Giáo án môn Ngữ văn 11 tiết 90: Tiểu sử tóm tắt

Tiểu sử tóm tắt

A. Mục đích yêu cầu.

Giúp học sinh:

- Kiến thức:. Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt.

- Kĩ năng: Biết cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt.

- Thái độ: Có ý thức sưu tầm tài liệu, tra cứu tư liệu và thận trọng khi viết văn bản tiểu sử tóm tắt.

B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC

- Giáo viên: SGK,SGV, Giáo án chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Học sinh: Đọc bài, soạn bài đầy đủ ở nhà.

C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Vở soạn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Ngữ văn 11 tiết 90: Tiểu sử tóm tắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tuần:	Ngày soạn:
Tiết:	Ngày dạy:
TiÓu sö tãm t¾t
A. Môc ®Ých yªu cÇu.
Giúp học sinh:
- Kiến thức:. Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt.
- Kĩ năng: Biết cách viết một văn bản tiểu sử tóm tắt.
- Thái độ: Có ý thức sưu tầm tài liệu, tra cứu tư liệu và thận trọng khi viết văn bản tiểu sử tóm tắt.
B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC
- Giáo viên: SGK,SGV, Giáo án chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Đọc bài, soạn bài đầy đủ ở nhà.
C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Ổn định lớp:
2. KiÓm tra bµi cò: Vë so¹n.
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Yªu cÇu cÇn ®¹t.
Hoạt động 1: 
HS đọc kĩ mục I - SGK, trả lời câu hỏi.
GV chuẩn xác kiến thức.
- Tiểu sử tóm tắt là gì?
- Tiểu sử tóm tắt được viết nhằm mục đích gì?
- HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, chèt ý.
- Bản tiểu sử tóm tắt cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào?
- HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, chèt ý.
Hoạt động 2
Thảo luận nhóm. Đại diện trình bày. GV chuẩn xác kiến thức.
- Nhãm 1: V¨n b¶n gåm mÊy phÇn ? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo ?
- Nhãm 2: C¸c tài liệu được lựa chọn trong tiểu sử tãm tắt của Lương Thế Vinh là những tài liệu như thế nào?
- Nhóm 3: Tác giả đã đánh giá về Lương Thế Vinh như thế nào?
- Qua khảo sát ví dụ, em hãy cho biết
tiểu sử tóm tắt thường gồm có mấy phần?
- HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, chèt ý.
 + Để viết tiểu sử tóm tắt cần làm gì?
- HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, chèt ý.
* Hoạt động 3
HS đọc ghi nhớ.
*Hoạt động 4.
Luyện tập.
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Làm BT 1
Nhóm 2: So sánh Tiểu sử tóm tắt và Điếu văn?
Nhóm 3: So sánh Tiểu sử tóm tắt và Sơ yếu lí lịch?
Nhóm 4: So sánh Tiểu sử tóm tắt và văn bản thuyết minh?
I. Muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieåu söû toùm taét.
1. Muïc ñích :
- Khaùi nieäm : (SGK/ 53)
- Muïc ñích : (SGK/ 53)
2. Yeâu caàu
(SGK/ 53)
II. Caùch vieát tieåu söû toùm taét.
1. Choïn taøi lieäu ñeå vieát tieåu söû toùm taét.
1. Khảo sát ví dụ:
 Văn bản tiểu sử tóm tắt nhà bác học " Lương Thế Vinh" ( SGK-T. 54)
- Bản tiểu sử tóm tắt gồm 4 phần:
 + Nhân thân: họ tên, tự, hiệu,quê quán.
 + Các hoạt động chính: các mốc thời gian: từ nhỏ, chưa đầy 20 tuổi, năm 21 tuổi...
 + Những đóng góp chủ yếu: trong lĩnh vực toán học, văn chương, nghệ thuật,...
 + Đánh giá chung: có tài kinh bang tế thế, tài hoa, danh vọng vượt bậc ( Lê Quý Đôn). 
- Các tài liệu được lựa chọn: cụ thể, chính xác, chân thực, tiêu biểu về thân thế và cuộc đời của Lương Thế Vinh:
 + Ghi rõ họ tên, quê quán, các mốc thời gian.
 + Dẫn chứng cụ thể: Cuốn " Đại thành toán pháp", "Hí phường phả lục"...
- Đánh giá chính xác, toàn diện, khách quan:
 + So sánh với các sĩ phu đương thời.
 + Dựa vào lời đánh giá của Lê Quý Đôn.
2. Kết luận.
a) Các phần của tiểu sử tóm tắt: 4 phần 
(xem ghi nhí)
 b) Các bước viết tiểu sử tóm tắt:
(Xem ghi nhí)
3. Ghi nhôù :
(SGK/ 55)
III. Luyeän taäp.
1. kiểm tra, đánh giá
- Thế nào là tiểu sử tóm tắt?
- Các bước khi viết tiểu sử tóm tắt?
2. Baøi taäp.
a. Baøi 1(SGK/ 55).
Caùc tröôøng hôïp c, d.
- Các trường hợp còn lại:
 a- viết văn bản thuyết minh.
 b- viết sơ yếu lí lịch.
 e- viết điếu văn.
b) Baøi 2.
- Gioáng nhau: Taát caû caùc vaên baûn ñeàu vieát veà moät nhaân vaät naøo ñoù.
- Khaùc nhau: 
+ Tieåu söû toùm taét: tuyø muïc ñích vaø hoaøn caûnh giao tieáp, coøn Ñieáu vaên ñoïc trong buoåi truy ñieäu.
+ Tieåu söû toùm taét: do ngöôøi khaùc vieát, khoâng caàn neâu chi tieát moïi quan heä xaõ hoäi maø chæ taäp trung neâu moái quan heä coù aûnh höôûng tröïc tieáp; chuù troïng nhöõng coáng hieán vaø ñoùng goùp cuûa ngöôøi ñoù. Khoâng nhaát thieát phaûi coù xaùc nhaän cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Coøn Sô yeáu lí lòch do baûn thaân vieát, noäi dung nhaán maïnh ñeán nhaân thaân vaø caùc moái quan heä, hình thöùc theo khuoân maãu. Coù xaùc nhaän cuûa cô quan coù thaåm quyeàn.
+ Tieåu söû toùm taét (Xem phaàn lí thuyeát). Coøn Lôøi giôùi thieäu, thuyeát minh thì coù ñoái töôïng roäng hôn (ngöôøi, vaät, danh lam thaéng caûnh), tuyø vaøo ñoái töôïng, muïc ñích, noäi dung maø coù theå khaéc saâu, nhaán maïnh nhöõng noäi dung khaùc nhau.Caùch dieãn ñaït phong phuù, giaøu hình aûnh vaø coù tính bieåu caûm.
.
- Häc sinh theo dâi b¶ng so s¸nh.
Văn bản
Gièng nhau
Kh¸c nhau
TiÓu sö tãm t¾t
§Òu viÕt vÒ mét nh©n vËt nµo ®ã
§èi t­îng lµ mét ng­êi nµo ®ã, do ng­êi kh¸c viÕt.
§iÕu v¨n
Sù tiÕc th­¬ng, lêi chia buån víi gia quyÕn.
S¬ yÕu lÝ lÞch
Do b¶n th©n viÕt, theo mÉu cè ®Þnh.
VB thuyÕt minh 
§èi t­îng réng h¬n, cã c¶m xóc.
5. Höôùng daãn töï hoïc :
a. Baøi cuõ :
- Naém muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieåu söû toùm taét.
- Naém ñöôïc caùch vieát tieåu söû toùm taét.
- Laøm baøi taäp 3 (SGK/ 55)
b. Baøi môùi : người cầm quyền khôi phục uy quyền
- Ñoïc tieåu daãn naém nhöõng neùt chính veà taùc giaû vaø taùc phaåm.
- soạn theo câu hỏi hướng dẫn học bài

File đính kèm:

  • doctiet 90.doc