Đề kiểm tra học kì II môn: Ngữ văn 9

Câu 1. (2 điểm)

a. Chép lại đầy đủ 4 dòng thơ cuối bài: “Viếng Lăng Bác” - Viễn Phương và nêu suy nghĩ của mình về ước nguyện của nhà thơ?

b. Nhà thơ Thanh Hải đặt tên cho bài thơ của mình là Mùa xuân nho nhỏ. Nhan đề đó gợi cho em suy nghĩ gì?

Câu 2. (3 điểm)

a. Mỗi từ ngữ in đậm trong đoạn trích dưới đây thể hiện phép liên kết câu nào?

ở rừng mùa này thường như thế. Mưa. Nhưng mưa đá. Lúc đầu tôi không biết. Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn. Gió. Và tôi thấy đau, ướt ở má.

 (Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi - Ngữ văn 9, tập 2)

b. Phân biệt sự khác nhau giữa tường minh và hàm ý.

c. Từ “nhỏ bé” trong câu thơ sau mang hàm ý gì?

“Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”. (Y Phương - Nói Với con)

 

doc5 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn: Ngữ văn 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phßng GD $ §tcÈm giµng
 §Ò kiÓm tra häc k× II, N¨m häc 2012 - 2013
M«n Ng÷ v¨n - Líp 9
Thêi gian lµm bµi : 90 phót
C©u 1. (2 ®iÓm) 
a. Chép lại đầy đủ 4 dòng thơ cuối bài: “Viếng Lăng Bác” - Viễn Phương và nêu suy nghĩ của mình về ước nguyện của nhà thơ?
b. Nhµ th¬ Thanh H¶i ®Æt tªn cho bµi th¬ cña m×nh lµ Mïa xu©n nho nhá. Nhan ®Ò ®ã gîi cho em suy nghÜ g×?
C©u 2. (3 ®iÓm)
a. Mçi tõ ng÷ in ®Ëm trong ®o¹n trÝch d­íi ®©y thÓ hiÖn phÐp liªn kÕt c©u nµo?
ë rõng mïa nµy th­êng nh­ thÕ. M­a. Nh­ng m­a ®¸. Lóc ®Çu t«i kh«ng biÕt. Nh­ng råi cã tiÕng lanh canh gâ trªn nãc hang. Cã c¸i g× v« cïng s¾c xÐ kh«ng khÝ ra tõng m¶nh vôn. Giã. Vµ t«i thÊy ®au, ­ít ë m¸. 
 (Lª Minh Khuª, Nh÷ng ng«i sao xa x«i - Ng÷ v¨n 9, tËp 2)
b. Phân biệt sự khác nhau giữa tường minh và hàm ý.
c. Từ “nhỏ bé” trong câu thơ sau mang hàm ý gì?
“Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”. (Y Phương - Nói Với con)
C©u 3: (5 ®iÓm)
 Vẻ đẹp trong lối sống, tâm hồn của nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long và nhân vật Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” của Lª Minh Khuê.
---------------HÕt------------------
Phßng GD $ §tcÈm giµng
 Tr­êng THCS t©n tr­êng
®¸p ¸n §Ò kiÓm tra häc k× II
N¨m häc : 2012 - 2013
M«n Ng÷ v¨n - Líp 9
Thêi gian lµm bµi : 90 phót
C©u
Néi dung
§iÓm
C©u 1
2,0 ®iÓm
a. * Chép đúng khổ thơ cuối của bài Viếng Lăng Bác. (0,5đ)
 “Mai vÒ miÒn Nam th­¬ng trµo n­íc m¾t
 Muèn lµm con chim hãt quanh l¨ng B¸c
 Muèn lµm ®ãa hoa táa h­¬ng ®©u ®©y
 Muèn lµm c©y tre trung hiÕu chèn nµy”
* Nêu suy nghĩ về ước nguyện của tác giả: (0,5đ)
- Điệp ngữ” muốn làm” được lặp đi lặp lại nhiều lần như một niềm chung thủy, sắt son, một ước nguyện chân thành trước khi rời xa, từ giã giấc ngủ nghìn thu của Người. 
- Muốn làm: Con chim hót, đóa hoa tỏa hương, cây tre trung hiếu. Một ước nguyện gần gũi trong tình cảm, trong ý chí. 
- Niềm xúc động thiêng liêng, thành kính của nhà thơ Viễn Phương từ miền Nam ra thăm lăng Bác.
- Tình cảm thương nhớ, lưu luyến và ước nguyện của nhà thơ cũng chính là tình cảm của biết bao người miền Nam khi ra Hà Nội vào lăng viếng Bác. 
b. Mïa xu©n nho nhá lµ h×nh ¶nh mang ý nghÜa t­îng tr­ng, thÓ hiÖn t©m nguyÖn ch©n thµnh, khiªm nh­êng cña nhµ th¬ víi cuéc ®êi (®­îc hoµ nhËp vµo cuéc sèng, ®­îc d©ng hiÕn cho ®êi nh÷ng g× tinh tuý nhÊt; ®­îc sèng ®Ñp víi tÊt c¶ søc sèng t­¬i trÎ, ®­îc gãp søc nhá bÐ cña m×nh vµo mïa xu©n lín cña ®Êt n­íc, cña cuéc ®êi chung...).
1 ®iÓm
1 ®iÓm
C©u 2
3,0 ®iÓm
a. PhÐp liªn kÕt c©u: PhÐp nèi
Nh­ng, Nh­ng råi, Vµ thuéc phÐp nèi
b. Ph©n biÖt:
- Tường minh: là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ có trong câu.
- Hàm ý: Là phần thông báo không được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ trong câu, phải nhờ suy nghĩ mới nắm bắt được.
c. Từ “nhỏ bé” có hàm ý: 
Người đồng mình còn nghèo khổ, vất vả, mộc mạc nhưng ý chí, niềm tin, tâm hồn và mong ước x©y dựng quê hương đất nước của họ thì vô cùng lớn lao chứ không hề nhỏ bé, tầm thường. Từ đó, người cha muốn con biết tự hào về “người đồng mình” để tự tin mà vững bước trên con đường đời. 
1 ®iÓm
1 ®iÓm
1 ®iÓm
C©u 3
5,0 ®iÓm
I. Yªu cÇu h×nh thøc:
- Bè côc bµi viÕt râ rµng, chÆt chÏ, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ®Æt c©u, ®ñ 3 phÇn : Më bµi - Th©n bµi - KÕt bµi.
- Häc sinh viÕt hoµn chØnh bµi v¨n nghÞ luËn, cã kÕt hîp yÕu tè tù sù, miªu t¶, miªu t¶ néi t©m
II. Yªu cÇu néi dung: 
 Trªn c¬ së hiÓu biÕt vÒ hai t¸c phÈm häc sinh cã thÓ tr×nh bµy theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh­ng cÇn ®¶m b¶o c¸c ý c¬ b¶n sau: 
1. Më bµi: - Giới thiệu sơ lược đề tài viết về những con người sống, cống hiến cho ®Êt nước trong văn học. 
- Nêu tên 2 tác giả và 2 tác phẩm cùng nh÷ng vẻ đẹp của anh thanh niên và Phương Định.
2. Th©n bµi: Vẻ đẹp của 2 nhân vật trong hai tác phẩm:
a. Vẻ đẹp trong cách sống:
* Nhân vật anh thanh niên:
- Hoàn cảnh sống và làm việc: một mình trên núi cao, quanh năm suốt tháng giữa cây cỏ và mây núi Sa Pa. Công việc là đo gió, đo mưa đo năng, tính mây, đo chấn động mặt đất
- Anh làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
- Anh đã vượt qua sự cô đơn vắng vẻ quanh năm suốt tháng trên đỉnh núi cao không một bóng người.
- Sự cởi mở chân thành, quý trọng mọi người, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người.
- Tổ chức sắp xếp cuộc sống của mình một cách ngăn nắp.
* Nhân vật Phương Định:
- Hoàn cảnh sống và chiến đấu: ë trên cao điểm giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn - Công việc nguy hiểm.
- Yêu mến đồng đội, yêu mến và cảm phục tất cả những chiến sĩ mà cô gặp trên tuyến đường Trường Sơn.
- Có những đức tính đáng quý, có tinh thần trách nhiệm với công việc, bình tĩnh, tự tin, dũng cảm
b. Vẻ đẹp tâm hồn:
* Anh thanh niên: 
- ý thức về công việc của mình và lòng yêu nghề. 
- Anh đã có suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc và những đóng góp của mình.
- Cảm thấy cuộc sống không cô ®¬n buồn tẻ. 
- Là người nhân hậu, chân thành, giản dị.
* Cô thanh niên Phương Định:
- Có thời học sinh hồn nhiên vô tư, vào chiến trường vẫn giữ được sự hồn nhiên.
- Là cô gái nhạy cảm, mơ mộng, thích hát, tinh tế, quan tâm và tự hào về vẻ đẹp của mình.
- Kín đáo trong tình cảm và tự trọng về bản thân mình.
c. NhËn xÐt: - Các tác giả miêu tả sinh động, chân thực tâm lí nhân vật làm hiện lên một thế giới tâm hồn phong phú, trong sáng và đẹp cao tượng của nhân vật ngay trong hoàn cảnh chiến đấu đầy hi sinh gian khổ.
- Hai tác phẩm đều khám phá, phát hiện, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam trong lao động và trong chiến đấu.
3. KÕt bµi: 
- Vẻ đẹp của các nhân vật đều mang màu sắc lí tưởng, họ là hình ảnh của con người Việt Nam mang vẻ đẹp của thời kì lịch sử gian khổ hào hùng và lãng mạn của dân tộc.
- Liên hệ với lối sống, tâm hồn của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
III. BiÓu ®iÓm:
- §iÓm 5 : §¶m b¶o ®ñ c¸c yªu cÇu nªu trªn, v¨n viÕt tr«i ch¶y, cã liªn kÕt vµ chuyÓn ý, bè côc râ rµng. Kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶ vµ lçi diÔn ®¹t.
- §iÓm 4 : §¶m b¶o ®ñ c¸c yªu cÇu nªu trªn, cßn m¾c mét sè lçi diÔn ®¹t, lçi chÝnh t¶ nh­ng kh«ng nhiÒu. Cßn lóng tóng trong viÖc sö dông tõ.
- §iÓm 3 : §¶m b¶o c¬ b¶n c¸c yªu cÇu nªu trªn, cßn m¾c lçi diÔn ®¹t, lçi chÝnh t¶.
- §iÓm 1 - 2 : Bµi viÕt ch­a ®¹t c¸c yªu cÇu nªu trªn. Néi dung s¬ sµi, diÔn ®¹t yÕu, m¾c nhiÒu lçi c¬ b¶n.
- §iÓm 0 : L¹c ®Ò, kh«ng ®óng vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p.
(Gi¸o viªn chÊm c¨n cø thang ®iÓm cho ®iÓm lÎ ®Õn 0,25. ¦u tiªn, khuyÕn khÝch nh÷ng bµi viÕt cã tÝnh s¸ng t¹o, giµu c¶m xóc) 
0,5 ®iÓm
4 ®iÓm
0,5 ®iÓm
---------------HÕt------------------

File đính kèm:

  • docDE NGU VAN 9 - KTHK II- 013.doc
Bài giảng liên quan