Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố (Bản đẹp)

1.Số nguyên tố.Hợp số

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước

Chú ý : (SGK)

2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Thế nào là ư ớc , bội của một số ? 
Số a 
2 
3 
4 
5 
6 
Các ư ớc của a 
a b => a là bội của b 
 b là ư ớc của a 
1; 2 
1; 3 
1; 2; 4 
1; 5 
1; 2; 3; 6 
Tìm các ư ớc của a trong bảng sau 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Mỗi số 2; 3; 5 có bao nhiêu ư ớc ? 
Mỗi số 4; 6 có bao nhiêu ư ớc ? 
Mỗi số 4; 6 có nhiều hơn 2 ư ớc 
Ta gọi các số 4; 6 là hợp số 
Mỗi số 2; 3; 5 có hai ư ớc là 1 và chính nó 
Ta gọi các số 2; 3; 5 là số nguyên tố 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
Trong các số 7; 8; 9 số nào là số nguyên tố , số nào là hợp số ? Vì sao ? 
?1 
7 là số nguyên tố vì 7 > 1 và 7 chỉ có hai ư ớc là 1 và 7 
8 là hợp số vì 8 > 1 và 8 có nhiều hơn 2 ư ớc là 1; 2; 4; 8 
9 là hợp số vì 9 > 1 và có 3 ư ớc là 1; 3; 9 
Số 0 và số 1 có là số nguyên tố không ? Có là hợp số không ? Vì sao ? 
Chú ý : (SGK) 
Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10? 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Chú ý : (SGK) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
90 
91 
Gi ữ lại số 2 loại các số là bội của 2 mà lớn hơn 2 
Gi ữ lại số 3 loại các số là bội của 3 mà lớn hơn 3 
Gi ữ lại số 5 loại các số là bội của 5 mà lớn hơn 5 
Gi ữ lại số 7 loại các số là bội của 7 mà lớn hơn 7 
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
Luyện tập 
Câu 1 : Các câu sau đ úng hay sai ? 
a.Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ư ớc số là 1 và chính nó . 
b.Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ư ớc số là 1 và chính nó . 
c.Hợp số là số tự nhiên có nhiều hơn hai ư ớc số . 
d.Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc số . 
2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Chú ý : (SGK) 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
S 
S 
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Chú ý : (SGK) 
Luyện tập 
Câu 1 : Các câu sau đ úng hay sai ? 
a.Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ư ớc số là 1 và chính nó . 
b.Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ư ớc số là 1 và chính nó . 
c.Hợp số là số tự nhiên có nhiều hơn hai ư ớc số . 
d.Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc số . 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
S 
S 
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Chú ý : (SGK) 
Câu 2 : Đ iền dấu x vào ô thích hợp 
Câu 
Đ úng 
Sai 
a.Có hai số tự nhiên liên tiếp đ ều là số nguyên tố 
b.Có ba số lẻ liên tiếp đ ều là số nguyên tố 
c.Mọi số nguyên tố đ ều là số lẻ 
d.Mọi số nguyên tố đ ều có ch ữ số tận cùng là một trong các ch ữ số 1; 3; 5; 7; 9 
x 
x 
x 
x 
Câu 3 : Trong các số sau số nào là số nguyên tố ? Số nào là hợp số ? 
 117; 131; 313; 469; 647 
Số nguyên tố là : 131; 313; 647 
Hợp số là : 117; 469 
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97 
Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tố 
1.Số nguyên tố.Hợp số 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ư ớc là 1 và chính nó . 
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ư ớc 
Hướng dẫn về nh à 
 Học bài theo SGk 
 Làm bài tập 115 -> 121 SGK/47 
 Đ ọc phần “ Có thể em chưa biết ” 
2.Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 
Chú ý : (SGK) 
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97 
Rất tiếc em đã tr ả lời sai ! 
Chúc mừng em ! Em đã tr ả lời đ úng . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_14_so_nguyen_to_hop_so_b.ppt
Bài giảng liên quan