Tài liệu tập huấn triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT

MỤC LỤC

 Trang

Lời nói đầu

Phần một. Những căn cứ, nguyên tắc xây dựng, cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

I. Căn cứ xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

II. Nguyên tắc xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

III. Cấu trúc Chuẩn

IV. Vận dụng Chuẩn vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên

Phụ lục Phần một. Tổng hợp kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

I. Hoa Kỳ

II. Vương quốc Anh

III. Cộng hòa Liên bang Đức

IV. Khối Australia

V. Trung Quốc

Phần hai. Các văn bản về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

I. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

II. Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/ TT-BGDĐT

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

 

doc54 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 25/07/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu tập huấn triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 có).
Nguồn minh chứng của tiêu chuẩn 5
1. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên. 
2. Hồ sơ thi đua của nhà trường (kinh nghiệm, sáng kiến, nếu có). 
3. Ý kiến xác nhận của lãnh đạo địa phương, đại diện cha mẹ học sinh.
4. Các hình thức khen thưởng về thành tích tích hoạt động xã hội của giáo viên (nếu có).
Nguồn minh chứng của tiêu chuẩn 6
1. Hồ sơ bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. 
2. Văn bằng, chứng chỉ các lớp bồi dưỡng. 
3. Sáng kiến kinh nghiệm.
4. Hồ sơ đánh giá giáo viên, nhân viên của nhà trường.
Phụ lục 3
UBND CẤP TỈNH ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
Năm học : . . . . . . . . 
(Ban hành kèm theo Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010)
A. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG 
1. Tổng số giáo viên được xếp loại 
2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên 
Loại xuất sắc
Loại khá
Loại trung bình
Loại kém
Số lượng
Tỷ lệ (1) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (1) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (1) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (1) (%)
3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
Tiêu chuẩn
Số lượng
Tỷ lệ (%)(1)
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có tiêu chí không được cho điểm
II. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN 
1. Tổng số giáo viên tự xếp loại
2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên 
Loại xuất sắc
Loại khá
Loại trung bình
Loại kém
Số lượng
Tỷ lệ (2) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (2) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (2) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (2) (%)
3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
Tiêu chuẩn
Số lượng
Tỷ lệ 
(%)(2)
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có tiêu chí không được cho điểm
B. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG 
1. Tổng số giáo viên được xếp loại
2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên 
Loại xuất sắc
Loại khá
Loại trung bình
Loại kém
Số lượng
Tỷ lệ (3) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (3) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (3) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (3) (%)
3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
Tiêu chuẩn
Số lượng
Tỷ lệ (3) (%)
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có tiêu chí không được cho điểm
II. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN 
1. Tổng số giáo viên tự xếp loại
2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên 
Loại xuất sắc
Loại khá
Loại trung bình
Loại kém
Số lượng
Tỷ lệ (4) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (4) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (4) (%)
Số lượng
Tỷ lệ (4) (%)
3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
Tiêu chuẩn
Số lượng
Tỷ lệ (4)
(%)
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội có tiêu chí không được cho điểm
Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có tiêu chí không được cho điểm
Ghi chú:
(1) Tỷ lệ này so với tổng số giáo viên cùng cấp học đã được hiệu trưởng xếp loại (đã thống kê ở điểm 1, phần I, mục A).
(2) Tỷ lệ này so với tổng số giáo viên cùng cấp học tự đánh giá, xếp loại (đã thống kê ở điểm 1, phần II, mục A).
(3) Tỷ lệ này so với tổng số giáo viên cùng cấp học đã được hiệu trưởng xếp loại (đã thống kê ở điểm 1, phần I, mục B).
(4) Tỷ lệ này so với tổng số giáo viên cùng cấp học tự đánh giá, xếp loại (đã thống kê ở điểm 1, phần II, mục B).
Phụ lục 4
Sở/ Phòng GD-ĐT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN, CỦA HIỆU TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010)
Trường: .......................................................... Năm học: .......................................
Tổ chuyên môn: ......................................................................................................
Họ và tên giáo viên được đánh giá: ........................................................................
Môn học được phân công giảng dạy: .....................................................................
1. Đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn:
(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)
Các tiêu chuẩn và tiêu chí
Điểm đạt được
Ghi chú
1
2
3
4
· TC1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên
+ tc1. Phẩm chất chính trị
+ tc2. Đạo đức nghề nghiệp 
+ tc3. Ứng xử với học sinh
+ tc4. Ứng xử với đồng nghiệp 
+ tc5. Lối sống, tác phong 
· TC2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 
+ tc6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục 
+ tc7. Tìm hiểu môi trường giáo dục 
· TC3. Năng lực dạy học 
+ tc8. Xây dựng kế hoạch dạy học 
+ tc9. Bảo đảm kiến thức môn học 
+ tc10. Bảo đảm chương trình môn học 
+ tc11. Vận dụng các phương pháp dạy học 
+ tc12. Sử dụng các phương tiện dạy học 
+ tc13. Xây dựng môi trường học tập 
+ tc14. Quản lý hồ sơ dạy học 
+ tc15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 
· TC4. Năng lực giáo dục 
+ tc16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục 
+ tc17. Giáo dục qua môn học 
+ tc18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục 
+ tc19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
+ tc20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
+ tc21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh 
· TC5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội 
+ tc22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
+ tc23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội 
· TC6. Năng lực phát triển nghề nghiệp 
+ tc24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện
+ tc25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục 
- Số tiêu chí đạt mức tương ứng 
- Tổng số điểm của mỗi mức 
- Tổng số điểm:
- Xếp loại:
2. Đánh giá chung của tổ chuyên môn: 
a) Những điểm mạnh: 
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
b) Những điểm yếu:
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
d) Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá:
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
(Tổ trưởng chuyên môn đọc lại để toàn tổ thông qua)
Ngày.... tháng...... năm ......
Tổ trưởng chuyên môn
(Ký và ghi họ, tên)
3. Xếp loại và ý kiến của hiệu trưởng
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
Ngày ...... tháng ...... năm ........
Hiệu trưởng
(ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docTrien_khai_Chuan_nghe_nghiep_giao_vien_trung_hoc.doc