Lịch sử ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo và ngày nhà giáo Việt Nam

Tháng 01 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Pari (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo

doc7 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo và ngày nhà giáo Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ãn Bænh Khieâm, daáy binh tröøng trò vua hoang daâm baïo nhö : Löông Ñöùc Baèng vaø khôûi nghóa choáng laïi trieàu ñình thoái naùt nhö : Cao Baù Quaùt...
	Trong thôøi kyø choáng Phaùp tröôùc khi coù Ñaûng, trong haøng nguõ cuûa ngöôøi yeâu nöôùc, Choáng phaùp baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau luoân luoân coù maët nhöõng nhaø giaùo nhö : Toáng Duy Taân, Nguyeãn Quyeàn, Phaïm Vaên Nghò , Löông Vaên Can, Buøi Höõu Nghóa, Nguyeãn Quang Bích, Nguyeãn Vaên Laïc, Phan Boäi Chaâu...tieâu bieåu ôû Mieàn Nam coù Nguyeãn Ñình Chieåu, maët duø ñoâi maét ñaõ muø thaày vaãn xaùc ñònh traùch nhieäm cöùu nöôùc cöùu daân caâm thuø giaëc saâu saéc, Nguyeãn Ñình Chieåu ñaõ tham gia phong traøo choáng phaùp cuûa nghóa quaân Tröông Ñònh. Thaày ñaõ töøng môû tröôøng daïy hoïc truyeàn baù roäng raõi tinh thaàn daân toäc, tö töôûng yeâu nöôùc thöông daân, thaày cuõng laø moät nhaø vaên nhaø thô lôùn, laø ngöôøi keát thuùc neàn vaên hoïc coå ñieån Vieät Nam baèng taùc paåm Luïc Vaân Tieân vaø caùc baøi vaên teá noãi tieáng.
“ Chôû bao nhieâu ñaïo thuyeàn khoâng khẳåm
 Ñaâm maáy thaèng gian buùt chaúng taø”
	Laõnh tuï vó ñaïi cuûa caùch maïng Vieät Nam laø Nguyeãn Aùi Quoác ngöôøi baét ñaàu cuoäc ñôøi hoaït ñoäng yeâu nöôùc cuûa mình baèng ngheà daïy hoïc ñoù laø thaày giaùo Nguyeãn Taát Thaønh, ôû tröôøng Duïc Thanh ( Phan Thieát) sau naøy khi ôû Phaùp, Lieân Xoâ, Trung Quoác, Thaùi Lan vaø caû khi ôû chieán khu Vieät Baéc . . .Baùc Hoà cuûa chuùng ta cuõng ñeå daønh thôøi gian daïy hoïc, daïy vaên hoaù, daïy chính trò cho nhöõng ñoàng chí coâng taùc gaàn guõi mình vaø cho caû ñoàng baøo ñòa phöông. Tröôùc vaø sau ngaøy Ñaûng coâng saûn Ñoâng Döông ra ñôøi, nhieàu thaày giaùo ñaõ giöõ vai troø quan troïng, laõnh ñaïo caùch maïng Vieät Nam daønh thaéng lôïi röïc rôõ. 4 ñoàng chí thay maët cho caùc nhoùm coäâng saûn hoïp vôùi Baùc ngaøy 03 thaùng 02 naêm 1930 ñeå thaønh laäp Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông ñeàu laø caùc thaày giaùo. Ñoù laø caùc ñoàng chí Chaâu Vaên Lieâm ñaïi dieän cho An Nam Coäng Saûn Ñaûng ( ôû Nam Kyø) ñoàng chí ñaõ toát nghieäp sö phaïm, daïy ôû chôï thuû Long Xuyeân. Ñoàng chí Nguyeãn Ñöùc Caûnh ñaäi dieän cho Ñoâng Döông coäng saûn Ñaûng ( Baéc Kyø) daïy ôû tröôøng Coâng Ích – Baïch Mai (Haø Noäi). Ñoàng chí Nguyeãn Thieän daïy ôû tröôøng Nhaät Ñöùc (Phoá nhaø chung – Haø Noäi) ñoàng chí Trònh Ñình Cöûu laøm gia sö cho nhieàu gia ñình ôû Haø Noäi ñeå hoaït ñoäng caùch maïng.
Caùc ñoàng chí nhö : Traàn Phuù, Toång Bí thö ñaàu tieân cuûa Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông vôùi baûng luaän cöông thaùng 10 noãi tieáng, ñoàng chí Toång Bí thö thöù hai laø Nguyeãn Vaên Cöø, ñoàng chí Tröôøng Chinh Toång Bí thö thöù ba cuõng laø thaày giaùo. Nhieàu ñoàng chí caùn boä cuûa Ñaûng xuaát saéc trong thôøi kyø bí maät laø nhöõng thaày Toâ Hieäu, Thaày Leâ Hoàng Phong, thaày Ngoâ Gia Töï...
Trong cô quan laõnh ñaïo toái cao cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta coù raát nhieàu ñoàng chí ñaõ töøng laø thaày giaùo nhö: Tröôøng Chinh, Phaïm Vaên Ñoàng, Voõ Nguyeân Giaùp. . . raát nhieàu thaày ñaõ tham gia caùc caáp uyû Ñaûng trong caùc thôøi kyø caùch maïng vaø cuõng khoâng ích nhaø giaùo ñaõ hy sinh oanh lieät vì ñoäc laäp, töï do cho daân toäc. Tieâu bieåu trong 6 ñoàng chí tham gia khôûi nghóa ôû Nam Kyø bò thöïc daân phaùp keát aùn töû hình vaø bò xöû töû ôû Hoc Moân ngaøy 28 thaùng 8 naêm 1941 ñaõ coù 4 ñoàng chí laø thaày giaùo ñoù laø: Phan Ñaêng Löu, Haø Huy Taäp, Voõ Vaên Taàn, Nguyeãn Höõu Tieán. 
Xöa nay ngöôøi thaày giaùo – ngheà daïy hoïc voán ñöôïc xaõ hoäi quyù troïng nhö moät leõ thöôøng tình nhaân daân ta ñaõ giaønh nhöõng tình caûm toát ñeïp nhaát cho caùc thaày giaùo khoâng phaûi ngaãu nhieân ma töø thôøi oâng cha ta, nhöõng ngöôøi taøi caùc nhaø ñaïi trí thöùc ñieàu laøm ngheà daïy hoïc. Chính bôûi vì caùc baäc tieàn boái aáy muoán chaêm lo cho ñôøi sau . . .nhöõng nhaø giaùo – ngöôøi taøi ñaõ ñaøo taïo neân nhöõng theá heä ngöôøi taøi, noái tieáp nhau laøm raïng rôõ non soâng ñaát nöôùc ta. Thaày giaùo chaân chính bao giôø cuõng coù ñaïo ñöùc maãu möïc neáp soáng giaûn dò, nhaân phaåm thanh cao. Ñaïo döùc vöøa laø noäi dung, vöøa laø phöông phaùp phöông tieän giaùo duïc cuûa ngöôøi thaày. Ñoái vôùi thaày giaùo chaân chính thì yù nghó lôøi noùi, vieäc laøm laø moät, cuoäc soáng vôùi lyù töôûng ñaïo ñöùc laø moät. Thaát traûm sôù cuûa Chu Vaên An ñeà nghò cheùm 18 gian thaàn cuûa Nguyeãn Bænh Khieâm laø bieåu hieän loøng cöông tröïc cuûa ngöôøi thaày. Nguyeãn Ñình Chieåu ñaõ soáng cuoäc ñôøi ñuùng nhö lyù töôûng ñaïo ñöùc cuûa mình – khoâng hôïp taùc vôùi giaëc, yeâu nöôùc thöông daân choáng gian taø, ñeà cao nhaân nghóa. Phan Vaên Trò, Buøi Höõu Nghóa choáng keû xöu nòn baùn nöôùc caàu vinh. Caùc nhaø giaùo caùch maïng laø moät taám göông saùng, moät loøng vì nöôùc vì daân, tröôùc khoù khaên nguy hieåm khoâng luøi böôùc tröôùc keû thuø baát khuaát hieân ngang nhö thaày Traàn Phuù thaày Toáng Vaên Traân, thaày Phan Ngoïc Hieån.
Trong nhöõng naêm khaùng chieán choáng myõ aùc lieät nhaát, thöïc hieän lôøi caên daën cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh : “ Duø khoù khaên ñeán ñaâu cuõng phaûi thi ñua daïy toát hoïc toát”, döôùi möa bom baûo ñaïn haøng chuïc vaïn giaùo vieân ôû caùc vuøng troïng ñieåm ñaùnh phaù ñòch taïi vuøng giaûi phoùng, vuøng giaùp ranh, taïi caùc nôi sô taùn vaãn baùm tröôøng baùm lôùp. Theo lôøi keâu goïi cuûa Ñaûng lôøi giaùo huaán cuûa thaày, coâ, haøng vaïn sinh vieân hoïc sinh ñang ngoài treân gheá nhaø tröôøng ( keå caû vuøng ñòch kieåm soaùt ) ñaõ xeáp buùt nghieân leân ñöôøng chieán ñaáu haøng chuïc nghìn caùn boä giaûng daïy Ñaïi hoïc vaø giaùo vieân toát nghieäpÑAÏi hoïc ñaõ trôû thaønh nhöôõng caùn boä, sæquan chæ huy kæ thuaät noàng coát cuûa caùc quaân binh chuûng. Caùc nhaø khoa hoïc cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc ñaõ nghieân cöùu thaønh coâng nhieàu ñeà taøi quan troïng ñeå choáng laïi cuoäc chieán tranh khoùc lieät phaù bom töø tröôøng raø phaù thuyû loâi, caùc phöông tieän vöôït soâng, phaù nhieàu trong chieán tranh ñieän töû.xaây döïng ñöôøng baêng daõ chieán caûi tieán vuõ khí ... gaàn 3 ngaøn giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lí giaùo duïc ñaõ cuøng boä ñoäi vöôït Tröôøng sôn, vaøo nam ñeå laøm coâng taùc giaùo duïc vaø chieán ñaáu . 
 Ngöôøi caàn Thô chuùng ta raát ñoåi töï haøo vì ñaõ coù coâng ích anh huøng.Ngöôøi thaày xöùng ñaùng laøm neân trang söû veû vang nhö Phan vaên Trò.Thaùi Thò Nhan (Nhôn Aùi – Chaâu Thaønh ) Chaâu Vaên Lieâm (Thôùi Thaïnh - OÂ Moân) Ngoâ Höõu Haïnh (Ñoâng Thaïnh-Chaâu Thaønh) Buøi Höõu Nghóa (Bình Thuyû – Caàn Thô) Phan Ngoïc Hieån (Caùi kheá- Caàn Thô ) Traàn Ngoïc Queá (An Bình – Caàn Thô ) La vaên Phaän ( An Cö – Caân Thô) Traàn Vaên Kheùo (Tröôøng Thaønh – OÂ Moân ) vaø trong thôøi kì choáng Myõ bieát bao nhaø giaùo rôøi khoûi baûng ñen phaán traéng xa maùi aám gia ñình vaøo chieán khu theo muïc ñích cao caû cuûa mình. Tính rieâng thôøi choáng Myõ Caàøn Thô coù hôn möôøi thaày giaùo trôû thaønh lieät só cuøng vôùi bao chieán só khaùc,ngöôøi ñoàng ñoäi, nhöõng hoïc troø cuûa mình, hoï ñaõ naèm xuoáng cho ñoäc laäp töï do, cho neàn giaùo duïc caùch maïng ñöôïc keát traùi ñôm hoa. 
	Ngaøy nay, nöôùc nhaø ñaõ döôïc ñoäc laäp töï do, coâng cuoäc ñoåi môùi do Ñaûng ta khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo töø sau ñaïi hoäi VI ñeán nay ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu quan troïng, ñöa ñaát nöôùc ra khoûi khuûng hoaûng kinh teá vaø ñi vaøo thôøi kyø phaùt trieån nhanh choùng, trong lónh vöïc giaùo duïc vaø ñaøo taïo, coâng cuoäc ñoåi môùi cuõng ñaõ taïo ra nhöõng chuyeån bieán môùi nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc boài döôõng nhaân taøi nhaát laø töø sau coù nghò quyeát trung öông (khoaù 7) tænh Caàn Thô cuõ noùi chung vaø tænh Haäu Giang môùi noùi rieâng nhöõng naêm ñoåi môùi, nhöõng xu theá suy giaûm cuûa giaùo duïc ñaõ ñöôïc ngaên chaën, chuyeån bieán ngaøy caøng roõ neùt hôn, noãi baäc laø töø naêm hoïc 1992 – 1993 quy moâ giaùo duïc vaø ñaøo taïo ôû taát caû caùc caáp vaø baäc hoïc khoâng ngöøng phaùt trieån. Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta vôùi nghò quyeát trung öông 6 khoaù 9 ñaõ ñöa giaùo duïc leân quoác saùch haøng ñaàu ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï naëng neà ñoù ñoäi nguõ thaày giaùo coù vai troø quyeát ñònh. Moïi chuû tröông ñöôøng loái cuûa trung öông nhaèm ñoåi môùi muïc tieâu, noâi dung chöông trình, phöông phaùp giaùo duïc, ñieàu phaûi thoâng qua ngöôøi thaày giaùo môùi tôùi hoïc sinh. 
	Chính vì vaäy, vaán ñeà giaùo vieân trôû thaønh then choát ñeå giaûi quyeát nhöõng yeâu caàâu gay gaét ñang ñaët ra cho söï nghieäp giaùo duïc. Con ngöôøi laø yeáu toá quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Giaùo duïc laø yeáu toá quyeát ñònh cho söï phaùt trieån töøng con ngöôøi vaø caû coâng ñoàng. Ngöôøi hoïc laø trung taâm, laø ñoái töôïng phuïc vuï, laø lyù do toàn taïi cuûa giaùo duïc, coøn ngöôøi thaày coù vai troø quyeát ñònh laø thaønh toá cô baûn cuûa ngaønh giaùo duïc. Trong hoaøn caûnh khoù khaên cuûa ñaát nöôùc nhöõng naêm qua, ñoäi nguõ giaùo vieân ñaõ coù nhöõng coá gaéng vöôït baäc, tích cöïc goùp phaàn laøm cho söï nghieäp giaùo duïc ñi leân.
	Kyû nieäm ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam hoâm nay, chuùng ta oân laïi truyeàn thoáng, noi göông caùc baäc caùc baäc thaày nhieàu coâng ñöùc ñaõ daøy coâng vun ñaép qua nhieàu theá heä ñeå ñöôïc thaønh töïu hoâm nay. Duø ôû ñaâu hay cöông vò naøo ngöôøi soáng coù ñaïo lyù khoâng bao giôø queân coâng ôn daïy baûo cuûa thaày, nhaø giaùo khoâng ñoøi hoûi gì hôn ngoaøi söï ham muoán hoïc troø mình thaät gioûi, theá heä sau mình thaät xöùng ñaùng laøm cho daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh chuû nhaân cuûa theá kyõù 21.
	Nhaân ngaøy truyeàn thoáng veû vang cuûa ngaønh, ngaøy vui chung cuûa toaøn xaõ hoäi Toâi xin ñaïi dieän taäp theå caùn boä giaùo vieân coâng nhaân vieân cuûa tröôøng kính chuùc quyù vò ñaïi bieåu, quyù thaày coâ giaùo cuøng gia ñình, lôøi chuùc söùc khoeû vaø haïnh phuùc, chuùc caùc em hoïc sinh chaêm ngoan hoïc gioûi, xöùng ñaùng laø con ngoan troø gioûi ñoäi vieân toát chaùu ngoan Baùc Hoà trôû thaønh chuû nhaân töông lai cuûa theá kyõ 21.
Xin chaân troïng caùm ôn.

File đính kèm:

  • docLịch Sử ngày Nhà giáo Việt Nam.doc
Bài giảng liên quan