Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Thị Chúc

Định nghĩa: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất

 khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Nhận xét : Tất cả các bội chung của 10 và 15 đều là bội

 của BCNN(10,15)

Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách

 phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện

ba bước sau:

 Bước 1: phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

 Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

 Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ

lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Nguyễn Thị Chúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo án số học lớp 6 
Bài 18 : Bội chung nhỏ nhất 
Người soạn: 
Nguyễn Thị Chúc 
Nguyễn Thị Chúc Nguyện 
Lê Thị cẩm Tú 
Phạm Ngọc Hà 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 1: Em hãy cho biết ƯCLN là gì ? Cách tìm ƯCLN ? 
Câu 2: Tìm ƯCLN của 15 và 21? 
 ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước 
 chung của các số đó 
 Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1,ta thực hiện ba 
bước sau 
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 
Bước 2: chọn ra các thừa số nguyên tố chung. 
Bước 3: lập tích các thừa số đả chọn , mổi thừa số lấy với số mũ 
nhỏ nhất của nó.Tích đó là ƯCLN phỉa tìm. 
Ư(15) ={1;3;5;15} 
Ư(21) ={1;3;7;21} 
=>ƯC(15,21) = {1;3} 
Vậy ƯCLN(15,21) = 3. 
Nhận xét : Tất cả các bội chung của 10 và 15 đều là bội 
 của BCNN(10,15) 
Định nghĩa: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất 
 khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. 
Em hãy cho biết các BC(10,15) là gì của 30 ? 
1. Bội chung nhỏ nhất 
Chú ý : Với mọi số tự nhiên a,b khác 0 
 BCNN(a,1) = a 
 BCNN(a,b,1) = BCNN(a,b) 
Ví dụ: 
BCNN(6,1) = 
6 
BCNN(4,8,1) = 
BCNN(4,8) 
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất 
Số 10 và 15 có bội chung không ? 
B(10) = { 0 ;10;20; 30 ;40;50; 60 } 
B(15) = { 0 ; 30 ;45; 60 ;} 
=>BC(10,15) = {0;30;60;} 
Số nhỏ nhất khác 0 trong các BC(10,15) là 
? 
30 
Vậy ta nói 30 là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 10 và 15. 
Kí hiệu:BCNN(10,15) = 30 
2.Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách 
 phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Ví dụ: Tìm BCNN(12,16,48) ? 
Hãy phân tích các số trên ra thừa số nguyên tố ? 
12 = 2 2 .3 
16 = 2 4 
48 = 2 4 .3 
Các thừa số nguyên tố chung của 12,16,48 là 
2 
Các thừa số nguyên tố riêng của 12,16,48 là 
3 
Số mũ lớn nhất của 2 là 
4 
Số mũ lớn nhất của 3 là 
1 
Vậy khi đó : BCNN(12,16,48) = 2 4 .3 = 48 
Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện 
ba bước sau: 
 Bước 1 : phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 
 Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng. 
 Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ 
lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. 
Dựa vào ví dụ để tim BCNN ta có thể china làm mấy bước, các bước thực hiện như thế nào ? 
2.Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách 
 phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
? Tìm BCNN(8,12) ? 
8 = 2 3 
12 = 2 2 .3 
Giữa 8 và 12 có thừa số nguyên tố chung là 2 và thừa số 
nguyên tố riêng là 3. 
Số mũ cao nhất của 2 là 3; Số mũ cao nhất của 3 là 1. 
Lập tích : 2 3 .3 = 24 
Vậy BCNN(8,12) = 24 
? Tìm BCNN(5,7,8) ? 
5 = 1.5 
7 = 1.7 
8 = 1.2 3 
Giữa 5, 7, 8 có thừa số nguyên tố chung là 1 và thừa số nguyên 
 tố riêng là 2, 5, 7 
Số mũ cao nhất của 1 là 1; Số mũ cao nhất của 2 là 3, của 5 là 1 
 và của 7 là 1 
Lập tích : 1.2 3 .5.7 = 280 . 
Vậy BCNN(5,7,8) = 280 
Chú ý : 
Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN 
của chúng là tích của các số đó. 
Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại 
 thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy. 
3. Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN 
VD: Ta có thể tìm BCNN(12,16,48) = 2 4 .3 = 48 (xem ví dụ trên) 
Bội chung của 12, 16, 48 là bội của 48. Lần lượt nhân 48 
với 0, 1, 2, 3, ta được 0, 48, 96, 144, 
Vậy BC(12, 16, 48) = {0,48,96,144,} 
 Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội 
 của BCNN của các số đó 
Củng cố 
1. Em hãy nhắc lại cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa 
 số nguyên tố 
2. Bài tập: 
Tìm BCNN(60,280) ? 
Tìm BCNN(8,9,11) ? 
Giải 
Ta có: 60 =2 2 .3.5 
 280 = 2 3 .5.7 
=> BCNN(60,280) = 2 3 .3.5.7 = 840 
 Ta có: 8 =2 3 
 9 = 3 2 
 11 = 11 
=> BCNN(8,9,11) = 2 3 .3 2 .11 =792 
Dặn dò 
BTVN : 159,150,155 ( SGK trang 59,60) 
Học thuộc bài và chuẩn bị bài Ôn tập chương 1 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_18_boi_chung_nho_nhat_ng.ppt