Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Bản đẹp)

Ta có thể tim các ước của một số a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ước của a

Viết các phần tử của tập hợp Ư(12)

Ư (12)={1;2;3;4;6;12}

Tim các ước của 1 và một vài bội của 1

Ư (1)={ 1 }

B (1)= {0;1;2;3; .}

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Câu 1 :Hãy ghép m ỗ i câu ở cột A với mỗi ý ở cột B để được câu hoàn chỉnh 
Cột A 
Cột B 
Câu 
 Số 
a) Số chia hết cho 2 là 
1) 625 
b ) Số chia hết cho 5 là 
2) 747 
c) Số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là 
3) 2198 
d) Số chia hết cho 9 là 
4) 149 
5) 3621 
Đáp án : a – 3 ; b-1 ; c-5 ; d-2 
Câu2 : Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 khi nào ? 
Đáp án : Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 , nếu có số tự nhiên k sao cho a= b.k 
Số 18 có là bội của 3 không ? Có là bội của 4 không ? 
Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ? 
?2 Tìm các số tự nhiên x mà x B (8) và x < 40 
x 
{ 0;8;16;24;32} 
*Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0,1,2,3,. 
*Ta có th ể tim các ước của một số a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ước của a 
Viết các phần tử của tập hợp Ư(12 ) 
Tim các ước của 1 và một vài bội của 1 
Ư (12)={1;2;3;4;6;12} 
Ư (1)={ 1 } 
B (1)= {0;1;2;3;.} 
Bài tập (trang 44) 
Bài 111 
a/ Tìm các bội của 4 trong các số : 8 ; 14 ; 20 ; 25 
b/ Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 
c/ Viết dạng tổng quát các số là bội của 4 
Giải : 
a/ Các bội của 4 trong các số đã cho là : 
8 ; 20 
b/ Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 là : 
{0;4;8;12;16;20;24;28 } 
c/ Dạng tổng quát các số là bội của 4 là 
4.k 
( với ) 
Bài 112 
Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1 
Hoạt động nhóm 
Ư (4) ={1;2;4} 
Ư (6) ={1;2;3;6} 
Ư (9) ={1;3;9} 
Ư (13) ={1;13} 
Ư (1) ={1} 
Bài 113 
Tìm số tự nhiên x sao cho 
a / 
Giải : 
Giải : 
B(12)={0;12;24;36;48;60;} 
b / 
B(15)={0;15;30;45;} 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học kĩ bài đã học 
BTVN: 114  trang 45 SGK. 
 * Làm thêm bài tập trong SBT 
+ Qua bài học các em cần năn một số kiến thức sau 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_13_uoc_va_boi_ban_dep.ppt