Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố - Nguyễn Hoàng Tuấn

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Chú ý: a)Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

2; 3; 5; 7

Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100:

Ta được 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.

Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số, bảng số nguyên tố - Nguyễn Hoàng Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 CHÀO MỪNG 
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH! 
PHÒNG GIÁO DỤC NÔNG SƠNTRƯỜNG THCS QUẾ LỘC 
Toå : Toaùn – Lyù - CN 
GV: Nguyeãn Hoaøng Tuaán 
Email: tuankgx@Gmail . Com. vn 
Kiểm tra : 
1.Tìm các ước của a trong bảng sau : 
Số a 
2 
3 
4 
5 
6 
Ước của a 
1; 3 
1; 2; 4 
1; 5 
1; 2 
1; 2; 3; 6 
2. Nêu cách tìm ước , cách tìm bội của một số . 
Ta có thể tìm ước của một số a (a >1) bằng cách lần lượt chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ước của a 
Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với:0; 1; 2; 3;  
Trong các số 2; 3; 4; 5; 6 số nào là số nguyên tố ? Số nào là hợp số ? 
Tiết 26: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ - BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 
1. Số nguyên tố . Hợp số : 
Số a 
2 
3 
4 
5 
6 
Ước của a 
1; 5 
1; 2; 3;6 
Hãy so sánh mỗi số : 2; 3; 4; 5; 6 với 1. Cho biết số nào chỉ có hai ước là 1 và chính nó ? 
Gọi : 2; 3; 5 là các số nguyên tố . 
 Các số nào có nhiều hơn 2 ước ? 
 Gọi : 4; 6 là hợp số . 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100: 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước 1 và chính nó . Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
1; 2; 4 
 1; 2 
1; 3 
Thế nào là số nguyên tố ? 
Thế nào là hợp số ? 
? Trong các số : 7; 8; 9, số nào là số nguyên tố , số nào là hợp số ? Vì sao ? 
 Số 0 và số 1 có phải là số nguyên tố không ? Có phải là hợp số không ? 
* Chú ý: a)Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không là hợp số . 
b) Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là : 
Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10: 
 số nào là số nguyên tố , số nào là hợp số ? 
2 
3 
5 
7 
0 
4 
6 
8 
9 
1 
Bài tập : Trong các số sau số nào là số nguyên tố ? Số nào là hợp số:102; 513; 145; 11; 13 ? 
Các số nguyên tố là : 11; 13. 
Các hợp số là : 102; 513; 145. 
Tiết 26: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ - BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 
1. Số nguyên tố . Hợp số : 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100: 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước 1 và chính nó . Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
* Chú ý: a)Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không là hợp số . 
b) Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là : 2; 3; 5; 7 
2 
3 
4 
6 
7 
5 
8 
9 
11 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
21 
31 
41 
51 
61 
71 
81 
91 
12 
22 
32 
42 
52 
62 
72 
82 
92 
13 
23 
33 
43 
53 
63 
73 
83 
93 
14 
24 
34 
44 
54 
64 
74 
84 
94 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 
16 
26 
36 
46 
56 
66 
76 
86 
96 
17 
27 
37 
47 
57 
67 
77 
87 
97 
18 
28 
38 
48 
58 
68 
78 
88 
98 
19 
29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
99 
2 
3 
4 
6 
7 
5 
8 
9 
11 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
21 
31 
41 
51 
61 
71 
81 
91 
12 
22 
32 
42 
52 
62 
72 
82 
92 
13 
23 
33 
43 
53 
63 
73 
83 
93 
14 
24 
34 
44 
54 
64 
74 
84 
94 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
85 
95 
16 
26 
36 
46 
56 
66 
76 
86 
96 
17 
27 
37 
47 
57 
67 
77 
87 
97 
18 
28 
38 
48 
58 
68 
78 
88 
98 
19 
29 
39 
49 
59 
69 
79 
89 
99 
Ta được 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là : 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97. 
Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất . 
Tiết 26: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ - BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ 
1. Số nguyên tố . Hợp số : 
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100: 
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước 1 và chính nó . Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước . 
* Chú ý: a)Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không là hợp số . 
b) Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là : 2; 3; 5; 7 
Ta được 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là : 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97. 
Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất . 
* Củng cố : 
Bài 115 sgk : Các số sau là số nguyên tố hay là hợp số ? 
312; 213; 435; 417; 17; 43; 3311; 67. 
Các hợp số là : 312; 213; 435; 417; 3311. 
Số nguyên tố là : 67; 43; 17. 
Bài 116 sgk : Gọi P là tập hợp các số nguyên tố . Điền ký hiệu hoặc vào ô vuông cho đúng : 
 83 P; 91 P;15 N; P N 
Bài 119sgk: Thay chữ số vào dấu * để được hợp số : 1* ; 3* 
Với số 1* thì * có thể là : 0; 2; 4; 5; 6; 8. 
Với số 3* thì * có thể là : 0; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9. 
Chúc mừng 
Hướng dẫn về nhà : 
Học thuộc bài . 
Làm các bài tập : 117; 118; 120; 121; 122; 123 trang 47; 48 sgk . 
Xem bảng số nguyên tố ( nhỏ hơn 1000 ) trang 128 sgk . 
Xin chaân thaønh caûm ôn  quyù thaày coâ vaø caùc em 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_14_so_nguyen_to_hop_so_b.ppt