Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng - Vũ Tuấn Quang

1. Nhắc lại về quan hệ chia hết

2. Tính chất 1

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng - Vũ Tuấn Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
gi¸o viªn thùc hiÖn: 
Vò TuÊn Quang 
tr­êng thcs tù c­êng 
Tính chất chia hết của một tổng 
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« 
vÒ dù tiÕt häc chuyªn ®Ò líp 6a 
sè häc 6 
tiÕt 20 - bµi 10 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
HS 1: Thực hiện phép tính : 
32.67 + 32.33 – 22.10 
HS 2: tìm số tự nhiên x, biết : 
 96 – 3(x + 1) = 42 
32.67 + 32.33 – 22.100 
= 32.(67 + 33) – 2200 
= 32.100 – 2200 
= 3200 – 2200 
= 1000 
96 – 3(x + 1) = 42 
3(x + 1) = 96 – 42 
3(x + 1) = 54 
x + 1 = 54 : 3 
x + 1 = 18 
x = 17 
Đáp án : 
Đáp án : 
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 
1. Nhắc lại về quan hệ chia hết 
Thứ năm , ngày 16 tháng 9 năm 2010 
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 
1. Nhắc lại về quan hệ chia hết 
2. Tính chất 1 
a m và b m (a + b) m 
a m và b m (a - b) m 
a m , b m và c m (a + b + c) m 
Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó . 
a m , b m và c m (a + b + c) m 
Thứ năm , ngày 16 tháng 9 năm 2010 
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 
1. Nhắc lại về quan hệ chia hết 
2. Tính chất 1 
Thứ năm , ngày 16 tháng 9 năm 2010 
3. Tính chất 2 
a m và b m (a + b) m 
a m và b m (a - b) m 
a m và b m (a - b) m 
a m , b m và c m (a + b + c) m 
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó . 
a m , b m và c m (a + b + c) m 
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 
Thứ năm , ngày 16 tháng 9 năm 2010 
4. Áp dụng 
 Không tính các tổng , các hiệu , xét xem các tổng , các hiệu sau có chia hết cho 8 không : 
?3 
 Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng tổng a + b chia hết cho 3 
?4 
80 + 16 
80 – 16 
32 + 40 + 24 
80 + 12 
80 + 12 
32 + 40 + 12 
Thứ năm , ngày 16 tháng 9 năm 2010 
4. Áp dụng 
Câu 
Đúng 
Sai 
134.4 + 16 chia hết cho 4 
21.8 + 17 chia hết cho 8 
3.100 + 34 chia hết cho 6 
25.8 – 12.4 chia hết cho 8 
Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6 
Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thỉ tổng không chia hết cho 6 
Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5. 
Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7. 
Điền dấu “X” vào ô thích hợp 
Đáp án 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 
Thứ năm , ngày 16 tháng 9 năm 2010 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
 Học thuộc dấu hiệu chia hết của một tổng , vận dụng được vào các bài tập 
Làm các bài tập trong SGK và SBT 
 Tìm hiếu các dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 
giê häc kÕt thóc 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång nghiÖp, 
c¸c em häc sinh líp 6A tr­êng THCS Tù C­êng 
 ®· gióp ®ì t«i thùc hiÖn tèt tiÕt d¹y nµy. 
******** 
Vò TuÊn Quang 
thùc hiÖn néi dung: 
Thùc hiÖn th¸ng 9 n¨m 2010 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_10_tinh_chat_chia_het_cu.ppt