Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội - Trường THCS Quảng Lộc

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a.

Kí hiệu:

 + Tập hợp các ước của a là Ư(a)

 + Tập hợp các bội của a là B(a)

 Quy tắc: Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;

Nhận xét: Một số b khác 0 có vô số bội số và bội của b có dạng: B(b) = b.k (k N)

 Quy tắc:Ta có thể tìm các ước của a (a>1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội - Trường THCS Quảng Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy , 
 c« gi¸o ® Õn dù giê to¸n líp 6 4 
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o ®Õn dù giê! 
TRƯỜNG THCS Qu¶ng léc 
4/9/2022 
Khi nµo ta nãi sè tù nhiªn 
 a chia hÕt cho sè tù nhiªn b ( b ≠ 0)? H·y cho vÝ dô ? 
 Trả lời :  Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho  a = b.q (q  N ).  Ví dụ : 15 3. 
Ta nói 15 là bội của 3, còn 3 là ước của 15. 
Kiểm tra bài cũ ? 
4/9/2022 
¦íc vµ BéI 
4/9/2022 
1) ¦ íc vµ béi 
 : Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a. 
a là bội của b 
b là ước của a 
a b 
Tổng quát 
TiÕt 24: 
¦íc vµ BéI 
4/9/2022 
?1a. Số 18 có phải là bội của 3 không ? 
Có là bội của 4 không ? Vì sao ? 
18 là bội của 3. 
Vì 18 chia hết cho 3. 
18 không phải là bội của 4 . 
Vì 18 không chia hết cho 4. 
?1b. Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ? Vì sao ? 
Số 4 là ước của 12. 
Vì 12 chia hết cho 4. 
Số 4 không là ước của 15. 
Vì 15 kh ông chia hết cho 4. 
Có một bạn nói : 16 là ước của 4. Đúng hay sai ? 
4/9/2022 
 Bài 1. Biết a.b = 56 ; 6.p = q 
với (a, b, p, q N*) 
Hãy chọn một trong các từ : ước , bội hoặc 
số điền vào chỗ trống () để được phát 
biểu đúng : 
a là của 
b là của 
p là của q 
q là của p 
Áp dụng: 
.. 
ước 
56 
ước 
56 
ước 
bội 
4/9/2022 
K í hiệu : 
 + Tập hợp các ước của a là Ư(a ) 
 + Tập hợp các bội của a là B(a ) 
2. C¸ch t×m ­ íc vµ béi 
4/9/2022 
B(9)= { 0; 9; 18; 27; 36; 45;} 
 Quy t¾c: Ta cã thÓ t × m c¸c béi cña mét sè kh¸c 0 b»ng c¸ch nh©n sè ®ã lÇn l­ît víi 0; 1; 2; 3;  
x 0; 
x 1; 
x 2; 
x 3; 
x 4; 
2. C¸ch t×m ­ íc vµ béi 
a) Cách tìm bội 
VD1: T ì m béi cña 9? 
Bội của 9 là : 
x 5; 
4/9/2022 
?2 . T×m c¸c sè tù nhiªn x mµ 
 x B(8) vµ x < 40? 
Giải 
B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48} 
x { 0; 8; 16; 24; 32} 
Mà x < 40 nên 
Áp dụng: 
a) Cách tìm bội 
NhËn xÐt : M ét sè b kh¸c 0 cã v« sè béi sè vµ béi cña b cã d¹ng: B(b ) = b.k (k N) 
4/9/2022 
2. C¸ch t×m ­ íc vµ béi: 
VD2: T×m tËp hîp ¦(12)? 
¦(12) 
{ 
} 
= 
1 ; 
12 
2 ; 
3 ; 
4 ; 
6 ; 
 Quy t¾c: Ta cã thÓ t×m c¸c ­ íc cña a (a>1) b»ng c¸ch lÇn l­ît chia a cho c¸c sè tù nhiªn tõ 1 ® Õn a ®Ó xÐt xem a chia hÕt cho nh÷ng sè nµo, khi ®ã c¸c sè Êy lµ ­ íc cña a. 
b) Cách tìm ước 
4/9/2022 
Áp dụng : 
 Bài 2 : 
Viết các phần tử của tập hợp Ư(16) 
Giải 
Ư(16) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 } 
4/9/2022 
Trong lóc «n vÒ béi vµ ­ íc nhãm b¹n líp 6 tranh luËn : 
Nam nãi : Trong tËp hîp sè tù nhiªn cã mét sè lµ béi cña mäi sè kh¸c 0. 
B×nh : Tí thÊy cã mét sè lµ ­ íc cña mäi sè tù nhiªn . 
Cóc : M×nh còng t×m ®­ îc mét sè tù nhiªn kh«ng ph¶i lµ ­ íc cña bÊt cø sè nµo . 
C¸c em cho biÕt ® ã lµ nh÷ng sè nµo vËy ? 
Võa lóc ® ã ThÇy gi¸o d¹y to¸n ®i qua, c¸c b¹n xóm l¹i hái , c« b¶o : C¶ bèn em ® Òu ® óng ! 
3. Củng cố 
Hoa : M×nh còng t×m ®­ îc mét sè tù nhiªn chØ cã ® óng mét ­ íc sè . 
4/9/2022 
Chó ý: 
 * Sè 0 lµ béi cña mäi sè kh¸c 0. 
 * Sè 1 lµ ­ íc cña mäi sè tù nhiªn . 
* Sè 0 kh«ng ph¶i lµ ­ íc cña bÊt cø sè nµo . 
 * Sè 1 chØ cã mét ­ íc lµ 1. 
4/9/2022 
3. Củng cố :  ?4_sgk_trang 44 
 a) Tìm các ước của 1? 
 b) Tìm một vài bội của 1? 
Ư(1) = {1} 
B(1) = {0;1;2;3;4;..} 
Bội của 1 là bất kỳ một số tự nhiên nào . 
4/9/2022 
3. Củng cố :  Các câu sau đúng hay sai ? 
 A) Nếu có số tự nhiên a chia cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a. 
 B) Muốn tìm bội của một số khác 0 ta chia số đó lần lượt với 1; 2; 3; 4.. 
 C) Muốn tìm các ước của a (a>1) ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem chia hết cho những số nào,khi đó các số ấy là ước của a. 
sai 
sai 
Đúng 
4/9/2022 
* Bµi 113( SGK) trang 44: 
T×m x sao cho : 
x   24; 36; 48 } 
b) x chia h ết cho 15 vµ 0 < x  40 
x  15; 30 } 
c) x  ­ (20) vµ x > 8. 
x  10, 20 } 
a) x  B(12) vµ 20  x  50 
4/9/2022 
Bµi 114 (SGK-T r45) 
 Cã 36 HS vui ch¬i . C¸c b¹n ® ã muèn chia ® Òu 36 ng­êi vµo c¸c nhãm . Trong c¸c c¸ch chia sau c¸ch nµo thùc hiÖn ®­ îc ? H ãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được . 
Cách chia 
số người 
Số người ở một nhóm 
Thứ nhất 
4 
. 
Thứ hai 
6 
Thứ ba 
8 
. 
Thứ tư 
12 
. 
6 
9 
3 
4/9/2022 
CỦNG CỐ 
Cách tìm bội của số b (b ≠ 0 ) 
Cách tìm ước của số a (a>1) 
* Lấy số b nhân lần lượt với các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  * Kết quả nhân được là bội của b. 
* Lấy số a chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . * Nếu a chia hết cho số nào thì số đó là ước của a . 
a 
b 
a  B(b ); b  Ư(a ) 
nhân 
chia 
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  
1 đến a 
4/9/2022 
H­íng dÉn BTVN: 
Học thuộc tổng quát về ước và bội , quy tắc tìm ước , tìm bội . 
Xem và làm trò chơi “ Đua ngựa về đích ” 
BTVN:111 ; 112; 113(d)_ (SGK tr 44) 
V à BT 141; 142; 143_(SBT_tr 19-20). 
4/9/2022 
BÀI GI¶NG ®ÕN ®ÂY KÕT THÚC 
XIN CH©n thµnh c¶m ¬n! 
4/9/2022 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_13_uoc_va_boi_truong_thc.ppt