Hoạt động Giáo dục Hướng nghiệp 10 - Chủ đề 3: Tìm hiểu nghề dạy học

I. Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỀ DẠY HỌC

1. Sơ lược lịch sử hình thành nghề dạy học:

Nghề dạy học có từ ngàn xưa. Ngay từ thời đồ đá, con người truyền thụ kiến thức cho nhau dưới dạng cha truyền con nối. Đến thời kỳ công trường thủ công, việc truyền thụ kiến thức được thực hiện dưới dạng kèm cặp từng cá nhân tại nơi làm việc. Nền sản xuất và xã hội ngày càng phát triển thì việc truyền thụ kiến thức cũng được hiện đại hóa theo hình thức tổ, nhóm rồi nâng dần lên thành trường lớp như ngày nay.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động Giáo dục Hướng nghiệp 10 - Chủ đề 3: Tìm hiểu nghề dạy học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TÌM HIEÅU NGHEÀ DAÏY HOÏCI. YÙ NGHÓA VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏCII. TÌM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏC.III. TÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏCI. YÙ NGHÓA VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏC1. Sơ lược lịch sử hình thành nghề dạy học:Nghề dạy học có từ ngàn xưa. Ngay từ thời đồ đá, con người truyền thụ kiến thức cho nhau dưới dạng cha truyền con nối. Đến thời kỳ công trường thủ công, việc truyền thụ kiến thức được thực hiện dưới dạng kèm cặp từng cá nhân tại nơi làm việc. Nền sản xuất và xã hội ngày càng phát triển thì việc truyền thụ kiến thức cũng được hiện đại hóa theo hình thức tổ, nhóm rồi nâng dần lên thành trường lớp như ngày nay.I. YÙ NGHÓA VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏC2. Ý nghĩa kinh tế, chính trị-xã hội: Ngheà daïy hoïc coù taàm quan troïng nhö theá naøo ñoái vôùi kinh teá , chính trò – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc?(Caùc nhoùm thaûo luaän trong 10 phuùt keát quaû thaûo luaän ghi ra giaáy khoå lôùn, ñaïi dieän nhoùm trình baøy )CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN NHOÙMTraû lôøi:Neáu khoâng coù ngheà daïy hoïc thì neàn kinh teá keùm phaùt trieån daãn ñeán ngöôøi lao ñoäng thieáu hoaëc khoâng coù vieäc laøm, teä naïn xaõ hoäi naûy sinh, chính trò xaõ hoäi baát oån, ñaát nöôùc coù nguy cô tuït haäu. Veà kinh teá:Veà chính trò -xaõ hoäi:Ngheà daïy hoïc goùp phaàn taïo nguoàn nhaân löïc ñeå saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát vaø giaù trò tinh thaàn cho xaõ hoäi. II. TÌM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏC.1. Ñoái töôïng lao ñoäng:CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN NHOÙMÑoái töôïng vaø coâng cuï cuûa ngheà daïy hoïc laø gì? So saùnh ñoái töôïng vaø coâng cuï lao ñoäng cuûa ngheà daïy hoïc vôùi caùc ngaønh ngheà khaùc?(Caùc nhoùm thaûo luaän trong 10 phuùt keát quaû thaûo luaän ghi ra giaáy khoå lôùn, ñaïi dieän nhoùm trình baøy )Traû lôøi:Ñoái töôïng: Laø HS, sinh vieân (con ngöôøi): Coù nhaän thöùc, suy nghó ...So saùnh:Ñoái töôïng lao ñoäng cuûa ngheà daïy hoïc laø con ngöôøi, laø ñoái töôïng ñaëc bieät, khaùc so vôùi caùc ngaønh ngheà khaùc laø vaät chaát. Coâng cuï lao ñoäng cuûa ngheà daïy hoïc chuû yeáu laø ngoân ngöõ, cuõng laø moät coâng cuï lao ñoäng ñaëc bieät phuï thuoäc raát lôùn vaøo ngöôøi daïy (phaûi goït duõa, trau doài)Coâng cuï (phöông tieän): Chuû yeáu laø ngoân ngöõ (noùi, vieát); caùc thieát bò daïy hoïc (ñoà duøng daïy hoïc, giaáy, buùt, phaán baûng..)II. TÌM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏC.2. Coâng vieäc chuû yeáu cuûa ngheà daïy hoïc:CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN NHOÙMHaõy neâu coâng vieäc chuû yeáu cuûa ngheà daïy hoïc?Traû lôøi:Noäi dung lao ñoäng cuûa ngheà daïy hoïcGiaùo vieân thöïc hieän nghieâm tuùc keá hoaïch giaûng daïy.Laäp ñeà cöông baøi giaûng vaø keá hoaïch baøi giaûng.Tieán haønh baøi giaûng (theo caùc hình thöùc, phöông phaùp daïy hoïc)Tìm hieåu nhaân caùch cuûa hoïc sinh. (tham gia ñaùnh giaù hoïc sinh)II. TÌM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM, YEÂU CAÀU CUÛA NGHEÀ DAÏY HOÏC.3. Yeâu caàu veà taâm sinh lyù ñoái vôùi ngheà daïy hoïc:CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN NHOÙMHaõy neâu caùc yeâu caàu veà taâm sinh lí (ñaïo ñöùc, naêng löïc ...) cuûa ngheà daïy hoïc?(Caùc nhoùm thaûo luaän trong 5 phuùt keát quaû thaûo luaän ghi ra giaáy khoå lôùn, ñaïi dieän nhoùm trình baøy ) Yeâu caàu veà taâm sinh lyù ñoái vôùi ngheà daïy hoïc Veà phaåm chaát ñaïo ñöùc: Giaùc ngoä lyù töôûng, coù loøng nhaân aùi, yeâu ngheà, yeâu treû. Veà naêng löïc sö phaïm:+ Naêng löïc daïy hoïc: Soaïn, giaûng, ñaùnh giaù phuø hôïp vôùi khaû naêng tieáp thu cuûa hoïc sinh.+ Naêng löïc giaùo duïc: Thuyeát phuïc, caûm hoùa taùc ñoäng ñeán tö töôûng, tình caûm yù thöùc cuûa hoïc sinh. Yeâu caàu veà taâm sinh lyù ñoái vôùi ngheà daïy hoïc Veà naêng löïc toå chöùc: Khoa hoïc (ñeå ñaûm baûoveà keá hoaïch daïy hoïc), hôïp lyù (ñeå ñaûm baûo hieäu quaû giaùo duïc), hình thaønh trong hoïc sinh neàn neáp, yù thöùc trong hoïc taäp. Yeâu caàu veà taâm sinh lyù ñoái vôùi ngheà daïy hoïc Veà phaåm chaát taâm lyù khaùc: + Tính chuû ñoäng, ñoäc laäp, saùng taïo cao cuûa ngöôøi daïy.+ Tính kieân trì, kieàm cheá.+ Taùc phong maãu möïc. Caùc yeâu caàu veà sinh lyù ñaûm baûo cho ngheà daïy hoïc:+ Coù söùc khoûe toát.+ Ngoaïi hình khoâng dò daïng, khuyeát taät,TÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏC1. Giới thiệu các cơ sở đào tạo: Ngheà daïy hoïc ñöôïc ñaøo taïo trong heä thoáng caùc tröôøng sö phaïm vaø caùc tröôøng sö phaïm kó thuaät ñoù laø: 	- Caùc ñòa phöông: Caùc tröôøng trung caáp sö phaïm, CÑSP: ...	- Trung öông: Caùc tröôøng Ñaïi hoïc coù khoa sö phaïm vaø moät soá tröôøng cao ñaúng sö phaïm: ...TÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏC1. Giới thiệu các cơ sở đào tạo:- Moät soá tröôøng ÑH Sö phaïm hoaëc coù khoa sö phaïm kó thuaät:Teân tröôøngÑòa chæÑHSP Hueá32 Leâ Lôïi – TP HueáÑHSP Ñaø NaüngQuaän Lieân Chieåu- TP Ñaø NaüngÑHSP Quy NhônAn Döông Vöông – Quy NhônTÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏC1. Giới thiệu các cơ sở đào tạo:- Moät soá tröôøng ÑH Sö phaïm hoaëc coù khoa sö phaïm kó thuaät:Teân tröôøngÑòa chæÑHSP TP.HCM280 An Döông Vöông - Q5 TP.HCMÑHSP Kó Thuaät1 Voõ Vaên Ngaân, Thuû Ñöùc – TP.HCMTÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏC2. Điều kiện tuyển sinh: Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc tuyeån sinh (Caùc tröôøng sö phaïm, chæ tieâu ...) ñöôïc Boä GD&ÑT coâng boá haøng naêm tuøy theo nhu caàu cuûa ngaønh.TÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏC3. Triển vọng phát triển của nghề: Xu höôùng phaùt trieån vaø hoäi nhaäp toaøn caàu: yeâu caàu ngheà daïy hoïc luoân phaûi naâng cao veà nhieäp vuï, kó naêng ... Ngheà sö phaïm cung caáp nhaân löïc cho caùc tröôøng phoå thoâng caùc loaïi treân khaép ñaát nöôùc (Hieän nay coù treân 26.000 tröôøng phoå thoâng caùc loaïi). TÌM HIEÅU VAÁN ÑEÀ TUYEÅN SINH VAØO NGHEÀ DAÏY HOÏC- Hoïc sinh hoïc heä Sö phaïm Kyõ thuaät coù theå tìm nôi laøm vieäc ôû heä thoáng caùc tröôøng daïy ngheà (226 tröôøng daïy ngheà, 280 tröôøng trung caáp chuyeân nghieäp, 148 TT daïy ngheà, 147 TT xuùc tieán vieäc laøm, treân 300 TT KTTHHN, Giaùo duïc thöôøng xuyeân.3. Triển vọng phát triển của nghề:CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄNHaõy xaây döïng caáu truùc baûn moâ taû ngheà daïy hoïc?(Caùc nhoùm thaûo luaän trong 5 phuùt keát quaû thaûo luaän ghi ra giaáy khoå lôùn, ñaïi dieän nhoùm trình baøy )CAÁU TRUÙC BAÛNG MO TAÛ NGHEÀ DAÏY HOÏCI. YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà daïy hoïc:	Ngheà daïy hoïc coù yù nghóa heát söùc quan troïng ñoái vôùi kinh teá, chính trò-xaõ hoäiII. Ñaëc ñieåm lao ñoäng vaø yeâu caàu cuûa ngheà daïy hoïc	1. Ñoái töôïng cuûa ngheà daïy hoïc: Con ngöôøi	2. Noäi dung cuûa ngheà daïy hoïc: 	 Laäp KHDH – Tieán haønh DH - Ñaùnh giaù	3. Coâng cuï cuûa ngheà daïy hoïc: Ngoân ngöõ vaø TBDH	4. Yeâu caàu ñoái vôùi ngöôøi daïy hoïc: 	 Ñaïo ñöùc toát, coù naêng löïc SP, coù ngoaïi hình bình thöôøngIII. Vaán ñeà tuyeån sinh vaøo ngheà daïy hoïc	1. Caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà daïy hoïc: 	 Heä thoáng caùc tröôøng SP töø Trung ương ñeán ñòa phöông	2. Trieån voïng vaø phaùt trieån cuûa ngheà daïy hoïc:	 - Ngheà DH lieân tuïc phaùt trieån	 - Soá löôïng caùc tröôøng PT, caùc tröôøng , TT daïy ngheà treân toaøn quoác laø raát lôùn

File đính kèm:

  • pptTim hieu nghe day hoc.ppt
Bài giảng liên quan