Bài giảng Đại số Khối 8 - Chương 4 - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (Bản chuẩn kĩ năng)

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số DƯƠNG ta được bất đẳng thức mới CÙNG chiều với bất đẳng thức đã cho

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số ÂM ta được bất đẳng thức mới NGƯỢC chiều với bất đẳng thức đã cho

 Học bài và nắm vững các kiến thức của bài

Làm các bài tập 8; 9; 11b; 12a ; 13a,c ; 14 sgk

- Tiết 59 Luyện tập

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Khối 8 - Chương 4 - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KiÓm tra bµi cò 
a , -3 + 2 < 3 + (-3) b, -5 +8 < -9 -5 
S 
Mçi kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai ? 
® 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
Chương IV : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
TiÕt 58 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
(-2).2 
3.2 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
1.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương 
- 2 < 3 
- 4 < 6 
XÐt bÊt ®¼ng thøc -2<3 khi nh©n hai vÕ víi 2 ta ®­îc b®t nµo? 
NhËn xÐt vÒ chiÒu cña hai b®t? 
a)Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào ? 
b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c dương thì ta được bất đẳng thức nào ? 
Tính chất : với ba số a, b, c mà c > 0, ta có : 
Nếu a < b thì a.c < b.c 
Nếu a > b thì a.c > b.c 
 Nếu a b thì a.c b.c 
Nếu a b thì a.c b.c 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
1.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương 
- 2.5091 < 3.5091 
- 2.C < 3.C 
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số DƯƠNG ta được bất đẳng thức mới CÙNG chiều với bất đẳng thức đã cho 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
Bài tập : 
Đặt dấu thích hợp ( ) vào ô trống : 
 b) (-15,2).3,5 (-15,08).3,5 
c) 4,15 . 2,2 (-5,3) . 2,2 
a) 5. 10 7 .10 
Tính chất : với ba số a, b, c mà c > 0 ta có : 
Nếu a b thì a.c b.c 
Nếu a < b thì a.c < b.c 
Nếu a > b thì a.c > b.c 
Nếu a b thì a.c b.c 
< 
< 
> 
1.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương 
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho 
< 
d) ( -6).5 5).5 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
(-2 ).(- 2) 
3.(-2) 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm 
- 2 < 3 
4 > - 6 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với -345 thì ta được bất đẳng thức nào ? 
b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c âm thì ta được bất đẳng thức nào ? 
Tính chất : với ba số a, b, c mà c < 0 ta có : 
Nếu a b.c 
Nếu a > b thì a.c < b.c 
Nếu a b thì a.c b.c 
Nếu a b thì a.c b.c 
2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm 
- 2.(- 345) > 3.(- 345) 
- 2C > 3C 
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số ÂM ta được bất đẳng thức mới NGƯỢC chiều với bất đẳng thức đã cho 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
Tính chất : với ba số a, b, c mà c < 0 ta có : 
Nếu a b thì a.c b.c 
Nếu a b.c 
Nếu a > b thì a.c < b.c 
Nếu a b thì a.c b.c 
b) Cho - 4a > - 4b, hãy so sánh a và b. 
Cho 5a > 5b, hãy so sánh a và b. 
Bài tập 
Khi chia cả hai vế của BĐTcho cùng một số khác 0 thì sao ? 
2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm 
Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số ÂM ta được bất đẳng thức mới NGƯỢC chiều với bất đẳng thức đã cho 
 a > b 
a < b 
Thực hiện như “Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân ” 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
b 
a 
c 
Nếu a < b và b < c thì a < c 
Có thể dùng tính chất bắc cầu để chứng minh bất đẳng thức 
3.Tính chất bắc cầu của thứ tự 
Tương tư , các thứ tự lớn hơn ( > ) , nhỏ hơn hoặc bằng ( ≤ ) 
 lớn hơn hoặc bằng ( ≥ ) cũng có tính chất bắc cầu 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
Ví dụ : Cho a > b . Chứng minh rằng : 
 a + 2 > b - 1 
Giải : 
Cộng 2 vào hai vế của BĐT a > b ta có : 
 a + 2 > b + 2 (1) 
 Cộng b vào hai vế của BĐT 2 > -1 ta có : 
 b +2 > b - 1 (2) 
 Từ (1),(2) ta có : a +2 > b - 1 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
 1. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai , vì sao ? 
a) 2 . 3 > 3 . 5 
b) (-6) . 5 < (-5) . 5 
c) (-6) . (-3) < (-5) . (-3) 
s 
® 
S 
d) -3 0 
® 
2. Số a là số âm hay số dương nếu : 
 12a < 15a 
  a > 0 
x 2 
Ï 
 TiẾT 58 
LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 
 Học bài và nắm vững các kiến thức của bài 
Làm các bài tập 8; 9 ; 11b; 12a ; 13a,c ; 14 sgk 
- Tiết 59 Luyện tập 
 Hướng dẫn 
Bài 11; 13 áp dụng tính chất của BĐT 
Bài 8; 14 sử dụng tính chất bắt cầu của BĐT 
Hướng dẫn về nhà 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_8_chuong_4_bai_2_lien_he_giua_thu_tu_v.ppt