90% lµ C nªn n¨ng xuÊt to¶ nhiÖt cã thÓ ®¹t tíi 5000kJ/kg cßn gç chØ ®¹t 2000kJ/kg.6s9s12s24s27s21s18s15s30sB¾t §Çu3sLĨNH VỰC VĂN HỌC? Trong những nhân vật sau:Nhân vật nào là danh nhân văn hoá thế giới?A. Nguyễn TrãiB. Nguyễn DuC. Hồ Chí MinhĐáp án: Cả ba nhân vật6s9s12s24s27s21s18s15s30sB¾t §Çu3sTrò chơi âm nhạcLĨNH VỰC ÂM NHẠC LĨNH VỰC ÂM NHẠC 1234TiÕng ve gäi hÌEMVẪYCHÀOTIẾNGVE6s9s12s24s27s21s18s15s30sB¾t §Çu53s	Phần thi viết Cã các câu hỏi thuộc các lĩnh vực (Toán học, Ngữ văn, VËt lÝ, Lịch sử, Anh văn, Địa lí, Sinh học) Mçi ®éi sẽ lùa chän 1 gãi gåm 4 câu hỏi. Sau 3 phót suy nghÜ cho mçi c©u đội ®ã sẽ đưa ra đáp án. Nếu đáp án đúng được 10 điểm sai không được điểm. Nếu đội thứ nhất trả lời sai hai đội còn lại có quyền bấm chuông để giành quyền trả lời , nếu đội thứ hai trả lời đúng th× ®­îc 5 điểmth× đạtGãi iLĨNH VỰC SINH HỌCPhân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào? Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ở hai cấp độ này?	 Đáp án:Trao ®æi chÊt ë cÊp ®é c¬ thÓ lµ sù trao đổi vËt chÊt gi÷a hÖ tiªu ho¸, h« hÊp, bµi tiÕt víi m«i tr­êng ngoµi. C¬ thÓ lÊy thøc ¨n , n­íc muối kho¸ng, O2 tõ m«i tr­êng, th¶i ra CO2 vµ chÊt th¶i.Trao ®æi chÊt ë cÊp ®é tÕ bµo lµ sù trao ®æi vËt chÊt gi÷a tÕ bµo vµ m«i tr­êng trong.M¸u cung cÊp cho tÕ bµo chÊt dinh d­ìng vµ O2, tÕ bµo th¶i vµo m¸u khÝ CO2 vµ s¶n phÈm bµi tiÕt.Mèi quan hÖ :Ho¹t ®ộng trao ®æi chÊt ë hai cÊp ®é gắn bã mËt thiÕt víi nhau kh«ng thÓ t¸ch rêi.30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuLĨNH VỰC HOÁ HỌCHai em häc sinh líp 8 nãi chuyÖn víi nhau :Theo tí th× ph¶n øng lµm g× ph¶i c©n b»ng? Tí lÊy vÝ dô cho b¹n xem nh¸:VÝ dô cho mét th×a ®­êng vµo cèc n­íc khuÊy ®Òu cho tan hÕt th× tæng khèi l­îng cña chóng cã thay ®æi ®©u!ThÕ th× t¹i sao ph¶n øng ho¸ häc l¹i ph¶i c©n b»ng? B¹n kia ngÉm nghÜ...? Kh«ng biÕt b¹n m×nh nãi ®óng hay sai? §óng ë chç nµo? Sai ë chç nµo?30s60s150s120s90s180sB¾t §Çu §¸p ¸n : - B¹n nãi ®óng ë chç: NÕu hoµ ®­êng ë víi n­íc th× tæng khèi l­îng lµ kh«ng ®æi. - Sai ë chç: Hoµ ®­êng víi n­íc kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng ho¸ häc ®Çy ®ñ mµ chØ lµ hçn hîp n­íc ®­êng mµ th«i.LĨNH VỰC TOÁN HỌCMét ng­¬× lµm ®ßi tr¶ c«ng mçi ngµy b»ng vµng, ng­êi chñ cã mét thái vµng t­¬ng øng víi 7 ngµy c«ng lao ®éng cña anh ta, lµm thÕ nµo ®Ó chia cho anh ta trong 7 ngµy, mçi ngµy t­¬ng øng mét phÇn vµng mang vÒ.ChØ ®­îc chÆt thái vµng 2 lÇn.§¸p ¸n: - Ngµy 1 chÆt cho anh ta 1/7- Ngµy 2 chÆt cho anh ta 2/7 vµ lÊy l¹i 1 phÇn h«m tr­íc tr¶ cho anh ta.- Ngµy 3: Tr¶ cho anh ta 1 phÇn h«m tr­íc lÊy l¹i.- Ngµy 4: Tr¶ cho anh ta 4/7 cßn l¹i vµ lÊy 3 phÇn ®· tr¶.- Ngµy 5 :Tr¶ tiÕp mét phÇn lÎ- Ngµy 6 :Tr¶ 2 phÇn lÊy l¹i 1 phÇn- Ngµy 7: Tr¶ 1 phÇn cßn l¹i30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuNgµy 1Ngµy 2Ngµy 3Ngµy 4Ngµy 5Ngµy 6Ngµy 7Ngµy 1 chÆt cho anh ta 1/7Ngµy 2 chÆt cho anh ta 2/7 vµ lÊy l¹i 1 phÇn h«m tr­íc tr¶ cho anh ta.Ngµy 3: Tr¶ cho anh ta 1 phÇn h«m tr­íc lÊy l¹i.Ngµy 4: Tr¶ cho anh ta 4/7 cßn l¹i vµ lÊy 3 phÇn ®· tr¶.Ngµy 5 :Tr¶ tiÕp mét phÇn lÎ.Ngµy 6 :Tr¶ 2 phÇn lÊy l¹i 1 phÇn.Ngµy 7: Tr¶ 1 phÇn cßn l¹i.LĨNH VỰC GDCDTõ khi thµnh lËp n­íc (9/1945) ®Õn nay, Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh mÊy b¶n HiÕn ph¸p? Vµo n¨m nµo ?§¸p ¸n: 4 b¶n HiÕn ph¸pHiÕn ph¸p n¨m 1946HiÕn ph¸p n¨m 1959HiÕn ph¸p n¨m 1980HiÕn ph¸p n¨m 199230s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuGãi iiLĨNH VỰC SINH HỌCT¹i sao trong c«ng t¸c ®iÒu tra ph¸ ¸n hiÖn nay ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p so s¸nh v©n tay ®Ó t×m ra thñ ph¹m ?Đáp án:	 - V× lßng bµn tay cã nhiÒu chØ tay vµ v©n tay. C¸c chØ tay vµ v©n tay tån t¹i suèt ®êi kh«ng thay ®æi vµ ®Æc tr­ng víi tõng ng­êi.	- Do vËy dïng ph­¬ng ph¸p so s¸nh v©n tay sÏ t×m ra téi ph¹m.	30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuLĨNH VỰC VĂN HỌCBæ sung th«ng tin vµo nh÷ng cét ®Ó trèng cho hoµn chØnh b¶ng sau: TTBµi th¬N¨m s¸ng t¸c1C¶nh khuya2Ng¾m tr¨ng3R»m th¸ng giªng4Tøc c¶nh P¸c Pã5§i ®­êng1947194219481941194230s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuLĨNH VỰC GDCD§¸p ¸n:- Nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ ®Òu nãi tíi nh÷ng hµnh vi tham lam, x©m ph¹m vµo tµi s¶n cña ng­êi kh¸c, kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n Lµ c«ng d©n cÇn cã nghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n cña ng­êi kh¸c, kh«ng ®­îc x©m ph¹m tµi s¶n cña ng­êi kh¸cH·y cho biÕt nh÷ng c©u tôc ng÷ vµ ca dao sau nãi vÒ néi dung g×? gi¸o dôc mäi c«ng d©n cÇn cã nghÜavô thùc hiÖn vÒ quyÒn g×?a,	 Chim tham ¨n sa vµo vßng l­íi C¸ tham måi m¾c ph¶i l­ìi c©u.	(Ca dao).b, 	- ¨n mét miÕng, ®iÕng c¶ ®êi 	 - Lßng tham kh«ng ®¸y	(Tôc ng÷)30s60s150s120s90s180sB¾t §Çu * Rewrite the sentenses: a, Tet is a fastival. Tet occurs in January.=> Tet is a fastival  b, I go to visit Nam and Lan . They are my friends .=> I go to visit Nam and Lan ...................................................LĨNH VỰC tiÕng anh30s60s150s120s90s180sB¾t §Çu §¸p ¸n : a, which occur in January b, whom are my friends.Gãi iiiLĨNH VỰC ĐỊA LÍT×m ®äc tªn 8 tØnh ë ven biÓn n­íc ta? (cã ch÷ c¸i B)1, Th¸i b×nh2, Ninh B×nh3, Qu¶ng b×nh4, B×nh §Þnh5, B×nh ThuËn6, Bµ RÞa- Vòng Tµu7, BÕn Tre8, B¹c Liªu30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuLĨNH VỰC LỊCH SỬ: ? Các công trình kiến trúc thời cổ đại dưới đây thuộc các quốc gia nào?Vạn lí trường thành( Trung Hoa)Đền thờPác-tê-nông( Hi Lạp )Đấu trường Cô-ri-bê( Italia )30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuLĨNH VỰC VĂN HỌCTrong c¸c tr­êng hîp sau, tr­êng hîp nµo dïng dÊu c©u ®óng, tr­êng hîp nµo dïng dÊu c©u sai? Gi¶i thÝch vµ ch÷a l¹i c¸c lçi ®ã.a. Trinh th× thµo:CËu xem cã thÝch kh«ng? C¶ mét chïm æi mäcs¸t nhau nhÐ!b. Trinh chØ cho t«i xem c¶ mét chïm æi mäc s¸tnhau vµ hái t«i cã thÝch kh«ng?c. T«i bËt c­êi b¶o l·o:- Sao cô lo xa thÕ?d. T«i bËt c­êi b¶o sao l·o Êy lo xa thÕ?§¸p ¸n:C¸c tr­êng hîp dïng dÊu c©u sai:b, d v× ®©y lµ nh÷ng c©u trÇn thuËt, dïng dÊu hái chÊm( ? ) lµ kh«ng phï hîp . Söa l¹i: Thay dÊu hái chÊm(?) b»ng dÊu chÊm(.)30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuLĨNH VỰC TOÁN HỌC Cho 6 ®iÓm trong ®ã kh«ng cã 3 ®iÓm nµo th¼ng hµng .Cø 2 ®iÓm cho ta mét ®­êng th¼ng . Hái cã thÓ vÏ ®­îc bao nhiªu ®­êng th¼ng víi 6 ®iÓm ®ã. Còng hái nh­ vËy víi n (n>1)®­êng th¼ng? Đáp án:*15 ®­êngth¼ng.*n(n-1):2 ®­êngth¼ng.30s60s150s120s90s180sB¾t §ÇuPHẦN THI dµnh cho kh¸n gi¶Giải ô chữ	Ở phần thi này CLB chúng ta sẽ tham gia giải ô chữ. Mçi kh¸n gi¶ ®Òu cã quyÒn chän 1 « chữ bÊt ki, theo gîi ý cña ban tæ chøc nÕu kh¸n gi¶ ®ã tr¶ lêi ®óng sÏ nhËn ®­îc 1 phÇn quµ tõ CLB . NÕu tr¶ lêi sai kh¸n gi¶ kh¸c ®­¬c gi¬ tay xin ®­îc quyÒn tr¶ lêi. Trong thỜì gian chơi các cá nhân có thể giơ tay trả lời từ hàng dọc bất kì lúc nào.?1?2?3?4?56??7?8123456781- GỒM 12 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ TÁC GiẢ CỦA “HỊCH TƯỚNG SĨ”2- GỒM 7 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ TÍNH TỪ THỂ HiỆN THÁI ĐỘ HỌC TẬP3- GỒM 9 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ TÊN NỮ ĐỘI VIÊN QUÊ TỈNH HÀ SƠN BÌNH CŨ ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG TẠI ĐẠI HỘI LIÊN HOAN ANH HÙNG CSTĐ TOÀN QuỐC 1/19674- GỒM 6 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ ĐỘNG TỪ NÓI VỀ SỰ CHUYỂN TRẠNG THÁI TỪ CHẤT LỎNG SANG CHẤT KHÍ5- GỒM11 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ ĐỊA DANH DiỄN RA CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC TA VỚI ĐẾ QuỐC PHÁP6- GỒM 6 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ MỘT NỘI DUNG CỦA MÔN ĐiỀN KINH HỌC Ở THCS7- GỒM 10 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ TÁC GiẢ CỦA “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO”8- GỒM 10 CHỮ CÁI: ĐÂY LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA ViỆT NAM6s9s12s24s27s21s18s15s30sB¾t §ÇuTRƯỜNG THCS TRUNG HỘI kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n m¹nh khoÎhÑn gÆp l¹iPHẦN THI DÀNH CHO KHÁN GIẢLĨNH VỰC LỊCH SỬ: ?. Bác Hồ sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước đã trở về lãnh đạo phong trào cách mạngViệt Nam. Hãy cho biết Bác trở về nước vào năm nào? Đáp án:Năm 1941?. Bác Hồ sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước đã trở về lãnh đạo phong trào cách mạngViệt Nam. Hãy cho biết Bác trở về nước vào năm nào? LĨNH VỰC LỊCH SỬ: ?.Sự kiện lịch sử nào( trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc) xảy ra Dưới thời Vua Hùng Vươngthứ 16Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân?.Sự kiện lịch sử nào( trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc) xảy ra Dưới thời Vua Hùng Vươngthứ 16?.Sự kiện lịch sử nào( trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc) xảy ra Dưới thời Vua Hùng Vươngthứ 16LĨNH VỰC VĂN HỌCTrong c¸c tr­êng hîp sau, tr­êng hîp nµo dïng dÊu c©u ®óng, tr­êng hîp nµo dïng dÊu c©u sai? Gi¶i thÝch vµ ch÷a l¹i c¸c lçi ®ã.a. Trinh th× thµo:CËu xem cã thÝch kh«ng? C¶ mét chïm æi mäcs¸t nhau nhÐ!b. Trinh chØ cho t«i xem c¶ mét chïm æi mäc s¸tnhau vµ hái t«i cã thÝch kh«ng?c. T«i bËt c­êi b¶o l·o:- Sao cô lo xa thÕ?d. T«i bËt c­êi b¶o sao l·o Êy lo xa thÕ?§¸p ¸n:C¸c tr­êng hîp dïng dÊu c©u sai:b, d v× ®©y lµ nh÷ng c©u trÇn thuËt, dïng dÊu hái chÊm( ? ) lµ kh«ng phï hîp .Söa l¹i: Thay dÊu hái chÊm(?) b»ng dÊu chÊm(.)LĨNH VỰC tiÕng anhwhat is the festival ? 1st clue : This is the biggest festival in Western Countries 2ndclue:People often decorate a tree and exchange best wishes by giving card to each other. 3rdclue: It,s on december 25§¸p ¸n: It,s the Christmas festivalLĨNH VỰC TOÁN HỌC T×m 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp cã tæng b»ng tÝch?§¸p ¸n: 1; 2; 3.§¸p ¸n: - Ngµy 1 chÆt cho anh ta 1/7- Ngµy 2 chÆt cho anh ta 2/7 vµ lÊy l¹i 1 phÇn h«m tr­íc tr¶ cho anh ta.- Ngµy 3: Tr¶ cho anh ta 1 phÇn h«m tr­íc lÊy l¹i.- Ngµy 4: Tr¶ cho anh ta 4/7 cßn l¹i vµ lÊy 3 phÇn ®· tr¶.- Ngµy 5 :Tr¶ tiÕp mét phÇn lÎ- Ngµy 6 :Tr¶ 2 phÇn lÊy l¹i 1 phÇn- Ngµy 7: Tr¶ 1 phÇn cßn l¹iLĨNH VỰC ĐỊA LÍViÖt nam gia nhËp ASEAN n¨m nµo?N¨m 2010 n­íc nµo gi÷ chøc chñ tÞch ASEAN?§¸p ¸n: -N¨m 1995.-N¨m 2010 viÖt nam gi÷ chøc chñ tÞch ASEAN.§¸p ¸n: - Ngµy 1 chÆt cho anh ta 1/7- Ngµy 2 chÆt cho anh ta 2/7 vµ lÊy l¹i 1 phÇn h«m tr­íc tr¶ cho anh ta.- Ngµy 3: Tr¶ cho anh ta 1 phÇn h«m tr­íc lÊy l¹i.- Ngµy 4: Tr¶ cho anh ta 4/7 cßn l¹i vµ lÊy 3 phÇn ®· tr¶.- Ngµy 5 :Tr¶ tiÕp mét phÇn lÎ- Ngµy 6 :Tr¶ 2 phÇn lÊy l¹i 1 phÇn- Ngµy 7: Tr¶ 1 phÇn cßn l¹iLĨNH VỰC TOÁN HỌC B»ng O§¸p ¸n:TÝch 10 sè tù nhiªn®Çu tiªn b»ng mÊy?

File đính kèm:

  • pptCau lac bo HSKG thang 04 nam 2010.ppt
Bài giảng liên quan